Последно променен на Петък, 21 Януари 2011 19:43

Със ЗИД (обн. ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г.) са извършени промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Те са в две основни направления:

 1. Промени относно определянето, декларирането и внасянето на корпоративния данък
 2. Корекции на грешки
  1.1. Корекции на грешки, свързани с данъчни амортизируеми активи и грешки при преобразуване на счетоводния финансов резултат

  Изравнява се данъчното третиране на тези грешки с общия ред на коригиране на счетоводни грешки, а именно данъчните финансови резултати за съответните минали години се коригират съгласно изискванията на действащите закони през съответните минали години така, че все едно грешката не е била допусната.

  1.2. Ограничение за коригиране на грешки от минали години
  Не се допуска корекция на данъчния финансов резултат и на данъчното задължение върху него за тази минала година, за която към 1 януари на годината на откриване на грешката са изтекли поне 6 години. За сравнение, преди промяната ограничението се прилагаше за грешки, допуснати преди повече от 5 години, които, ако не са били допуснати, биха довели до намаляване на данъчния финансов резултат.

  Следователно през 2011 г. не е допустимо да се коригират грешки, допуснати преди 01.01.2005 г.
 3. Данъчно третиране при разпределение на дивиденти в натура
  Разпределените като дивидент активи към момента на разпределението за данъчни цели се смятат за реализирани по пазарни цени и се отписват.

  При определянето на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се увеличава с печалбата и се намалява със загубата, получена като разлика между пазарната цена на активите и счетоводната им стойност към датата на разпределението на дивидента.
 4. Промени, свързани с подаването на годишната данъчна декларация
  Промяната се отнася за лицата, които са реализирали печалби или доходи от източник в чужбина, съответно са внесли данък в чужбина – те трябва да приложат към годишната си данъчна декларация доказателства за размера на внесените в чужбина данъци.

  Това изискване не се прилага за печалби/доходи от източник в чужбина, по отношение на които в спогодба за избягване на двойното данъчно облагане е предвиден метод за избягване на двойното данъчно облагане „освобождаване с прогресия”.
 5. Промени, засягащи облагането с данък при източника по реда на ЗКПО.
  1. Въвеждане на задължение за платците на доходи от наем на чуждестранни юридически лица да удържат и внасят данъка при източника. До 2010 г. данъкът при източника за доходите от наем се внасяше от чуждестранните лица – получатели на тези доходи
  2. Въвеждане на облагане с данък при източника на определени доходи, начислени в полза на чуждестранни юридически лица, установени в юрисдикции с преференциален режим (т.нар. офшорни зони), са от източник в страната:
   • възнаграждения от услуги или права, с изключение на случаите, когато услугите или правата са реално предоставени;
   • неустойки и обезщетения от всякакъв вид, с изключение на обезщетенията, начислени по застрахователни договори.
  3. Намаляване на данъчната ставка от 10% на 5% за доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения при едновременно изпълнение на следните условия:
   • притежател на дохода е чуждестранно юридическо лице от държава-членка на ЕС, или място на стопанска дейност в държава-членка на ЕС, на чуждестранно юридическо лице от държава – членка на ЕС;
   • местното юридическо лице – платец на дохода, или лицето, чието място на стопанска дейност в Република България е платец на дохода, е свързано лице с чуждестранното юридическо лице – притежател на дохода, или с лицето, чието място на стопанска дейност е притежател на дохода. / БЮЛЕТИН ИНФОБИЗНЕС
Подобни статии:
 

Реклама