Относно: Дължимост на данък при придобиване на имущество по Раздел ІІІ на Глава ІІ от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

В запитването е изразено желание за предоставяне на становище относно дължимостта на данък при придобиване на имущество по Раздел ІІІ на Глава ІІ от ЗМДТ при сключване на брачен договор по реда на Семейния кодекс, с който съпружеската имуществена общност, придобита до сключване на брачния договор се оставя в изключителна собственост на единия съпруг както по време на брака, така и при евентуално негово прекратяване. Поставен е въпроса следва ли да се приема в такава хипотеза, че е налице привиден договор за делба на имущество и лицето, чиито имуществен дял се уголемява, задължено ли е да внася данък при придобиване на имущество по смисъла на чл. 47, ал. 3 от ЗМДТ?

Предвид липсата на приложен към запитването конкретен договор с оглед разпоредбите на ЗМДТ (обн. ДВ бр.117/1997г., посл.изм. ДВ бр.95/2009 г.) изразяваме следното принципно становище:
При избран договорен режим на уреждане на имуществените отношения между съпрузите по време на брака, регламентиран в раздел ІV, глава четвърта от Семейния кодекс (СК)в общия случай правото на собственост се прехвърля между съпрузите по силата на сключения договор. Съгласно чл. 40, ал. 1 СК брачният договор поражда действие от момента на сключване на брака, а когато е сключен по време на брака – от деня на подписването му или от друга дата, определена в договора. С него не могат да се засягат права, придобити от трети лица преди сключването му (чл. 40, ал. 2 СК).
При безвъзмездно прехвърляне /отстъпване/ на право на собственост между съпрузи данък при придобиване на имущества по ЗМДТ не се дължи. Основанието за това становище е разпоредбата на чл. 44, ал. 6 от ЗМДТ.
Режимът на данъчно облагане на придобити имущества е еднакъв във всички случаи на безвъзмездно придобиване на имущества между роднини по права линия и между съпрузи, както при дарение, така и в другите случаи на безвъзмездни придобивания. Аргумент в подкрепа на това становище е идеята за идентичност на режима на данъчно облагане на безвъзмездно придобити между съпрузи имущества приживе и при наследяване /с оглед на смърт/, намерила реализация в промените на закона, действащи от 01.01.2005 г. / НАП въпроси и отговори

3_ 1623/04.06.2010 г.
ЗМДТ, чл. 44, ал. 6

Подобни статии:
 

Реклама