Фирмата извършва следните услуги – педагогически услуги в детски градини /чуждоезиково обучение, народни танци, спортни танци, графично рисуване/, съгласно сключен договор между детските градини и дружеството. За тяхното осъществяване родителите заплащат такси на дружеството, съгласно чл.19, ал.3 от Закона за народната просвета.
Поставени са следните въпроси:

  1. Предоставените услуги освободени доставки ли са по чл.41 от ЗДДС.
  2. Ако осъществявания оборот е от освободени доставки съгласно чл.41 от ЗДДС, трябва ли дружеството при достигане на оборот от 50 000 лв. от образователни услуги да се регистрира съгласно чл.96 от ЗДДС.

Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси, изразяваме следното становище:

Съгласно разпоредбата на чл.12, ал.1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.

По смисъла на чл.41, т.1, буква «а» от закона, освободена доставка е  предучилищната подготовка и възпитание, училищното или университетското образование, професионалното образование и обучение, следдипломното обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията, предоставяни от:

- детски градини,
- училища или
- обслужващите ги звена по Закона за народната просвета,
- институции в системата на професионалното образование и обучение по Закона за професионалното образование и обучение или
- културно-просветни или научни институции.

Видно от гореизложеното, организираните от Вас кръжоци и курсове в детските градини могат да се третират  като освободени доставки съгласно разпоредбата на чл.38, ал.1 във връзка с чл.41, ал.1, б. "а" от ЗДДС, само ако Вие осъществявате тази дейност като обслужващо звено по Закона за народната просвета или център за професионално обучение или център за информация и професионално ориентиране по реда на Закона за професионалното образование и обучение.

Тъй като не са предоставени такива данни към запитването, считаме, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от ЗДДС, тези доставки са облагаеми.
Съгласно изискванията на чл.96, ал.1 от ЗДДС, при формиране на оборот от такива доставки над 50 000 лв. за предходните 12 месеца преди текущия, за Вас възниква задължение за регистрация по ЗДДС. / НАП въпроси и отговори

 

Реклама