Относно: Данъчно третиране на доставка на услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност

Според изложеното в запитването лицето осъществява дейност и е регистрирано за целите на ЗДДС в качеството на едноличен търговец (ЕТ). Като ЕТ предоставя услуги с получатели нерегистрирани лица за целите на ДДС в Германия.  Към запитването е  приложен договор за временно предоставяне на домашен помощник за грижи и помощ в домакинството на нуждаещото се лице.

Съгласно този договор в качеството си на изпълнител  се наема на работа по трудов договор лице, което се командирова за определен период в Германия при възложителя. Командированото лице - домашен помощник осъществява грижа и помощ в домакинството на възложителя. Изплащането на заплатата на домашния помощник се извършва от ЕТ като изпълнител по договора. Възложител по договора и получател на тази услуга е физическо лице, като същото се задължава да предостави безплатно настаняване и безплатна храна на командированото лице за периода на договора. Възнаграждението, което възложителят заплаща ежемесечно по представена от ЕТ фактура е определено по размер и включва всички разходи, които са направени.
Към запитването е приложен и договор за наем на офис в Германия, като наемодател също е физическо лице. От допълнително получения трудов договор е видно, че наетото лице е назначено на длъжността социален асистент с месторабота в Германия, а съгласно Заповед за командировка в чужбина същото се командирова в гр.К,  Германия за срок от 180 дни.
Предвид изложеното  се поставят следните въпроси:
1.Как следва да се третират сделките, осъществявани в Германия с оглед разпоредбите на ЗДДС ?
2. В коя клетка на СД следва да намерят отражение издадените фактури?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДС (обн. ДВ, бр.63 от 4 август 2006 г., посл. изм. ДВ, бр.95 от 01.12.2009 г.) и Правилника за приложението му (ППЗДДС, обн. ДВ, бр.76 от 15.09.2006г., посл. изм. ДВ, бр.6 от 22.01.2010г.) изразяваме следното становище:
Предоставянето на домашен помощник за грижи и помощ в домакинството съгласно разпоредбите на ЗДДС е доставка на услуга по предоставяне на персонал, по която ЕТ се явява страна в качеството на доставчик. За да се определи в настоящия случай дали тази доставка на услуга е облагаема за целите на закона следва да се определи мястото на изпълнение с оглед разпоредбите на същия закон.
Със Закона за изменение и допълнение на ЗДДС (обн. ДВ, бр.95 от 01.12.2009г., в сила от 01.01.2010г.) е променен общият принцип за определяне мястото на изпълнение на доставките на услуги и е заменен с нов, като мястото на изпълнение вече се определя от статута на получателя (данъчно задължено или данъчно незадължено лице) и установяването на  същия.
Когато получателят е данъчно незадължено лице мястото на изпълнение на доставката на услуга съгласно чл.21, ал. 1 от ЗДДС е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят от постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на доставчика.
Разпоредбата на чл.21, ал.2 на ЗДДС предвижда, че когато получателят е данъчно задължено лице мястото на изпълнение на доставката на услуга е мястото, където е установен получателят, съответно където се намира постоянният му обект, ако услугата е предоставена на постоянен обект, находящ се на място, различно от мястото на установяване. На основание ал. 3 от цитираната разпоредба, когато получателят по ал.2 използва услугите изключително само за лични нужди или за лични нужди на работниците и служителите си, мястото на изпълнение се определя по реда на ал.1, т.е. където е установен доставчикът.
Същевременно в ал. 4 на чл. 21 от закона са разписани някои изключения от горното правило, като т. 1 визира услугите, свързани с недвижими имоти.
Предвид изложената фактическа обстановка в настоящия случай се предоставя услуга с получател данъчно незадължено физическо лице. При определяне мястото на изпълнение на доставката приложение ще намери разпоредбата на чл.21, ал.1 от ЗДДС.
Според изложеното в запитването и приложен договор е нает офис за нуждите на дейността  в Германия, като същият е помещение от 5 кв.м., с телефон и интернет пост.
«Постоянен обект» по смисъла на § 1, т.10 от ДР на ЗДДС е търговско представителство, клон, офис, ателие, завод, работилница(фабрика), магазин, склад за търговия, сервиз, монтажен обект, строителна площатка, мина, кариера, сонда, петролен или газов кладенец, извор или други подобни, целящи извличане на природни ресурси, определено помещение(собственно, нетто или ползвано на друго основание) или друго място, чрез което едно лице извършва цялостно или частично икономическа дейност на територията на една страна. При описаната фактическа обстановка с оглед определението на понятието «постоянен обект» е необходимо да се има предвид и практиката на съда на Европейските общности (С 168/84; С 190/95; С 231/94; С260/95), съгласно която под „постоянен обект” следва да се разбира „дейност, която притежава известни характеристики на дълготрайност и структура, която е адекватна по отношение на човешките и техническите ресурси за целите на независимо предоставяне на съответните услуги”. С други думи за да бъде определен като постоянен, конкретният обект следва да отговаря на определени изисквания за минимална степен на постоянност, минимален размер и постоянна наличност на човешки и технически ресурси, необходими за целите на извършваните доставки. Наличието на постоянен обект, от който се извършват дейностите означава да е налице минимална степен на стабилност, която произтича от трайното наличие на човешки ресурси и техническо оборудване, които са необходими за доставката на определени услуги. Съоръжение или обект, използвани само за извършване на спомагателни дейности или такива с подготвителен характер не представляват постоянен обект.
За да може да се преме, че мястото на изпълнение при доставка на услуга е с място на изпълнение извън територията на страната и същото е на територията на друга държава, поради наличието на постоянен обект, от който се извършва доставката, следва да може да се установи по безспорен начин, че изпълнението на тази доставка може да се осъществи от този постоянен обект. В настоящия случай считаме, че наетият офис на територията на Германия осъществява единствено административни функции. От друга страна наемането на необходимия за услугата персонал не е извършено чрез офиса. Но дори това да е така следва да се посочи, че дейността по набиране на персонал е такава със спомагателен характер, поради което обектът не може да се квалифицира като постоянен такъв, от който ще  се извършва доставката на посочената в запитването услуга.
Предвид гореизложеното следва да се приеме, че ЕТ не е установен на територията на Германия чрез постоянен обект. За определяне мястото на изпълнение на доставката на услуга по предоставяне на персонал приложение ще намери единствено разпоредбата на  чл.21, ал.1, изр. първо на ЗДДС и това е територията на страната. Като доставка с място на изпълнение на територията на страната същата е облагаема. За ЕТ като доставчик ще възникне задължение за начисляване на данък върху добавената стойност по реда и в сроковете, предвидени в ЗДДС.
Издадените фактури във връзка с доставката на услуга по предоставянето на персонал следва да се отразят в колони 11 и 12 на дневника за продажби (Приложение №10 към чл.113, ал.2 от ППЗДДС), съответно в колони 11 и 21 от справката-декларация (Приложение №13 към чл.116, ал.1 от ППЗДДС).
По отношение на договора за наем, по който ЕТ е страна в качеството на получател на услугата за определяне мястото на изпълнение на тази доставка приложение ще намери разпоредбата на чл.21, ал.4, т.1 от закона. Предвид цитираната правна норма доставката е с място на изпълнение на територията на Германия и като такава е извън обхвата на ЗДДС. За ЕТ като получател не възникват задължения по закона във връзка с тази доставка.  / НАП въпроси и отговори
3_1753/14.06.2010г.
ЗДДС, чл.21, ал.1

Подобни статии:
 

Реклама