Последно променен на Вторник, 24 Август 2010 21:33

Относно: Приложението на чл. 209, ал. 1 от ЗКПО за освобождаване от облагане на социалните разходи за ваучери за храна.

Постъпило е писмено запитване относно прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Според изложеното в същото дружество прилага разпоредбите на чл. 209 от ЗКПО за освобождаване от облагане на социалните разходи до 60 лв. месечно. Затруднява се да определи легитимността на обслужващия оператор.

Във връзка с това се поставя въпроса какво е необходимо да се изиска от оператора при започване на съвместната работа и ако в последствие има спорове дружеството отговорно ли е като потребител ?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗКПО (ДВ, бр.105 от 2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 95 от 01.12.2009 г.,) изразяваме следното становище: Съгласно чл. 204, т. 2, буква „б" от ЗКПО разходите за ваучери за храна са обект на облагане с данък върху разходите. Данъчно задължени лица за данъка по чл. 204, т. 2 са всички работодатели или възложители по договори за управление и контрол.

За да се приложи благоприятният режим на чл. 209 от ЗКПО на първо място разходите за ваучери за храна трябва да попадат в обхвата на дефиницията за „социални разходи, предоставени в натура”, дадена с § 1, т. 34 от ДР на ЗКПО. Едва на следващо място разпоредбата на чл.209, ал.1 от закона предвижда освобождаване от облагане на социалните разходи за ваучери за храна при наличието на определени кумулативни условия, посочени в т. 1 до т.5. Съгласно чл. 209, ал. 1, т. 3 от ЗКПО ваучерите следва да са предоставени на данъчно задълженото лице от лице, получило разрешение за осъществяване на дейност като оператор от министъра на финансите въз основа на конкурс. На основание чл. 209, ал. 3 от същия закон, разрешението на оператора се издава от министъра на финансите.

Съгласно § 1, т. 35 от ДР на ЗКПО "Оператор" по смисъла на чл. 209 е лице, получило разрешение от министъра на финансите, което се занимава с дейностите по отпечатването, организирането, контрола и разплащането във връзка с ваучерите за храна по ред, определен с наредба на министъра на финансите. В случая това е Наредба № 7 от 9 юли 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на финансите (обн. ДВ, бр. 66 от 2003 г. посл. изм. ДВ. бр. 1 от 2009 г.). На основание чл. 9, ал.4 от наредбата министърът на финансите със заповед издава разрешение за извършване на дейност като оператор. Съгласно чл. 11, ал. 2 и ал. 3 от същия нормативен акт той е и органът, който може да отнеме разрешението, заповедта за което се публикува на Интернет страниците на Министерството на финансите и Министерството на труда и социалната политика. Отнемането на разрешението се извършва при наличие на основанията, посочени в чл. 11, ал. 1 от Наредба № 7/2003 г.

Следователно за изясняване легитимността на оператора може да се изиска копие от издаденото разрешение и да се провери на Интернет страниците на Министерството на финансите и Министерството на труда и социалната политика дали същото не е отнето.

Следва да се има предвид, че прилагането на разпоредбите чл. 209 от ЗКПО от страна на задължените лица подлежи на последващ контрол, като окончателното определяне на задълженията се извършва с образуването на ревизионно производство по чл. 108, ал. 1 от ДОПК, което завършва с издаването на ревизионен акт по чл. 118 от ДОПК.
3_2032/09.07.2010 г.
ЗКПО - чл. 209, ал. 1 и ал. 3;
ЗКПО - чл. 204,т. 2;
ЗКПО - § 1, т. 35 от ДР

Източник: НАП

Подобни статии:
 

Реклама