Правителството прие План за действие за постигане на националната цел за намаляване на административната тежест с 20% до края на 2012 г. Документът е изготвен в изпълнение на РМС №867/2009 г.

Мерките за намаляване на административната тежест предвиждат подаване на сведения по електронен и мрежов път; събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса; премахване на задължения за информиране; разработване на инструкции; опростяване на терминологията, намаляване на сложността на нормативните разпоредби.

На 9 март 2007 г. Европейският съвет одобри общностна цел за намаляване на административната тежест с 25% до края на 2012 г. и прикани държавите-членки да определят свои национални цели за намаляване на административната тежест, породена от чисто национално законодателство. Националната цел на България е 20%.

При искане за издаване на сертификат за клас инвестиция, бизнесът ще бъде освободен от ангажимента да събира множество документи от различни държавни органи. Вместо него, това ще прави администрацията по служебен път. Това е една от общо 136-те мерки за облекчаване на бизнеса.

Бизнесът няма да бъде товарен със събирането на различни документи и когато кандидатства за лиценз за безмитна търговия или при подаване на оферти за участие в концесионни процедури и търгове.

Администрацията може да събира служебно данни за актуално съдебно състояние на фирмата, регистрация по БУЛСТАТ, свидетелство за съдимост, удостоверение за първоначална данъчна регистрация и такова за липса на задължения към държавата и други. Предстои да бъде уточнено кои от тези документи няма да се изискват от бизнеса при всеки конкретен случай.

Занапред продажбите в магазините за безмитна търговия ще се удостоверяват по електронен път. „Дистанционно" ще може да се подава и уведомление за внос и износ на суровини за производство на оптични дискове, както и заявление за прекратяване на концесионен договор.

Мерките за намаляване на административната тежест са разделени в няколко групи: обмен на информация между институциите, подаване на сведения по електронен и мрежов път, премахване на задължения за информиране, опростяване на терминологията и други. Основната част от тях - около 80%,  са от първите две групи.

По-голямата част от правителствените мерки трябва да бъдат изпълнени до края на тази година, а крайният срок за реализация на всички е 31 декември 2011 г.

Изпълнението на мерките ще се отчита в края на всяко тримесечие.

Пълният текст на плана за намаляване на административната тежест е публикуван в рубриката „Актуални теми“ на сайта на МИЕТ www.mi.government.bg

Според изчисления на Европейската комисия, общата годишна тежест за предприятията, произтичаща от европейското законодателство и производните му национални правила, възлиза на около 124 млрд. евро за административни формалности.

Намаляването на административните формалности е ключов елемент от стратегията на Комисията за извеждане на икономиката от рецесията и подпомагане на предприятията, докато получаването на кредити все още е трудно. Повечето от мерките са насочени към малките фирми, които осигуряват по-голяма част от заетостта в ЕС. Тези фирми често се сблъскват с административни пречки и трудности при търсенето на финансиране. / бюлетин ИНФОБИЗНЕС

Подобни статии:
 

Реклама