Относно: Разсрочване на публични задължения към Община

Според изложеното в запитването дружеството е поискало разсрочване на задълженията си към Община Г за такса битови отпадъци и данък върху превозните средства както и дължимите лихви по тях.
Във връзка с това се  поставят следните въпроси :

1. При положение, че дружеството има отрицателен финансов резултат за 2008 г. и 2009 г., но получава държавна помощ по Наредба № 3 от 04.04.2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорт в планински и други райони и по Наредба № 2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалени приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници може ли да се допусне разсрочване и попада ли в особените случаи по чл. 5 от Наредбата по чл. 183, ал. 9 от ДОПК?

2. Какви са предпоставките за установяване на временни затруднения по смисъла на чл. 183, ал. 10 от ДОПК и следва ли да се получи конкретно разрешение по реда на Закона за държавните помощи, за да бъде допуснато разсрочването на установените публични задължения към Община Горна Оряховица? Кой е компетентният орган, който предоставя разрешението за държавна помощ? Следва ли да се счита, че получената държавна помощ по горепосочените наредби е достатъчно условие за допускане на разсрочване по чл. 183, ал. 10 от ДОПК?
3.  В случай, че е възможно разсрочване, каква е процедурата за допускането му?         

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Данъчно– осигурителния процесуален кодекс (ДОПК, обн. ДВ, бр.105 от 29 декември 2005г., в сила от 01.01.2006г., посл. изм. ДВ бр.15 от 23 Февруари 2010г.), Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ обн. ДВ бр.117 от 10 Декември 1997г., последно изменение ДВ бр.95 от 1 Декември 2009г.) изразяваме следното становище:
На разсрочване подлежат установени по основание и размер публични задължения, които са изискуеми, т.е. за които е настъпил падежа за плащането им. Вземанията на общините за местни данъци и такси, включително и за такса за битови отпадъци, са публични общински вземания по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 и т. 3 от  ДОПК. Редът за отсрочване и разсрочване на публичните държавни и общински вземания е уреден в глава XХІI на ДОПК. Законът установява предпоставките, процедурата, сроковете, дължимостта на лихви, компетентността на органа, издаващ решението за отсрочване или разсрочване, както и възможността за обжалване в случаите на отказ за даване на разрешение.
Разсрочването на задължения за местни данъци и такси се извършва от определените от ЗМДТ органи. Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в случаите по чл. 184, ал. 1, т. 2 от ДОПК е общинският съвет (чл. 4, ал.7 от ЗМДТ). По отношение на разсрочване на задължения за местни такси, компететни органи са съответно кмета на общината за задължения до 30 000 лв. и при условие, че разсрочване или отсрочване се иска до една година от датата на издаване на разрешението и Общинският съвет за задължения над 30 000 лв. или за срок, по-голям от една година (чл. 9а, ал. 4 и ал. 5 от ЗМДТ).
Следва да се посочи, че ДОПК въвежда общи условия за допускане на разсрочване на публични задължения в разпоредбите на чл. 183, ал. 1 – 8 от ДОПК, които е необходимо да са изпълнени кумулативно. От изложената фактическа обстановка в запитването и от приложените към него ОПР и Баланс за 2008 г. и 2009 г. е видно, че дружеството е формирало отрицателен финансов резултат, т.е. не отговаря на едно от кумулативните условия, а именно на условието, регламентирано в чл. 183, ал. 2, т. 2 от ДОПК.
В чл. 183, ал. 10 от ДОПК е предвидено изключение от общите условия разписани в кодекса, на които следва да отговаря задълженото лице, за да му бъде разрешено разсрочване на задълженията. Съгласно тази правна норма, извън случаите по чл. 183, ал. 2 от ДОПК отсрочване или разсрочване се допуска в особени случаи, определени с наредбата по ал. 9, когато компетентният орган установи, че паричните средства и текущите постъпления на длъжника не са достатъчни за погасяване на публичните задължения, но затрудненията са временни и при отсрочване или разсрочване на задължението след получаване на разрешение по реда на Закона за държавните помощи (ЗДП) длъжникът ще успее да се издължи и да заплаща текущите публични задължения. На основание чл. 5 от Наредба на МС за определяне на границите на коефициентите за рентабилност, ефективност и финансова автономност, на изискванията към представяните доказателства, особените случаи, методите и начините за определяне на коефициентите и нетния паричен поток (обн. ДВ бр. 35/2006 г.), извън случаите по чл. 183, ал. 2 ДОПК разсрочване се допуска на публичните задължения на предприятия от общонационално значение, които имат определяща структурна роля за общото икономическо и социално развитие на страната; предприятия, които упражняват монопол (държавен или установен със закон); предприятия, които принадлежат към военния отрасъл или предприятия от значение за националната сигурност на страната и когато се касае за предоставяне на помощ, която може да бъде приета за допустима по смисъла на чл. 4 от ЗДП и след получаване на разрешение по реда на ЗДП.
Следователно за да се допусне разсрочване е необходимо държавната помощ да бъде приета за допустима независимо от обстоятелството, че дружеството получава други държавни помощи по посочените в запитването наредби.
Отговорът на въпроса дали дружеството би попаднало в хипотезата на чл. 5 от наредбата по чл. 183, ал. 9 от ДОПК е извън законоустановената компетентност на Националната агенция за приходите, разписана в чл. 3 от ЗНАП. Същото се отнася и до прилагането и тълкуването на  Закона за държавните помощи (ЗДП). Съгласно чл. 5 от ЗДП компетентният орган, който може да се произнесе по прилагането на този закон е Министърът на финансите.
По отношение на установяване на временни затруднения по смисъла на чл. 183, ал. 10 от ДОПК, следва да се има предвид, че в ДОПК няма дадена дефиниция на понятието „временни затруднения”. Такава дефиниция, която да може да се приложи субсидиарно във връзка с прилагането на чл. 183 от ДОПК не е дадена и в другите данъчни закони. Предвид това обстоятелство изводите за наличието на временни финансови затруднения на дружеството кандидат за разсрочване следва да се изведат на база задълбочен анализ на неговите икономически показатели. При извършването на анализа трябва да се вземе предвид възможността на длъжника да обслужва текущите си задължения и задълженията, чието разсрочване се иска, въз основа на необходимите за това доказателства, като затрудненията не следва да имат траен характер.
На основание чл. 4, ал. 6 от ЗМДТ Изпълнителният директор на НАП е издал и представил на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) процедури, по които служители на общинската администрация да осъществяват събирането на местните данъци и такси по реда на ДОПК. В представените процедури се съдържа и конкретна процедура, касаеща сключването на споразумения за отсрочване/разсрочване на плащанията на местни данъци и такси. Тя описва  необходимите действия, които извършват служители на общинската администрация след подадено искане за отсрочване/разсрочване на публични задължения, установявани от Общината. Във връзка с измененията на ДОПК и ЗМДТ, НАП е изготвила актуализирани процедури съобразени с промените в законодателството, които също ще бъдат предостави на НСОРБ.   / НАП въпроси и отговори
3_1364/04.05.2010г .                        
ЗМДТ, чл. 4, ал. 7;
ЗМДТ, чл. 9а, ал. 4 и ал. 5;
ДОПК, чл. 183, ал. 1-10;
Наредбата по чл. 183, ал. 9 от ДОПК, чл. 5;

Подобни статии:
 

Реклама