Последно променен на Вторник, 10 Април 2012 18:37

Утвърден е наръчник по определяне на приложимо законодателство

Изпълнителният директор на НАП утвърди Наръчник по определяне на приложимото законодателство Наръчникът е изготвен с цел  да се подпомогне процеса по определяне на приложимото законодателство според  Дял II от Регламент № 883/2004 . Новостите са във връзка с промените в Кодекса на труда, обнародвани в ДВ, бр. 7 от 24 Януари 2012 г., с които се урежда статута на предприятията, които осигуряват временна работа, както и на Част II от Практическия наръчник - законодателството, което се прилага към работниците в Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария, издаден от Европейската комисия

 

Реклама