Последно променен на Петък, 31 Декември 2010 13:33

Относно: съставяне на годишен отчет за дейността и подаване на годишна данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане

В запитването е посочено, че лицето З.Б. е изпълнявало длъжността председател на ЗК „Б.” до 05.09.2006 г. С решение № …../2007 г. на РС – П. лицето е възстановено на работа, но поради неизпълнение на решението от страна на тогавашното ръководство е вписано в Търговския регистър като управител на 28.07.2009 година. Също така е посочено, че от 30.06.2006 г. до датата на вписване на възстановяването му не е водена счетоводна отчетност и не са подавани годишни данъчни декларации за 2006г., 2007г. и 2008г.

При приемането с комисия на документацията през месец юли 2009 г. на лицето са предадени неосчетоводени документи, за което е сезирана прокуратурата.
Във връзка с тези обстоятелства e поставен въпроса на каква база следва да се подаде данъчната декларация за 2009 г. при положение, че за предходните три години не са подавани данъчни декларации, а за периода януари – юли 2009 г. не е водено счетоводство?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО, обн. ДВ, бр.105 от 2006 г., посл. изм. ДВ, бр.95 от 01.12.2009 г.) и Закона за счетоводството (ЗСч, обн. ДВ, бр. 95 от 2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 95 от 01.12.2009 г.) изразяваме следното становище:
По силата на чл. 92, ал. 1 от ЗКПО, данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък, подават годишна данъчна декларация по образец за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък. Годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице.
Подаването на годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО е задължително и в случаите, когато дружествата не са осъществявали дейност през съответната данъчна година.
С годишната данъчна декларация се подава и годишният отчет за дейността. По силата на чл. 92, ал. 4 от ЗКПО (в сила от 01.01.2010 г.) годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, за които едновременно са изпълнени следните условия:
1. не са извършвали дейност през годината;
2. не са отчели приходи или разходи за годината съгласно счетоводното законодателство.
Видно от цитираната разпоредба ЗК „Б.” не попада в обхвата на данъчно задължените лица, които не подават годишен отчет за дейността.
На основание чл. 23, ал.1 от Закона за счетоводството (ЗСч) предприятията съставят годишен финансов отчет към 31 декември в хиляди левове. Финансовите отчети трябва да са съставени ясно и в съответствие с изискванията на ЗСч и приложимите счетоводни стандарти. Те трябва да представят вярно и честно имущественото и финансово състояние на предприятието, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал. В конкретния случай за да се изготви отчет, който да отговаря на цитираните законови изисквания е необходимо същият да включва информацията от издадените и получените от кооперацията първични счетоводни документи за цялата 2009 г.
По силата на чл. 24 от ЗСч органите на управление на предприятието отговарят за съставянето, своевременното изготвяне, съдържанието и публикуването на финансовите отчети и годишните доклади за дейността към тях.
Съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗСч, който наруши изискванията на чл. 23, ал. 1 за съставяне на годишен финансов отчет или на чл. 23, ал. 2 от с.з., се наказва с глоба или имуществена санкция.
Независимо от горното, административно-наказателните разпоредби на чл.261, чл.262 и чл.276 от ЗКПО предвиждат налагане на санкции в случаите на неподаване на декларация, неподаването й в срок, непосочване или невярно посочване на данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък; неподаване на приложение към годишната данъчна декларация или посочване на неверни данни или обстоятелства в него, както и при неизпълнение на задълженията по чл.92, ал.3, чл.219, ал.4, чл.252, ал.2 или чл.259, ал.3.
В заключение уведомяваме, че в ЗКПО липсва разпоредба, освобождаваща лицата от подаване на годишната данъчна декларация, в случаите, когато е извършена промяна в органите на управление на предприятието или когато воденото счетоводство не отговаря на изискванията на Закона за счетоводството. / НАП въпроси и отговори
3_828/12.03.2010 г.

ЗКПО, чл. 92, ал. 1
ЗКПО, чл. 92, ал. 4
ЗКПО, чл. 261
ЗКПО, чл. 262
ЗКПО, чл. 276
ЗСч, чл. 23, ал. 1
ЗСч, чл. 24
ЗСч, чл. 47, ал. 2

Подобни статии:
 

Реклама