Относно:Отразяване в отчетните регистри на получени документи във връзка с прилагане на ЗДДС.

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество извършва търговия с автомобили втора употреба, които закупува от Италия от дилъри, прилагащи маржа на цената.
Зададени са следните въпроси: Следва ли фактурите да се включват в дневника за покупки и ако отговора е положителен – кога /в кои периоди/, с какви реквизити и кои колони на дневника следва да бъдат попълнени?

В отговор на поставените от Вас въпроси, изразяваме следното становище:
Съгласно чл. 124, ал. 4 от ЗДДС, регистрираното лице е длъжно да отрази получените от него данъчни документи в дневника за покупки най-късно до дванадесетия данъчен период, следващ данъчния период, през който са издадени, но не по-късно от последния данъчен период по чл. 72, ал. 1.
Предвид текста на чл. 112, ал. 1 от ЗДДС данъчни документи са издадените фактури, известията към фактури и протоколите по реда на закона. В този смисъл на основание чл. 125, ал. 1 от ЗДДС, за Вас като получател по доставка, не възниква задължение да посочите получените документи /фактури/, издадени от доставчиците /италиански фирми/ за доставки на стоки втора употреба в дневника за покупки, респективно в справка-декларация, която се съставя въз основа на отчетните регистри по чл. 124 от ЗДДС, тъй като фактурите издадени от италианските фирми /доставчици/ не са издадени по реда на ЗДДС. / НАП въпроси и отговори

Подобни статии:
 

Реклама