Последно променен на Неделя, 01 Януари 2012 19:01

Данъкът може да се плати по следните начини:

................по банков път

Кодът за плащане на данъка върху общата годишна данъчна основа по годишните данъчни декларации е 111213

Плащането може да стане от всяка банка с попълване на преводно нареждане /вносна бележка за плащане от/към бюджета

! Обичайно банките удържат такса за преводите, освен ако плащането не се извършва в офиса на обслужващата банка, намиращ се в сградата на съответната ТД на НАП.

Вижте списък с банките, които обслужват сметките на Националната агенция за приходите.

Какво се попълва в преводното нареждане /вносната бележка за плащане от/към бюджета?

..........Името на получателя на превода. Това е наименованието на ТД (офисът) на НАП по постоянен адрес на физическите лица и едноличните търговци. Например, ТД на НАП София, офис Център;

..........IBAN сметката на съответната ТД (офис) на НАП и BIC на банката. Вижте списък със сметките на НАП

..........Кодът за вид плащане на данъка върху общата годишна данъчна основа на физическите лица е 111213;

..........Кодът за вид плащане на данъка върху годишна данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец и за доходите от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ  е 111215;

..........Видът на валутата – в случая български левове. В платежното нареждане се вписва кодът BGN;

..........Дължимата сума с цифри и думи;

...........“Основание за плащане” – в това поле се вписва “данък върху общата годишна данъчна основа по годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ”.

..........В полето “Вид и номер на документа” се вписва входящият номер на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2011 г., както и датата, на която декларацията е приета;

..........В полето “Период, за който се плаща” се вписва периодът от 1.01. до 31.12.2011 г. (това е периодът, за който се дължи данъкът върху общата годишна данъчна основа/данъкът върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ);

..........В полето “Задължено лице” се вписват трите имена на физическото лице или наименованието на едноличния търговец, също се попълват ЕГН или ЛНЧ;

..........В полето „Наредител” се вписват трите имена на физическото лице или наименованието на едноличния търговец платец (вносител);

..........Вписват се IBAN сметката на наредителя и BIC на банката;

..........В полето „Платежна система” се попълва абревиатурата на платежната система, чрез която ще се извърши превода;

.........В полето „Такси” се посочва цифров код „1”;

преводното нареждане, с който наредителят определя за чия сметка е таксата по превода;

.................чрез Интернет

Плащането по интернет изисква дебитна карта и регистрация в интернет-страниците на E-pay и на НАП.

Вижте подробности за плащането на данъци и осигуровки по Интернет с дебитна карта.

................ с пощенски запис за плащане към бюджета.

В записа се вписват адресът и наименованието на съответната ТД (офис) на НАП, пощенският код, както и дължимата сума.

Какви са санкциите:

.........При подаване на годишната данъчна декларация след 2 май 2012 г., се налага глоба за физическите лица или имуществена санкция за едноличните търговци до 500 лв., ако не подлежат на по-тежко наказание. При повторно нарушение глобата или имуществената санкция е до 1000 лв.

..........При непосочване или невярно посочване на данни или обстоятелства, които водят до освобождаване от данък или до намаляване на размера на дължимия данък, се налага глоба за физическите лица или имуществена санкция за едноличните търговци до 1000 лв. При повторно нарушение глобата или имуществената санкция е до 2000 лв., ако лицето не подлежи на по-тежко наказание.

……. За недеклариране или невярно деклариране на информацията, която се изисква на основание чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ за предоставените/получените заеми, на местните физически лица се налага глоба в размер до 10 на сто от недекларираните суми. При повторно нарушение глобата е в размер 15 на сто от недекларираните суми.

..........Едноличните търговци и физическите лица в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ се наказват с имуществена санкция или глоба до 500 лв. за неизпълнение на задължението за представяне на годишен отчет за дейността или за представянето му в законоустановения срок. При повторно извършване на нарушението имуществената санкция или глобата е  до 1000 лв. Източник НАП

Подобни статии:
 

Реклама