Последно променен на Сряда, 27 Октомври 2010 18:19

Отчитането на стопанските операции е организирано по счетоводни сметки с оборотни ведомости и баланс на тримесечие, и отчет за касово изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове ежемесечно, като документите се представят в Общината. Предмет на сделките по приватизация е прехвърляне правото на собственост върху акции и дялове, обособени части от търговски дружества, общински нежилищни имоти. В случаите на доставки по чл.45, ал.3 и чл.46, ал.1, т.5 от Закона за данък върху добавената стойност, …………….. не начислява данък. Същевременно, при фактуриране на приходи от продажби на общински нежилищни имоти, които са със статут на незавършено строителство, приходи от услуги за копиране и заверка на документи, и приходи от изготвяне на тръжна и конкурсна документация се начислява данък върху добавената стойност.

Във връзка с така визираната фактическа обстановка се интересувате от правото на приспадане на данъчен кредит за извършваните от Вас разходи под формата на ел. енергия, телефонни услуги, изготвяне на правни анализи и оценки на приватизационните обекти, канцеларски материали, абонамент за софтуерна и хардуерна поддръжка, публикации в национални всекидневници на информация за търговете, които провеждате, наем на копирни машини и пр.

Предвид изложената фактическа обстановка и действащата нормативна уредба, изразяваме следното становище.

Условията и редът за упражняване право на данъчен кредит са уредени с текстовете на чл.68 – чл.72 от Закона за данък върху добавената стойност ( Обн. ДВ. Бр. 63/ 04.08.2006г., посл. Изм. Дв. Бр. 95/ 01.12.2009г.). Посочените разпоредби регламентират основния принцип на Закона, а именно, че за да е на лице право на приспадане на данъчен кредит за доставени или получени стоки или услуги на едно регистрирано лице, необходимо е то да използва тези стоки или услуги за извършване на облагаеми доставки. Когато същите тези стоки или услуги, обаче, са предназначени за извършване на освободени доставки по Глава Четвърта от ЗДДС, право на приспадане на данъчен кредит не е на лице за регистрираното по същия лице.
Разпоредбата на чл.73 от Закона за данъка върху добавената стойност съдържа и специален регламент по отношение на приспадането на данъка и за стоки и услуги, които се използват от регистрирано лице както за извършване на доставки, за които то има право на приспадане на данъчен кредит, така и по отношение на доставки и/или дейности за които същото това лице няма такова право. Именно в тези случаи за регистрираното лице възниква право да приспадне частичен данъчен кредит, размерът на който се определя като сумата на данъчния кредит за всички доставени стоки и/ или услуги от лицето се умножи по коефициент, получен като отношение между оборота от доставките, за които е налице правото на приспадане на данъчен кредит и оборота от всички извършени от лицето доставки и дейности. При изчисляването на този коефициент по чл.73, ал.2 от Закона данък върху добавената стойност, респективно на размера на частичния данъчен кредит, подлежащ на приспадане следва да се вземат предвид разпоредбите на чл.73, ал.3 , ал.4 и ал.5 от същия нормативен акт, както и тези по чл.64 от Правилника за неговото прилагане

( Обн. ДВ. Бр.76/ 15.09.2006г., посл. Изм. ДВ. Бр. 6/ 22.01.2010г.).
Съгласно разпоредбите на чл.73, ал.6 от материалния закон, размерът на частичния данъчен кредит, изчислен по ал.2 на същата правна норма подлежи и на преизчисляване през последния данъчен период на текущата календарна година на базата на показателите по ал.3 и ал.4 на чл.73 за текущата календарна година.

От изложената в Запитването Ви фактическа обстановка можем да направим извод, че посочените там получени доставки на стоки и/ или услуги ще се използват за извършването както на облагаеми, така и на освободени доставки, поради което следва да бъдат приложените разпоредбите на чл.73, ал.3, ал.4, ал.5 и ал.6 от материалния закон и свързаните с тях норми, регламентирани в чл.64 и чл.65 от Правилника за прилагането му. / Източник НАП 

Подобни статии:
 

Реклама