Последно променен на Неделя, 08 Август 2010 19:08

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

По повод писмено запитване с вх. № 24-34-799/15.10.2007 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите се уточнява следното:

В писмото е изложено, че фирма "..." е сключила договор с фирма от САЩ за поддръжка на сървър, който се намира в САЩ. Сървърът поддържа цялата база данни, с която работи дружеството. Тъй като не е приложен сключеният договор, се изразява принципно становище:

Действащият ЗКПО (обн., ДВ, бр. 105/2006 г., в сила от 1.01.2007 г.) ограничава обхвата на възнагражденията за технически услуги, които са обект на облагане с данък при източника. Съгласно § 1, т. 9 от ДР на ЗКПО по смисъла на закона "възнаграждения за технически услуги" са плащанията с източник Република България за монтаж или инсталиране на материални активи, както и всякакви услуги от консултантско естество и маркетингови проучвания, извършени от чуждестранно лице. Следователно от облагане отпадат ремонт, поддръжка и други технически услуги.

В случай че поддръжката на сървър включва и инсталиране на материални активи, които попадат в обхвата на техническите услуги, тази част от възнаграждението подлежи на облагане с данък при източника по реда на чл. 195 от ЗКПО.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП: (п) М. Мургина

Източник: НАП

Подобни статии:
 

Реклама