Относно: ползване на данъчното облекчение по чл. 22а от ЗДДФЛ при облагане на физическите лица с данък върху общата годишна данъчна основа за 2009г.

Според изложеното в запитването през 2006 г. лицето и съпругът му са изтеглили ипотечен кредит. През 2007 г. кредитът е рефинансиран и е преминал в потребителски, за чието обезпечение се учредява договорна ипотека на жилището. Към запитването са приложени копия от двата договора и нотариален акт от 04.12.2007 г. за учредяване на договорна ипотека.
Поставеният въпрос е налице ли е право на данъчното облекчение за „млади семейства”, регламентирано в чл. 22а от ЗДДФЛ?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДФЛ (обн. ДВ, бр. 95/2006 г., посл. изм. ДВ, бр.99/2009 г.) изразяваме следното становище:

На основание чл. 22а от ЗДДФЛ, в редакцията на закона, действаща през 2009 г., сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с направените през годината лихвени плащания върху първите 100 000 лв. по ипотечен кредит, когато са налице следните условия:
1. договорът за ипотечния кредит е сключен от данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имат сключен граждански брак;
2. данъчно задълженото лице и/или съпругът/ата не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключения договор за ипотечен кредит;
3. ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година.
За да се ползва данъчното облекчение е необходимо посочените три условия да са изпълнени едновременно.
Следва да се има предвид, че условието за сключен граждански брак следва да е налице както към датата на сключване на договора за ипотечен кредит, така и към 31 декември на данъчната година, за която се ползва облекчението.
Видно от приложения към запитването договор от 26.10.2006 г.,  в чл. 1 от същия е уговорено, че „Б” АД предоставя на кредитополучателя кредит в размер на 55 000 евро, като от него 25 000 евро са за покупка на недвижим имот и 30 000 евро са за други разплащания. Към датата на сключването му съпругът е навършил 35-годишна възраст, но съпругата не е навършила тази възраст.
Същевременно съгласно чл. 1 от сключения на 04.12.2007 г. договор за потребителски кредит с „Ю” АД (предишно наименование „Б” АД) банката предоставя на кредитополучателя потребителски кредит в размер на 73 000 евро, както следва:
1. 64 580 евро за рефинансиране на три кредита към „Ю” АД, произтичащи от сключени между кредитополучателя и същата банка потребителски договори;
2. 8 420 евро за текущи нужди.
Към запитването е представен и Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека от 04.12.2007 г., с който е удостоверено, че върху имота, придобит чрез ипотечен кредит по договора от 26.10.2006 г., е учредена договорна ипотека в полза на банката.
В действащата нормативна уредба няма определение на използваното в ЗДДФЛ понятие "ипотечен кредит" и "рефинансиране на ипотечен кредит", поради което във връзка с ползването на данъчното облекчение за млади семейства следва да се влага общоприетият смисъл на тези понятия. Рефинансирането на ипотечен кредит предоставя възможност на кредитополучателя да подобри условията по кредита си. Рефинансиране може да се извърши както от банката, в която е първоначалният кредит чрез предоговаряне на условията, така и от друга банка, предлагаща по-добри лихвени проценти и такси. Рефинансиране на ипотечен кредит е възможност за намаляване на лихвените проценти, промяна в срока на изплащане, увеличаване размера на изтеглената сума или обединяване на няколко потребителски кредита в един. Следователно, данъчното облекчение за млади семейства по чл. 22а от ЗДДФЛ  може да се ползва и при рефинансиране на ипотечен кредит, когато с първоначалния е придобито жилище, като същото служи и за обезпечение по предоставения кредит за рефинансиране. Следва обаче да имате предвид, че към датата на рефинансиране на кредита също трябва да бъдат изпълнени условията, посочени в чл.22а от ЗДДФЛ, в т.ч. и условието данъчно задълженото лице и/или съпруга/та да не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за рефинансиране. Следователно достатъчно е единият от съпрузите да отговаря на това изискване.
Предвид на това, че към датата на сключване на договора от 04.12.2007 г. данъчно задълженото лице не е навършило 35-годишна възраст, по отношение на същото и съпругът му е налице условието на чл. 22а, т. 2 от ЗДДФЛ в редакцията му през 2009 г.
С оглед обстоятелството, че за закупуването на жилището са отпуснати 25 000 евро следва да се отбележи, че е допустимо данъчното облекчение да се ползва само за тази част от лихвите по кредита, съответстваща на предоставения кредит за покупката му, а не и за други разплащания, рефинансиране на други кредити, както и за други текущи нужди.
На последно място следва да е налице и условието ипотекираното жилище да е единствено жилище за семейството през данъчната година. Целта на данъчното облекчение е да се стимулират „младите семейства”, които нямат собствено жилище и са придобили такова, ползвайки ипотечен кредит, отговарящ на условията по чл. 22а от ЗДДФЛ.
Дефиницията на понятието „жилище” е дадена и в Закона за устройство на територията. По смисъла на § 1, т. 30 от допълнителните разпоредби на този закон, „жилище” е съвкупност от помещения, покрити и/или открити пространства, обединени функционално и пространствено в едно цяло за задоволяване на жилищни нужди. Следователно като „жилище” се дефинират недвижими имоти, чието предназначение е да задоволяват жилищни нужди (напр. – апартамент, къща, вила и др.).
На основание чл. 23, т. 5 от ЗДДФЛ за да ползвате данъчното облекчение следва да подадете годишна данъчна декларация по чл. 50, към която да приложите копия от следните документи:

  1. свидетелството за сключен граждански брак;
  2. справка за имотното състояние на кредитоискателите;
  3. договор за ипотечен кредит;
  4. погасителен план, заверен от банката кредитозаемател, и
  5. документи, удостоверяващи направените вноски.

В заключение следва да се отбележи, че за доходи, придобити през 2009 г., данъчното облекчение може да се ползва както от единия, така и от двамата съпрузи – в рамките на общия размер на направените през годината лихвени плащания по ипотечния кредит.
3_794/09.03.2010 г. / НАП въпроси и отговори

ЗДДФЛ, чл. 22а

 

Реклама