Последно променен на Неделя, 30 Януари 2011 18:32

Относно: Подаване   на   годишна   данъчна   декларация   по   чл.   252   от   Закона   за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за 2009 г.

Според изложеното в запитването на основание Заповед №  на МОН е извършено преобразуване на ОПГ „Х” - гр.  и Професионална гимназия У” - гр.  в Професионална гимназия Z. Във връзка с изготвяне на годишната данъчна декларация по чл. 252 от ЗКПО е поставен въпроса кой следва да подаде годишната данъчна декларация  за 2009 г.?

  С оглед разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО, обн. ДВ, бр.105 от 2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 95 от 01.12.2009 г.) изразяваме следното  становище:
Съгласно чл. 10, ал. 5 от Закона за народната просвета (ЗНП) държавните и общински училища са юридически лица. По аргумент от ал. 8 на чл. 10 на цитирания закон с обнародването на заповедта в „Държавен вестник" училищата прекратяват дейността си и престават да съществуват като юридически лица.
От гледна точка на извършеното със Заповед №  на Министъра на образованието и науката преобразуване, съществуващите до 01.08.2009 г. юридически лица престават да съществуват като субекти на правото (преобразуващи се лица) и на тяхно място със същата заповед е създадено ново юридическо лице, което става техен правоприемник. Новото юридическо лице се явява универсален правоприемник на всички права и задължения на престаналите да съществуват училища.
ЗКПО регламентира режима на облагане на бюджетните предприятия. Редът за облагане на приходите на бюджетните предприятия е установен в разпоредбите на чл. 248-253 от ЗКПО. Легална дефиниция на „бюджетни предприятия" се съдържа в § 1, т. 1 от ДР на Закона за счетоводството (ЗСч). Бюджетните предприятия подлежат на облагане с алтернативен данък върху приходите от сделки по чл. 1 ТЗ, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество. С подаването на годишната данъчна декларация по чл. 252 от ЗКПО се цели да се определи основата за данъчно облагане, както и размера на дължимия данък в случаите, когато бюджетните предприятия се явяват данъчно задължени лица по смисъла на ЗКПО.
В ЗКПО не съществува специален ред за данъчно третиране при преобразуване на бюджетни предприятия, какъвто е налице за търговските дружества и не е законово обосновано редът, приложим при преобразуване на търговски дружества да се прилага по аналогия спрямо преобразуването на бюджетните предприятия. Това на практика означава, че новото юридическо лице Професионална гимназия „Z” трябва да подаде годишна данъчна декларация по чл. 252 от ЗКПО за периода от 01.08.2009 г. -31.12.2009 г.
От друга страна обаче, новообразуваната Професионална гимназия „Z” се явява правоприемник на ОПГ „X” и Професионална гимназия  „У” и в това си качество то е отговорно за техните данъчни задължения. В този смисъл в интерес на новоучреденото юридическо лице е да подаде и годишни данъчни декларации за периода до преобразуването (01.01.2009г. - 01.08.2009г.), в които да бъдат отразени облагаемите с алтернативен данък приходи, както и да бъде деклариран дължимият данък върху социалните разходи на прекратените училища. В тези годишни декларации е необходимо да бъдат вписани данните на съответните преобразувани училища  независимо, че те вече са престанали да съществуват като такива. Следва да отбележим обаче, че неподаването на тези данъчни декларации не е наказуемо, поради причините, изтъкнати по-горе. / НАП въпроси и отговори
3_814/11.03.2010 г.

ЗКПО, чл. 248
ЗКПО, чл. 252

 

Реклама