Последно променен на Вторник, 03 Август 2010 17:59

ОТНОСНО: Прилагане на ЗМДТ.

Във връзка с подаденото от Вас запитване вх.№ 08-00-3/20.01.2010 г. в Дирекция „ОУИ” – …… изразяваме следното становище:

По отношение на първият въпрос - следва ли преди приемане на декларация за отказ от право на собственост на основание чл. 99 от ЗС и закриване на партидата за облагане с данък върху превозните средства, служителите на общинска администрация да изискват и удостоверение от сектор „Пътна полиция” за прекратена регистрация на съответното МПС, изразяваме следното становище:

Основанията за прекратяване на регистрацията са уредени в чл. 143, ал. 6, 7 и 8 от ЗДвП и чл. 18 от Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях.
По отношение на прекратяване на регистрацията на МПС по повод подадена декларация за отказ от право на собственост на основание чл. 99 от ЗС сте получили отговор от компетентен орган, видно от приложения към запитването отговор на сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР.
В чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ /в редакцията до 31.12.2009 г./ е регламентирана възможност за служителите на общинската администрация да изискват документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. Преценката в кои конкретно случаи и кога да се изисква документ е на администриращия служител.

С изменението на текста на чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ /изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г./ - изречение второ, при прекратяване на регистрация на превозно средство данъчно задълженото лице представя документ от компетентен орган.

В отговор на вторият въпрос – следва ли да се приемат новите пазарни оценки /в увеличение през 2007 г., в намаление през 2008 г., като в преобладаващия случай пазарните оценки са в пъти по-ниски от първоначално посочените отчетни стойности/, съгласно представените доклади за оценки от лицензирани оценители, като достатъчно основание за определяне на данъка върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци, след подаване на коригираща декларация по чл. 17, ал. 1 от ЗМДТ, Ви уведомяваме, че:

При определяне размера на данъка върху недвижимите имоти на предприятия, съгласно разпоредбите на чл. 21, ал. 1 от ЗМДТ, в редакцията му до 31.12.2010 г. данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията, е отчетната им стойност, а за жилищните имоти - данъчната им оценка съгласно приложение № 2. По смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ЗМДТ "отчетна стойност" е стойността при счетоводното завеждане на актива или обезценената/преоценената стойност на актива, когато е извършена оценка след първоначалното му счетоводно завеждане.

Изложеният казус не е свързан с данъчната оценка, съответно отчетната стойност при първоначално завеждане на новопридобит актив, а касае извършените последващи промени с този актив и определянето на нова обезценена/преоценена отчетна стойност. Разпоредбите, регламентиращи реда за извършване на обезценка/ преоценка на отчетната стойност на активите се съдържат в Закона за счетоводството /ЗСч/.

Текстът на чл. 13, ал. 3 от ЗСч изисква последващите оценки на активите и пасивите да се извършват в съответствие с приложимите национални/ международни счетоводни стандарти.
Приложимият счетоводен стандарт при последващи оценки на дълготрайни материални активи, вкл.недвижими имоти, е счетоводен стандарт /СС/16 - Дълготрайни материални активи /ДМА/.
При условие, че пазарната цена е обезценената/преоценената стойност на актива /при извършена оценка след първоначалното му счетоводно завеждане/, в декларацията по чл. 17, ал. 1 от ЗМДТ следва да се посочи същата. Срокът, във който се подава горната декларация  е 2- месечен, считано от датата на промяната / чл. 17, ал. 1 от ЗМДТ /.

По отношение на третият въпрос, относно признаване на отчетни стойности, формирани в резултат на представена пазарна оценка от лицензиран оценител, за която е изтекъл тримесечният срок на валидност на пазарната оценка и в случаите на предеклариране на имота в срока на същата, как следва да се процедира след този срок на валидност, изразяваме следното становище:

С Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценителите се уреждат методите, обхватът и условията за извършване на приватизационни оценки и съдържанието на анализите на правното състояние на обектите за приватизация, както и условията и редът за лицензиране на оценители.
Съгласно III., буква „В” от СБО-1 /Стандарт за бизнес оценяване/ към приложение към чл. 10, ал. 3 от наредбата, се посочва валидност на оценката - всеки доклад трябва да съдържа заявление, че оценката е валидна само към посочената дата и за посоченото предназначение.
В Речника на основните термини в бизнесоценяването към Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценителите „дата на оценката /ефективна дата/” е датата, към която се отнася и е валидно становището на оценителя за стойността.

От значение за облагането с данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци, при промяна на отчетната стойност, е валидността на оценката към датата на промяна на последната /обезценената/ преоценената стойност на актива, когато е извършена оценка след първоначалното му счетоводно завеждане/, спазвайки разпоредбите на ЗСч и СС.

Съгласно чл. 17, ал. 1 от ЗМДТ, предприятията подават в 2-месечен срок от придобиването на нежилищен имот, съответно от учредяването на право на ползване декларация пред общинската администрация по местонахождението му, в която посочват вида на имота, точното му местонахождение, отчетната стойност и другите обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка, както и размера на дължимия данък. При промяна на декларираните данни декларацията се подава в 2-месечен срок, считано от датата на промяната.

В чл. 18, ал. 1 от ЗМДТ е предвидена възможност служителят на общинската администрация да проверява подадените декларации. Той може да иска допълнителни данни за облагаемия имот, да сверява данните от декларацията със счетоводните книги, планове, скици и документи, въз основа на които имотът се притежава или се ползва, а при нужда - и чрез измерване на имота от техническите органи.

От изложената в запитването фактическа обстановка е видно, че дружеството е подало декларация по чл. 17, ал. 1 от ЗМДТ на 26.11.2009 г., с която декларира промяна на обстоятелства от 30.01.2009 г. – промяна в отчетната стойност. Експертната оценка на  пазарната стойност, издадена от лицинзирания оценител е също към 30.01.2009 г., т.е. дружеството правилно е декларирало промяна на обстоятелствата от посочената дата, тъй като към посочената дата пазарната стойност е валидна.

Видно от изречение второ на чл. 17, ал. 1 от ЗМДТ, дружеството не е спазило 2-месечния срок за деклариране при промяна на декларираните данни, за което е предвидена административна санкция в чл. 123, ал. 2 от с.з.

Подобни статии:
 

Реклама