Продажба на два апартамента, получени след преустройството-разделянето на един апартамент.

От изложеното в запитването и приложените към него копия на документи е видно, че на 15.04.1993 г. с нотариален акт сте придобили право на строеж, а след завършването на новостроящата се сграда и собственост на целия втори жилищен етаж на площ 100 кв.м. На 31.10.2008 г. чрез нотариален акт за покупко продажба и право на строеж и Разрешение за строеж за преустройство на жилище на втория етаж и разделянето му на два самостоятелни апартамента, сте станали собственик на два апартамента, като съответно са ви издали два нотариални акта за тях. В тази връзка въпросът Ви е следния:

1. Могат ли да се продат и двата апартамента през 2010 г. и какво е данъчното третиране на продажбите по Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/?

Съгласно чл.13, ал.1, т.1, буква „а” от ЗДДФЛ не са облагаеми доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на един недвижим имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 3/три/ години. Определение на понятието „недвижим  жилищен имот”  във връзка с прилагането на чл.13, ал.1, т.1 на ЗДДФЛ се намира в ДР на §1, т.51 от същия, а именно: това е имот, който към момента на продажбата или замяната може да служи за задоволяване на жилищните нужди.
Текстът на чл.13, ал.1, т.1, буква „б”  от ЗДДФЛ  регламентира, че не са облагаеми доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна до два недвижими имота, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години.
От текста на тази норма е видно, че едно от изискването е установяване на датата на придобиване на недвижимия имот, която във Вашият случай е 04.1993 г. и за двата апартамента, съгласно приложеното копие на Удостоверение №98 / 08.06.2007 г. издадено от ТД”……..”, община …….
Следователно, придобитият доход от продажбата и на двата апартамента през 2010 г.,  попада  в хипотезата на чл.13, ал.1, т.1, б „а”  и  на чл.13, ал.1, т.1, б.„б от ЗДДФЛ и същият не поджи на облагане и деклариране. / Източник НАП 
1_135/16.09.2010 г.  
ЗДДФЛ – чл.13, ал.1, т.1, б.”а” и „б”

 

Реклама