Последно променен на Понеделник, 21 Март 2011 20:59

Облагане с данък върху застрахователните премии

От  01.01.2011 г. влиза в сила Законът за данък върху застрахователните премии (ЗДЗП) – обн. в ДВ, бр. 86 от 02.11.2010 г. С този закон се въвежда нов вид данък – данък върху застрахователните премии по облагаеми застрахователни договори, рисковете по които са поети от застрахователи. Данъчната ставка на данъка върху застрахователните премии е 2 %.

Указание относно прилагането на Закона за данък върху застрахователните премии

1. Застрахователи, регистрирани како акционерно дружество, кооперация, както и застраховател от трета държава чрез клон, регистрирани по Търговския закон и лицензирани при условията и по реда на Кодекса за застраховането.

2. Застрахователите от друга държава членка при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.

3. Данъчни представители, определени отзастрахователите, работещи при условията на свободата на предоставяне на услуги, които да ги представляват във връзка със спазване на задълженията по закона.

Освободени от облагане застрахователни премии са застрахователните премии по договорите за презастраховане и ретроцесия, застраховка "Живот" и рента, женитбена и детска застраховка, застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, постоянна здравна застраховка, изкупуване на капитал, допълнителна застраховка, товари по време на международен превоз, застраховките на летателни апарати и плавателни съдове, както и гражданската отговорност свързана с притежаването и използването на такива, застраховките на товари при международен превоз.

Данъчното събитие е получаването на застрахователна премия от застраховател по сключен облагаем застрахователен договор, като при разсрочено плащане на застрахователната премия всяко получаване на част от застрахователната премия се смята за отделно данъчно събитие. Данъчното събитие възниква на датата, на която застрахователят получи застрахователната премия.

Данъчната основа е застрахователната премия, получена от застрахователя по облагаем застрахователен договор.

При разсрочено плащане на застрахователната премия данъчната основа е получената от застрахователя част от застрахователната премия.

Дължимият за внасяне данък от застрахователите за данъчния период е разликата между общата сума на данъка, който е изискуем от застрахователя за данъчния период, и общата сума на данъка върху върнатите застрахователни премии през този данъчен период.

Общата сума на данъка върху върнатите застрахователни премии през данъчния период се определя, като сумата на вече обложените застрахователни премии, които са върнати през този данъчен период, се умножава по 2%.

Дължимият данък за данъчния период се внася ежемесечно от застрахователите в срок до края на следващия месец в приход на републиканския бюджет по сметка на ТД на НАП по регистрацията им.

Данъчната декларация за предходното календарно тримесечие се подава от застрахователите в срок до края на месеца, следващ тримесечието. (Декларациите по ЗДЗП ще бъдат утвърдени в началото на м. януари 2011 г.)

Данъчните представители и застрахователите от друга държава членка при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги подават еднократно и данъчна декларация по образец за първия данъчен период, за който се дължи данък, в срок до края на следващия месец.

 

Реклама