Последно променен на Понеделник, 21 Март 2011 17:30

Удължава се срокът, в който българските фирми, които имат право да си възстановяват ДДС от страни от ЕС, могат да подадат исканията си по електронен път в НАП. Родните дружества могат да поискат да им се възстанови платеното в ЕС през миналата година ДДС до 31 март 2011 г., а не до 30 септември 2010 г., както беше досега.

Според писмо от Европейската комисия, промяната в европейската директива ще влезе с обратна сила от 1 октомври, като аналогични промени ще бъдат направени и в българската Наредба № Н-9 за възстановяването на ДДС на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка на Общността.

Според европейското законодателство от тази година исканията за възстановяване на ДДС от български фирми към приходните администрации на страните от ЕС се подават само по електронен път. Това става чрез електронна услуга, която НАП предоставя на български дружества, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, които имат право да възстановяват ДДС за стоки и услуги от страни-членки от ЕС. Искането за възстановяване на ДДС се изпраща от НАП до съответната държава-членка от Общността, отново по електронен път.

По същия начин от началото на 2010 г. фирмите от ЕС, които имат право да възстановяват ДДС за стоки и услуги, начислени в България, подават искането си за възстановяване по електронен път до тяхната приходна администрация, а тя ги препраща на НАП. Възстановяването на ДДС става по посочена в искането банкова сметка на   чуждестранното дружество, като всички разходи по превалутирането на сумите и по превода, са за сметка на данъка, който се възстановява. Срокът, в който НАП трябва да обработи заявлението за връщане на ДДС от европейските фирми е 4 месеца, ако не е поискана допълнителна информация. Ако е поискана, тогава максималният срок е 8 месеца. Възстановяването на данъка става до 10 дни след изтичане на максималните срокове по обработка на заявлението за връщане на ДДС на европейските фирми.

Ръководства относно VAT Refund, изготвени от държавите членки на ЕС

Възстановяване на ДДС на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава членка на Общността.

Стартира електронната услуга на НАП  „Подаване на искания за възстановяване на ДДС от търговци, установени в страната, към държави-членки на ЕС”. Достъпът  до услугата се осъществява чрез портала за Е-услуги на НАП

Услугата е реализирана в съответствие с разпоредбите на Наредба Н-9 от 16.12.2009 г., чрез която Директива 2008/9/ЕО на Съвета е транспониранна в българското законодателство.

За да ползвате услугата е необходимо да притежавате сертификат за универсален електронен подпис (УЕП) и  да подадете Заявление за ползване на електронните услуги на НАП (ако досега не сте ползвали електронните услуги на НАП или сте ги ползвали с УЕП на упълномощено лице).

При подаване на заявление за подаване на документи с УЕП на упълномощено лице трябва да изберете опцията  “Подаване на искания за възстановяване на ДДС от търговци, установени в страната, към държавите-членки на ЕС”.

Вход в системата

Ръководство за работа

Наръчник за възстановяване на ддс на данъчно задължени лица, неустановени в държавата-членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка на общността

Нормативни актове в областта:

>> Директива 2008/09/ЕО НА СЪВЕТА от 12 февруари 2008 година за определяне на подробни правила за възстановяване на данъка върху добавената стойност, предвидено в Директива 2006/112/ЕО,на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата- членка по възстановяване, но установени в друга държава – членка.

>> Регламент(EO)1174/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за определяне на правила за прилагането на членове 34а и 37 от Регламент (EO))1798/2003  на Съвета  по отношение на възстановяването на ДДС по силата на Директива 2008/9/ЕО на Съвета.  

>>  Наредба № H-9 за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата-членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка на общността.

    
>> Приложение 1 към Наредба за възстановяването на данъка върху добавената.                             

>> Разяснение на процедурата по възстановяване на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата- членка по възстановяване, но установени в друга държава – членка на Общността. НАП   

Подобни статии:
 

Реклама