Последно променен на Понеделник, 15 Ноември 2010 18:04

Съгласно чл. 32, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) акцизните ставки върху моторните горива, използвани за обработка на земеделска земя от земеделски производители, одобрени за финансово подпомагане по Закона за подпомагане на земеделските производители, са, както следва: 1. за газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 - 50 лв. за 1000 литра; 2. за керосин с кодове по КН 2710 19 21 и 2710 19 25 - 50 лв. за 1000 литра; 3. за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 - 0 лв. за гигаджаул;

Акцизните ставки за газьол и керосин се прилагат чрез възстановяване на разликата между съответната ставка по чл. 32, ал. 1 от ЗАДС и ставката по ал. 2 от същия член за количество, изчислено на база годишна разходна норма 7,3 литра на декар за регистрирана обработваема земеделска земя. При изчисляване на разликата между ставките съгласно чл. 32, ал. 3 от ЗАДС се прилагат ставките на моторните горива по чл. 32, ал. 1 и 2, валидни към момента на тяхното закупуване Общата сума за възстановяване не може да надвишава сумата на акциза, получена като произведение от:

1. количеството моторно гориво в литри, изчислено на база годишната разходна норма на декар и декарите обработвана земеделска земя, посочени за съответния земеделски производител в информацията по чл. 32, ал. 4 от ЗАДС, и 2. разликата между ставките за един литър от съответното гориво. Всяка година до 1 юли министърът на земеделието и продоволствието предоставя на директора на Агенция "Митници" следната информация от регистъра на земеделските производители: 1. идентификационни данни на земеделския производител; 2. правно-организационна форма, име (наименование), постоянен адрес (седалище и адрес на управление), телефон, факс, електронен адрес; 3. данни за обработваната земеделска земя (в декари) съгласно идентификацията на земеделските парцели. Правото на възстановяване се упражнява от земеделските производители за закупените от тях моторни горива през текущата година на два пъти в рамките на утвърдената годишна разходна норма 7,3 литра на декар за регистрираната обработваема земеделска земя. Възстановяването се прилага само за моторни горива, използвани за обработка на земеделска земя от земеделски производители, одобрени за финансово подпомагане по Закона за подпомагане на земеделските производители, за които е предоставена информацията по чл. 32, ал. 4 от ЗАДС. Искането за възстановяване по чл. 32, ал. 5 от ЗАДС се подава по образец съгласно приложение № 4а от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС) до началника на митницата по седалището или по постоянния адрес на земеделския производител, посочени в информацията по чл. 32, ал. 4 от ЗАДС. Искането за възстановяване може да се подава на два пъти през текущата година, както следва: 1. от 1 юли до 14 август включително - за закупените и разходваните до 1 юли количества моторни горива, и 2. от 15 август до 31 декември включително - за остатъка до размера на количеството моторни горива, изчислено на база годишната разходна норма на декар и декарите обработвана земеделска земя, посочени за съответния земеделски производител в информацията по чл. 32, ал. 4 от ЗАДС. Искането се подава в митницата или в митническото бюро по седалището или по постоянния адрес на земеделския производител. Искането съдържа данни за: 1. земеделския производител - име (наименование), постоянен адрес (седалище и адрес на управление), ЕГН (единен идентификационен код), телефон и факс; 2. фактурите за закупените от земеделския производител моторни горива през текущата година - номер, дата и издател; 3. сметката на земеделския производител, по която се превеждат подлежащите на връщане суми. Към искането се прилагат заверени копия от фактурите за закупените от земеделския производител моторни горива през текущата година, за които се упражнява правото за възстановяване на акциз. Митницата, в която е подадено искането, извършва проверка за изпълнение на изискванията за възстановяване на акциз. Изискванията за възстановяване на акциз се считат за изпълнени, когато в резултат от проверката по безспорен начин се установи, че са изпълнени условията за възстановяване, посочени в чл. 32, ал. 2 и 5 от ЗАДС. Когато при извършване на проверката се установят нередовности, които могат да бъдат отстранени, началникът на митницата писмено уведомява лицето за тези нередовности, като определя подходящ срок за тяхното отстраняване. В двумесечен срок от подаване на искането началникът на митницата се произнася с мотивирано решение, с което уважава или отказва изцяло или частично искането за възстановяване на акциза. Когато искането за възстановяване е уважено изцяло или частично, с решението началникът на митницата разпорежда връщане на акциза. Подлежащите на връщане суми на акциза се превеждат с платежно нареждане по сметката на земеделския производител в срока по чл. 26г, ал. 1 от ППЗАДС. / Агенция Митници

 

Реклама