№ 960049 от 11.02.2010г.

ЗКПО – чл. 52;
ЗДДС – чл. 96, ал. 1 и ал. 2, чл. 113, ал. 1 и чл. 117, ал. 3;
ЗДДФЛ – чл. 26 и чл. 39;
ЗМДТ – чл. 61 б. „з”, ал. 1 и б. „и”, ал. 2;
КСО – чл. 6, ал. 8;
НЕВД – чл. 3, ал. 3


Относно: Данъчно третиране по повод получаване на промоционална награда.

Във връзка с постъпило запитване ………., Ви уведомяваме:
От представената в запитването фактическа обстановка е видно, че регистрираното от Вас предприятие на едноличен търговец е печелившо след проведена томбола и изтегляне на промоционална награда.

Предвид тези факти са поставени следните въпроси:
1. Правилно ли е автомобила да се води като основно средство на фирмата?
2. При продажбата на автомобила на частно лице необходимо ли е да се издава фактура?
3. Продажбата на автомобила счита ли се за оборот на фирмата ми?
4. Дължа ли някакви вноски на държавата като ДДС или данъци?
5. Ако се счита като доход следва ли да изравня осигурителните и здравните вноски?

Предвид посочената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси, изразяваме следното  становище:

По първи въпрос:
На основание чл. 1, ал. 2 от Закона за счетоводството /ЗСч/ едноличният търговец, регистриран от физическо лице е предприятие. В тази връзка предприятието прилага всички разпоредби на ЗСч, като с чл. 14 от същия е определено, че активите и пасивите му се квалифицират и представят във финансовите отчети при условията и по реда на приложимите счетоводни стандарти.
Разпоредбата на чл. 13 от ЗСч  определя, че активите се оценяват и записват при тяхното придобиване по историческата им цена или друга цена, в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.
Историческата цена е цената на придобиване, себестойност или справедлива цена. Определение за справедлива цена е дадено в § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗСч.
Счетоводният стандарт, който определя основните изисквания за счетоводното отчитане на дълготрайните материални активи /ДМА/ е СС 16 „Дълготрайни материални активи”. Признаването на ДМА става по реда на т. 3.1. и т. 3.2. от посочения стандарт. Съгласно т. 4.7. буква „б” от СС 16 – ДМА първоначално се оценяват по справедлива стойност – когато  са получени в резултат на безвъзмездна сделка.

Предвид гореизложените нормативни разпоредби признаването на безвъзмездно получения лек автомобил като дълготраен материален актив следва да стане след преценка от страна на ръководството на предприятието относно изпълнението на общите изисквания на стандарта за признаване на актив.
По силата на разпоредбата на чл. 52 от Закона за корпоративното подоходно облагане  /ЗКПО/) данъчно задължените лица, които формират данъчен финансов резултат, изготвят и водят данъчен амортизационен план, в който отразяват всички данъчни амортизируеми активи.
Ето защо признаването на актива за счетоводни цели в предприятието на едноличния търговец не води автоматично до включването на същия в данъчния амортизационен план, тъй като предприятието прилага облагане с патентен данък и не формира данъчна основа  по реда на ЗКПО.

По втори въпрос:
Съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗСч предприятията издават първични счетоводни документи /без значение на наименованието/, адресирани до други предприятия или физически лица, съдържащи най-малко следната информация:
1. наименование и номер, съдържащ само арабски цифри;
2. дата на издаване;
3.наименование, адрес и номер за идентификация по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на издателя и получателя;
4. предмет и стойностно изражение на стопанската операция;
5. име и фамилия на съставителя.

В определени случаи с разпоредбата на ал. 5 на чл. 7 от ЗСч е предвидена възможност за предприятието да не издава първичен счетоводен документ, с изключението на случаите, когато получателят желае или когато това е предвидено в нормативен акт, когато:
1. стопанската операция е документирана с фискална касова бележка, издадена от фискално устройство, по ред, определен с наредба на министъра на финансите, или с ценна книга, издадена по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, и
2. получател по нея е физическо лице, което не е търговец.

В допълнение към горните норми, следва да се съобразите и с разпоредбата на чл.113,  ал.1 от ЗДДС. Всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117. В ал.3 на същия член са посочени няколко изключения от горната хипотеза, като т.1 визира, че фактура може да не се издава за доставки, по които получателят е данъчно незадължено физическо лице.

Предвид гореизложеното, независимо, че не сте регистрирано по ЗДДС, за Вас възниква задължение за документиране на продажбата на автомобила.

По трети и четвърти въпрос:
Съгласно чл. 61з, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ едноличен търговец, който извършва патентна дейност, се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:
1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и
2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.

Разпоредбата на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на ЗМДТ дава следното определение: "оборот" за целите на облагането с патентен данък е сумата от всички реализирани през годината продажби (на продукция, стоки, услуги и други продажби) от стопанска дейност, намалена с данъка върху добавената стойност и/или с акцизите в случаите, когато лицата са били регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност и/или имат задължение за начисляване на акциз по Закона за акцизите и данъчните складове.

Вземайки предвид това определение при продажбата на безвъзмездно получения лек автомобил стойността, по която ще бъде реализиран актива ще формира оборот по смисъла на ЗМДТ.

На основание чл. 61и, ал. 2 от ЗМДТ и чл. 39 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, когато в рамките на текущата данъчна година отпаднат основанията за облагане с патентен данък т.е. оборотът на лицето превиши 50 000 лв. или лицето се регистрира по Закона за данък върху добавената стойност, то се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

При прехвърляне на собствеността на лекия автомобил предприятието на едноличния търговец ще реализира приход от продажба в резултат, на което ще е изпълнено определението за оборот, дадено с разпоредбата на § 1, т. 23 от ДР на ЗМДТ.

При продажба на лекия автомобил следва да имате предвид горепосочените разпоредби и при настъпване на посочените в закона условия, предприятието на едноличния търговец следва да премине към прилагане на разпоредбите на чл. 26 от ЗДДФЛ за определяне на облагаемия доход от стопанската дейност като едноличен търговец по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Съгласно чл. 96, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчнозадължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. Или повече за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец, е длъжно в 14 – дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по ЗДДС.

По смисъла на чл.96, ал.2 от ЗДДС, облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка, доставки на финансови услуги по чл. 46 и доставки на застрахователни услуги по чл. 47.

В облагаемия оборот не се включват доставките на финансови и застрахователни услуги, когато не са свързани с основната дейност на лицето, както и доставките на дълготрайни материални или нематериални активи, използвани в дейността на лицето.
По отношение на лицата, които са предприятия по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Закона за счетоводството, при определяне на понятията "дълготрайни материални и нематериални активи" е необходимо да се спазват изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.

По отношение на израза "използване на активите за дейността на лицето" - от облагаемия оборот следва да се изключат само тези активи, които участват непосредствено, в независимата икономическа дейност и допринасят (спомагат) за извършването й, като е налице пряка или косвена обусловеност между използването на актива и извършваните от лицето доставки, без самите активи да са предмет на доставка.
При последваща доставка с предмет разпореждане с отделен дълготраен актив, същата не се включва в облагаемия оборот по силата на чл. 96, ал. 3 ЗДДС. В изключението не попадат активи, които лицето държи за продажба. Те следва да се квалифицират като материални запаси или инвестиционни имоти.

В конкретния случай, считаме че продажбата на автомобила няма да попадне в изключението на чл.96, ал.3 и ще участва при формирането на облагаем оборот по чл.96, ал.1 от ЗДДС.

По пети въпрос:
Лицата, които извършват трудова дейност като еднолични търговци внасят авансово осигурителни вноски върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на ДОО за съответната година, който изравняват на годишна база въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (чл. 6, ал. 7 и 8 от КСО).

Съгласно чл. 3, ал. 3 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски годишният осигурителен доход се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност от самоосигуряващите се лица през предходната година, като разлика между декларирания в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица или определения с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски.

При определяне на годишния осигурителен доход се вземат предвид:
1. (Доп. - ДВ, бр. 84 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) за едноличните търговци, упражняващи трудова дейност - облагаемият доход по чл. 26, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), без да се намалява с размера на задължителните и доброволните осигурителни вноски, размерът на пренесената данъчна загуба по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" и застраховки "Живот", ако са свързани с инвестиционен фонд;
2. за физическите лица, упражняващи трудова дейност като собственици или съдружници в търговски дружества или като членове на неперсонифицирани дружества - възнагражденията, изплащани от дружествата, без получените дивиденти, след приспадане на разходите за съответната дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ;
3. за самоосигуряващите се лица, регистрирани като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност - облагаемият доход, получен от упражняването на съответната дейност, след намаляването му с разходите за дейността по чл. 29 от ЗДДФЛ;
4. за самоосигуряващите се лица, подлежащи на облагане с окончателен годишен (патентен) данък по реда на Закона за местните данъци и такси - еднолични търговци или регистрирани като упражняващи свободна професия, или занаятчийска дейност - доходът, получен от упражняването на съответната дейност, определен по условията на т. 1 и 3.

Следователно едноличните търговци, които се облагат с патентен данък, определят окончателен размер на осигурителния доход по реда, определен за едноличните търговци, т.е. вземат предвид дохода по т. 1.
На основание чл. 50, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ (изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за доходите, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси.

Едноличните търговци, придобили доходи от патентни дейности през 2009 г., декларират тези доходи в Приложение № 7 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ като същите не участват при формирането на общата годишна данъчна основа и на годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец.

Съгласно Указанията за попълване на Приложение № 7 едноличните търговци, извършващи патентни дейности, вписват приходите и разходите си по данни от Отчета за приходите и разходите на редове 2 и 3 в Част ІІ от Приложение № 7.
На ред 4 от приложението посочват облагаемия доход от тези дейности, който се формира чрез преобразуване на финансовия резултат от патентните дейности по ред, аналогичен на реда в Приложение № 2 – доходи от стопанска дейност като едноличен търговец.
За улеснение, при определянето на облагаемия доход, за целите на това приложение, се допуска използването на съответното приложение, в което биха се декларирали доходите, ако не се облагаха с окончателен годишен (патентен) данък (Приложение № 2, ако дейността е осъществявана като едноличен търговец).
При получен положителен финансов резултат сумата на облагаемия доход от ред 4 на Приложение № 7 се пренася на ред 13 от кол. 5.4 на таблици 1 и 2 към Справката за определяне на окончателен размер на осигурителния доход към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ. Месечният осигурителен доход се определя като тази сума се разделя на месеците, през които е  упражнявана дейността. / Източник НАП

Подобни статии:
 

Реклама