Доставки на софтуер, с получател българска фирма – регистрирана по ЗДДС

Доставка на стандартен софтуер

Съгласно § 1. т. 25 от Допълнителните разпоредби стандартният софтуер е програмен продукт, записан на технически носител, който е предназначен за масова употреба и не отчита спецификите в дейността на конкретния потребител. Когато обаче този ПП не е записан на технически носител, същият се третира като услуга.

При доставка на стандартен софтуер, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка, е налице ВОП и данъкът е изискуем от получателя съгл. чл. 84 ЗДДС.

Когато доставчикът е лице от друга държава членка, което не е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка, съгл. чл. 17 ал. 2 ЗДДС мястото на изпълнение на доставката е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя.

При доставка на стандартен софтуер от лице, което не е установено на територията на ЕС, е налице внос на стока.

При доставка на стандартен софтуер, който се инсталира от или за сметка на доставчика, е налице доставка с място на изпълнение на територията на страната – чл. 17, ал. 4. Данъкът е изискуем от получателя съгл. чл. 82, ал. 2, т. 4 ЗДДС.

В този случай доставчикът на стоката няма задължение за регистрация по закона, тъй като получател по доставката е регистрирано по закона лице – чл. 97 ал. 3.

Доставка на ПП, различен от стандартен софтуер

Продажбата на програмен продукт, макар и записан на технически носител, който не е предназначен за масова употреба и/или не отчита спецификите в дейността на конкретния потребител, съгласно ЗДДС се третира като доставка на услуга. Мястото на изпълнение на на тази доставка е на територията на страната – чл. 21 ал. 3 т. 1 а). Налице е обърнато данъчно задължение, и данъкът е изискуем от получателя – чл. 82 ал. 2 т. 2.

Доставка на софтуер по ел.път – сваляне от интернет, и т.н.

Налице е доставка на услуги, извършвани по ел.път, с място на изпълнение на територията на страната – чл. 21 ал. 3 т. 1 к). Налице е обърнато данъчно задължение и данъкът е изискуем от получателя – чл. 82 ал. 2 т. 2.

Доставка на софтуер с получател нерегистрирано по закона лице

В случаите на доставка на стандартен софтуер, който се монтира или инсталира от или за сметка на доставчика, същият има задължение за регистрация по ЗДДС, съгл. чл. 97.

В случаите на доставка на софтуер, различен от стандартен, данъкът е дължим от получателя по доставката – чл. 91 ал. 3.

 

Допълнение на § 1. т. 14 от Допълнителните разпоредби на закона е РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1777/2005 НА СЪВЕТА от 17 октомври 2005 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 77/388/EИО относно общата система на данъка върху добавената стойност, съгласно който:

Член 11

1. Понятието „електронно доставяни услуги“ съгласно член 9, параграф 2, буква д), дванадесето тире от Директива 77/388/EИО и приложение Л към Директива 77/388/EИО, означава услуги, които се предоставят чрез Интернет или електронна мрежа, както и които се предоставят по принцип автоматизирано — предвид естеството им, при минимална намеса на човешки фактор и които е невъзможно да бъдат предоставени при отсъствието на информационни технологии.

2. По-специално, когато се предоставят чрез Интернет или електронна мрежа, следните услуги са в обхвата на параграф 1:

a) в общия случай доставката на дигитални продукти например софтуер и промени или актуализиране на софтуер;

б) услуги, които осигуряват или подпомагат присъствие в електронна мрежа за стопански или лични цели, такава като Интернет пространство или интернет страница;

в) услуги, които се генерират автоматично от компютър чрез Интернет или електронна мрежа, в отговор на специфично подаване на данни от получателя;

г) прехвърляне срещу възнаграждение на правото на предлагане за продажба на стоки или услуги на Интернет страница, функционираща като пазар в диалогов режим, на който потенциалните купувачи правят офертите си посредством автоматизирана процедура и на който страните се уведомяват за продажбата с електронно съобщение, генерирано автоматично от компютър;

д) информационни пакети за интернет обслужване (ПИО), в които телекомуникационният компонент е допълваща и подчинена част (например пакети, които включват не само интернет достъп, а и други елементи, такива като страници, даващи достъп до новини, информация за времето или пътувания; игри; поддържане на интернет пространство; достъп до чат линии и прочие);

е) услугите, изброени в приложение

ПРИЛОЖЕНИЕ

Член 11 от настоящия регламент

1. Точка 1 от приложение Л към Директива 77/388/EИО

a) поддържане на интернет пространство и интернет страница,

б) автоматизирано, диалогово и дистанционно поддържане на програми,

в) дистанционно администриране на системи,

г) диалогово съхраняване на данни, при което се съхраняват специфични данни, възстановявани по електронен път,

д) диалогова доставка на дисково пространство, при необходимост.

2. Точка 2 от приложение Л към Директива 77/388/EИО

a) даване на достъп или снемане на софтуер (включително програми за доставки/счетоводни програми и софтуер за антивирусна защита) заедно с актуализациите,

б) софтуер за блокиране появяването на рекламни банери, познат още като банер блокатор,

в) драйвери за снемане на информация, такива като софтуер, който осигурява интерфейс на компютри с периферно оборудване (например принтери),

г) диалогова автоматизирана инсталация на филтри върху интернет пространство,

д) диалогова автоматизирана инсталация на защитни системи.

3. Точка 3 от приложение Л към Директива 77/388/EИО

a) даване на достъп или снемане на десктоп форми,

б) даване на достъп или снемане на фотографски или картинни образи или скрийнсейвъри,

в) дигитално съдържание на книги и други електронни публикации,

г) абонамент за диалогови вестници и списания,

д) интернет протоколи и статистика за интернет пространството,

е) диалогови новини, информация за трафика и за времето,

ж) диалогова информация, генерирана автоматично от софтуер въз основа на въведени от потребителя специфични данни, такива като юридически или финансови данни (и по-специално, такива като постоянно актуализирани данни за фондовите борси, в реално време),

з) предоставяне на рекламно място, включително рекламни банери на интернет пространство/интернет страница,

и) използване на машини за търсене и интернет директории.

4. Точка 4 от приложение Л към Директива 77/388/EИО

a) даване на достъп или снемане на музика на компютри и мобилни телефони

б) даване на достъп или снемане на звънене, откъси, тонове на звънене или други звуци,

в) даване на достъп или снемане на филми,

г) снемане на музика на компютри и мобилни телефони,

д) даване на достъп до автоматизирани диалогови игри, които са зависими от Интернет или други подобни електронни мрежи, като играещите са географски отдалечени един от друг.

5. Точка 5 от приложение Л към Директива 77/388/EИО

a) автоматизирано дистанционно обучение, чието функциониране е зависимо от Интернет или подобна електронна мрежа и чието предоставяне изисква ограничена или нулева намеса на човешки фактор, включително виртуални класни стаи, с изключение когато Интернет или подобна електронна мрежа се използва единствено като инструмент за комуникация между преподавателя и ученика,

б) работни материали, които се обработват диалогово от учениците и се оценяват автоматично, без намеса на човешки фактор. / fisconsult.bg

Подобни статии:
 

Реклама