ОТНОСНО: Данъчно и социално третиране на изплатени възнаграждения на преводач

От изложеното съдържание в писмото и приложения към него Договор с преводач
става ясно, че през 2010 год. за извършени услуги по превод на книгата "………" от физическо лице преводач, Ви предстои изплащане на възнаграждение. Пишете, че лицето е самоосигуряващо се.
Интересувате се  какви нормативни разходи за дейността следва да приспадате – 25% или 40% при определяне на данъчното задължение, както и следва ли да удържате ЗОВ върху възнаграждението?

Необходимо е да се има предвид, че отношенията, свързани със създаването и разпространението на произведенията на литературата, изкуството и науката, са уредени със Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/. На основание чл. 3, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 4, т. 1 от същия закон преводите, с изключение на официалните преводи на нормативни и индивидуални актове на държавни органи за управление, са обект на авторско право.
По смисъла на § 1, т. 8 от ДР на Закона за корпоративното и подоходно облагане, "авторски и лицензионни възнаграждения" са плащанията от всякакъв вид, получени за: използването или за правото на използване на всяко авторско право за литературно, художествено или научно произведение, включително кинофилми, записи на радио - или телевизионно предаване или софтуер; на всеки патент, топологии на интегралните схеми, марка, промишлен дизайн или полезен модел, план, секретна формула или процес или за използване на или за правото на използване на промишлено, търговско или научно оборудване, или за информация, отнасяща се до промишлен, търговски или научен опит.
В зависимост от това дали създаденото произведение представлява обект на авторско право по смисъла на ЗАПСП или не, облагаемият доход се формира по различен начин.
Когато се изплаща възнаграждение, представляващо авторско право, облагаемият доход се формира по реда на чл.29, т.2, буква «б» от Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/ като разлика между придобития доход и 40 на сто нормативни разходи.
Ако изплатените суми нямат за свое основание обект по смисъла на ЗАПСП, същите представляват възнаграждения за извършване на услуги с личен труд, поради което при облагането им  се прилага чл. 29,  т. 3 от ЗДДФЛ и нормативно признатите разходи при формиране на данъчната основа са 25 на сто от облагаемия доход.
По смисъла на § 1, т. 29 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ лица, упражняващи свободна професия са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:
а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;
б) не са регистрирани като еднолични търговци;
в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на КСО.
Следователно в конкретния случай, ако физическото лице - преводач отговаря на всички условия, изброени в цитираната разпоредба,  следва да се счита за лице, упражняващо свободна професия по смисъла на данъчния закон.
Въпреки приложения към запитването договор, Национална агенция за приходите  не е компетентна да изрази мнение дали  услугите, получени от дружеството представляват обект на авторско право или не. Компетентно становище по този въпрос може да изрази само Дирекция «Авторско право и сродни права» при Министерство на културата.
Ще отговорим на поставения от Вас въпрос ограничено, доколкото Ви засяга като платец на доход за услуга по превод, извършен от самоосигуряващо се лице.
Съгласно чл.43, ал.1 от ЗДДФЛ лице, придобило доход от стопанска дейност по
чл.29, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход, а ако лицето не е самоосигуряващо се – между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски.
В общия случай съгласно нормата на чл.43, ал.4 от ЗДДФЛ,  когато платец на дохода от стопанска дейност по чл.29 е предприятие, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца при изплащане му. Изключение от това правило е предвидено в ал.5 на чл.43 от ЗДДФЛ, която регламентира, че нормата на ал.4 не се прилага, когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и декларира това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода.
На основание на цитираните законови разпоредби, Вие като платец на дохода за получената  услуга от физическото лице – преводач, нямате задължение да удържате данък, нито социални и здравни вноски, тъй като съгласно ал.6 на чл.43 от с.з., задължението за авансово облагане на дохода от стопанска дейност по чл.29 от ЗДДФЛ е на получателя на дохода, в случая лицето – преводач. Единствено следва да изискате от лицето писмено да декларира обстоятелството, че е самоосигуряващо се лице.   В тези случаи, документирането на придобития доход се осъществява по реда на чл.9, ал.2 от ЗДДФЛ, т.е. от физическото лице, което е декларирало че е самоосигуряващо се. / НАП въпроси и отговори

Подобни статии:
 

Реклама