Последно променен на Понеделник, 21 Март 2011 21:13

Земеделските производители и тютюнопроизводители плащат данък за доходите си от 2010 г.

През 2011 г. регистрираните земеделски и тютюнопроизводители ще плащат данък върху доходите и субсидиите, получени през 2010 г. Преди да определят дължимите данъци обаче, тези от тях, които са регистрирани като физически лица, ще могат да приспаднат 60% нормативно признати разходи. Що се отнася до облекченията на регистрираните като еднолични търговци земеделски и тютюнопроизводители, все още се чака решението на Европейската комисия (ЕК) за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи. Ако до 31 март 2010 г. ЕК постанови положително решение, на тези селскостопански производители ще се преотстъпва до 60% от данъка върху годишната данъчна основа. Това преотстъпване ще става при спазване на условията на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Досега доходите на земеделските и тютюнопроизводителите се декларираха, но бяха необлагаеми.

В годишната данъчна декларация за 2010 г. тези доходи се отразяват, като се попълни:

Приложение № 2 - за доходите и получените субсидии през 2010 г. от едноличните търговци, които са регистрирани земеделски производители;

Приложение № 3 - за доходите и получените субсидии през 2010 г. от физическите лица, които са регистрирани земеделски производители.

Физическите лица, които не са земеделски производители и са получили субсидия, която не е използвана за извършване на стопанска дейност, а за лични нужди, трябва да декларират този доход в Приложение № 6 от годишната данъчна декларация.

По отношение на придобиването на дохода във връзка с неговото деклариране трябва да се има предвид, че доходът, а в това число и субсидията, се смятат за придобити на датата на:

1. плащането - при плащане в брой;

2. заверяване на сметката на получателя на дохода или получаване на чека – при безналично плащане.

Срокът за подаване на годишната данъчна декларация за 2010 г. е 2 май 2011 г. Дължимият данък трябва да се внесе в същия срок.

Повече информация, както и консултации за попълване на данъчните декларации, клиентите на НАП могат да получат на цената на един разговор на телефон 0700 18 700.

Как се осигуряват земеделците и тютюнопроизводителите за 2011 г.

Срокове за внасяне на осигурителни вноски: Вноските се внасят до 10 число на месеца следващ месеца за който се отнасят.

(Вноските за здравно осигуряване, фонд "Пенсии", фонд "Пенсии" и универсален пенсионен фонд, за определени от тях периоди през календарната година, могат да внесат и авансово.)

Къде се внасят осигурителни вноски: Осигурителните вноски се внасят по съответната банкова сметка на компетентната териториална дирекция по постоянен адрес на земеделския производител.

Как се внасят осигурителни вноски: Осигурителните вноски се внасят само по банков път: чрез пощенския клон или чрез която и да е банка.

Подаване на декларации: Декларация образец № 1 се подава до 10 дни след внасяне на осигурителните вноски (или образец № 5 в случай, че са внесли авансово осигурителни вноски за: здравно осигуряване; фонд "Пенсии"; фонд "Пенсии" и универсален пенсионен фонд, за определени от тях периоди през календарната година). Декларацияте се подават с два приемо-предавателни протокола.

Осигурителен доход за регистрираните земеделски производители:

- минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 240 лв.

Пример: Осигурителни вноски при минимален месечен осигурителен доход за 2011 г. – 240 лв.:

за родените преди 1 януари 1960г.:

1. За ДОО:

17.80% от 240 лв. = 42.72 лв.

или

21.30% от 240 лв. = 51.12 лв.

2. За здравно осигуряване:

8% от 240 лв. = 19.20 лв.

за родените след 31 декември 1959 г.:

1. За ДОО:

12,8% от 240 лв. = 30.72 лв

или

16.30% от 24 0лв. = 39.12 лв.

2. За ДЗПО:

5% от 240 лв. = 12.00 лв.

3. За здравно осигуряване:

8% от 240 лв. = 19.20 лв.

Източник НАП

 

Реклама