Относно: Данъчно третиране на бартер по реда на ЗДДС.

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: В Община К….. са предприети действия по процедура за учредяване право на строеж за изграждане на обществено обслужваща сграда в имота, след конкурс по реда на ЗОС. Заплащането на цената на правото на строеж ще се извърши с равностоен имот на първи етаж в новопостроената сграда – многофункционална зала, която ще бъде предадена на общината с протокол, след въвеждане на сградата в експлоатация. Според условията на конкурса се предвижда кандидатите да представят проект на сграда с предложение за квадратура на залата не по-малко от определена минимална площ. За целите на конкурса минималната площ е формирана по следния начин:

Лицензиран оценител е изготвил оценка на цената на правото на строеж – 460 000 лв. и е определил съответната редуцирана стойност в квадратура приземен етаж за залата – 460 кв.м. застроена площ, т.е. 1000 лв./кв.м.
Към момента на подписване на договора строителят следва да заплати на общината 2% данък по ЗМДТ, като не е ясно върху 460 000 лв. /пазарната цена, изчислена от оценителя/ или върху 480 000 лв. /достигнатата тръжна цена/, а при вписване в Агенцията по вписванията и такса вписване.

Зададени са следните въпроси:
1. Може ли да се приеме, че чрез предложението си – 480 кв.м. фактически кандидатът наддава за цена на право на строеж, като равностойност в квадратура в размер на 480 000 лв., т.е. 1000 лв./кв.м.?
2. Какви реални плащания следва да се извършат от всяка от страните?
3. Кой, каква фактура и кога следва да се издаде?
4. Коя сделка е облагаема и коя не?
5. Кога настъпва данъчното събитие за всяка от страните и кое плащане е авансово?
6. Как ще се изравняват данъчните основи на двете насрещни сделки, след като само едната заплаща данък и такса, с които се увеличава данъчната основа?
7. След приключване на строежа и прехвърляне на залата на общината, стойността й може да е по-висока от първоначалната стойност. В този случай общината ще извършва ли допълнителни плащания?
В отговор на поставените от Вас въпроси, изразяваме следното становище:

Първи и втори въпрос: Правата на задължените лица са визирани в чл. 17, ал. 1 от ДОПК. Съгласно посочените разпоредби, и по – конкретно т. 2 и т. 5 от същия член задължените лица имат право да им бъдат разяснявани правата в производствата по този кодекс, включително и правото на защита в административното, изпълнителното и съдебното производство, и да бъдат предупредени за последиците от неизпълнение на задълженията им по този кодекс и информация за публичните им задължения и за сроковете, в които следва да заплатят дължимите от тях данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения.
Поставеният от Вас въпрос, относно възможността да се приеме, че чрез предложението си – 480 кв.м. фактически кандидатът наддава за цена на право на строеж, като равностойност в квадратура в размер на 480 000 лв., т.е. 1000 лв./кв.м., се отнася до търговски взаимоотношения. Същият не е относим към прилагането на данъчното законодателство и не е от компетентността на Националната агенция за приходите.
По отношение на поставените въпроси, свързани с получателя по доставката, следва да имате предвид, че писмените становища ангажират приходната администрация по смисъла на чл. 17, ал. 3 от ДОПК, поради което, за да се получи конкретен отговор относно прилагането на ЗДДС, запитването следва да е отправено от името на заинтересованото лице, или чрез упълномощено лице.

Трети, четвърти и пети въпрос: По силата на чл. 130, ал. 1 от ЗДДС, когато е налице доставка, по която възнаграждението /изцяло или частично/ е определено в стоки или услуги, приема се, че са налице две насрещни доставки, като всеки от доставчиците се смята за продавач на това, което дава, и за купувач на това, което получава.
От изложената в запитването фактическа обстановка е видно, че ще са налице две насрещни доставки при условията на чл. 130, ал. 1 от ЗДДС - учредяване на право на строеж /от страна на общината/ срещу задължението на получателя /строител, инвеститор/ да изгради на собственика на терена /общината/ част от сграда /зала/.
Данъчното събитие за доставките ще възникне по общите правила на закона, съгласно разпоредбата на чл. 130, ал. 2 от ЗДДС, т.е. данъчното събитие за учреденото право на строеж, ще възникне на датата на учредяването му, тъй като към този момент Вие - собственикът на земята ще извършите прехвърлянето на вещното право към контрагента си.

Доставката ще се документира с издаването на фактура, съгласно чл. 113, ал. 1 от ЗДДС - всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117 от с.з.
Императивната разпоредба на чл. 113, ал. 4 от ЗДДС въвежда изискването фактурата да се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане - не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането.

Учредяването или прехвърлянето на право на строеж се смята за освободена доставка до момента на завършване в груб строеж на сградата, за която се учредява или прехвърля правото на строеж по смисъла на чл. 45, ал. 2 от ЗДДС. Предвид изложеното, за Вас не възниква задължение за начисляване на ДДС.
Съгласно чл. 130, ал. 3 от ЗДДС, доставката с по-ранна дата на възникване на данъчното събитие се смята за авансово плащане /цялостно или частично/ по втората доставка.
Предвид разпоредбата на чл. 130, ал. 2 от ЗДДС, доставка, извършена от Вас – учредяване на право на строеж, ще представлява авансово плащане за доставката на обект от сграда /зала на приземен етаж/.

Шести и седми въпрос: Данъчната основа за извършените доставки се определя по реда на чл. 26, ал. 7 от ЗДДС. По смисъла на визираната правна норма в сила от 01.01.2010 г., когато възнаграждението е определено изцяло или частично в стоки или услуги /плащането се извършва изцяло или частично в стоки или услуги/, данъчната основа на всяка от доставките е пазарната цена на получаваната стока или услуга, изчислена към датата, на която данъкът е станал изискуем.

Предвид гореизложеното, данъчната основа на извършената от Вас доставка ще е пазарната цена на получения обект от сграда /зала/ към деня на учредяване правото на строеж.
При завършване на сградата /с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация/ и определяне пазарна цена на правото на строеж, за строителя/инвеститора може да възникне основание за корекция във връзка с издадената авансова фактура и съответно може да се издаде дебитно/кредитно известие по чл. 115 от ЗДДС. / НАП въпроси и отговори

Подобни статии:
 

Реклама