3_55/08.01.2010 г. 

ЗДДФЛ, чл. 28
ЗДДФЛ, чл. 48, ал. 2
ЗМДТ, чл. 61л, ал. 8
ЗМДТ, чл. 61з, ал. 1

Относно: данъчно облагане на доходи от професионално обучение

Според изложеното в запитването едноличен търговец упражнява стопанска дейност, за която подлежи на облагане с патентен данък по реда на глава втора, раздел VІ от ЗМДТ – фризьорски услуги. Търговецът възнамерява да открие частна школа за професионална квалификация съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).
След получаване на лицензия ще извършва обучение на лица за придобиване на професионална квалификация „фризьор” срещу заплащане на такса.

Задълженото лице счита, че приходите от таксата за обучение следва да се облагат по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ в качеството му на едноличен търговец. Желае да получи разяснение по някои въпроси, свързани с облагане на доходите, получени по време на практическото обучение на лицата за придобиване на професионална квалификация. Съгласно изискванията на Националната агенция за професионално образование и обучение курсистите задължително трябва да преминат практическа част в рамките на 200 часа. По време на това практическо обучение същите усвояват фризьорски умения като подстригват, боядисват или извършват други манипулации върху доброволци. Курсистите от своя страна по собствено желание ще оставят средства като дарение или ще заплащат символична такса на школата в размер от 2 до 4 лева, за която сума ще им се издава касов бон по реда на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти.

В тази връзка са поставени следните въпроси:
1. Следва ли да се облагат, декларират и отчитат с някакъв документ получените дарения от лицата доброволци?
2. Приходът, получен под формата на такси, следва ли да се счита за доход и да се облага като такъв по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ? Възможно ли е получаваните символични такси от доброволците да се облагат като приходи от патентна дейност независимо, че основната дейност е извършване на обучение?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ, обн. ДВ, бр. 95/2006 г., посл. изм. ДВ, бр.99/2009 г.) и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ, ДВ, бр. 117/1997 г., посл. изм. ДВ, бр.95/2009 г.) изразяваме следното становище:

По първи въпрос:
Дарението като правна сделка е уредено нормативно в чл. 225-227 от Закона за задълженията и договорите. То е договор, по силата на който дарителят преотстъпва веднага и безвъзмездно имуществено право на надарения, а той го приема. Дарението е едностранен договор, като същинско задължение възниква само за дарителя – да прехвърли свое имуществено право.
Съществено при дарението е, че то е безвъзмезден договор.  Отсъствието на насрещен еквивалент е характерна особеност, която отличава този способ от търговската сделка.
Както е посочено в запитването, клиентите доброволци ще предоставят суми (дарение или такса) срещу получени фризьорски услуги.
Предвид характера на договора за дарение не може да се приеме, че тези суми са предоставени безвъзмездно, тъй като е налице насрещна престация, а именно на лицето-доброволец се извършват определени манипулации като подстригване, боядисване и други подобни. В този смисъл за данъчни цели тези суми следва да се документират по реда на Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ и да се включат във финансовия резултат при определяне на облагаемата печалба.

По втори въпрос:
Съгласно чл. 61з, ал. 1 от ЗМДТ с окончателен годишен (патентен) данък се облагат физическите лица, включително едноличните търговци при кумулативното изпълнение на следните условия:
- извършване на дейност, посочена в Приложение № 4 към глава втора, раздел VI (патентни дейности), регламентиращо дейностите, подлежащи на облагане с патентен данък;
- оборотът на лицето от предходната година да не надвишава 50 000 лв.;
- лицето не е регистрирано по ЗДДС, с изключение на регистрацията за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.
Следователно за да не подлежи едноличният търговец на облагане по реда на ЗДДФЛ е необходимо посочените по-горе условия да са изпълнени едновременно.
Поради това, че провеждането на курсове по професионално обучение на „фризьори” не е сред изрично посочените дейности в Приложение № 4 към ЗМДТ, то на основание чл.61л, ал.8 от ЗМДТ  доходите от тази дейност ще се облагат по общия ред на ЗДДФЛ, независимо от това как е оформено получаването на сумите (дарение или такса).
В качеството си на ЕТ за дейността професионално обучение на „фризьори” по реда и при условията на ЗПОО, следва да формира данъчната основа съгласно чл. 28 от ЗДДФЛ.
Размерът на данъка върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се определя, като годишната данъчна основа по чл.28, ал.2 се умножи по данъчна ставка 15 на сто (чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ)
Облагаемият доход от стопанска дейност като търговец се декларира в приложение № 2 "Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец" към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, а за доходите, получени от упражняване на дейността по т.10 от Приложение № 4 от ЗМДТ, следва да се подаде и приложение № 7 "Доходи, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ ". / Източник НАП

Подобни статии:
 

Реклама