Относно: данъчно третиране на строително-ремонтни услуги съгласно Закона за данък върху добавената стойност

Според изложеното в запитването дружество „Х” ЕООД е регистрирано за целите на ЗДДС лице. Дружеството извършва строително – монтажни и строително - ремонтни услуги на територията на Република Франция като получател на доставките е френска фирма, регистрирана за целите на ДДС във Франция. Мястото на изпълнение на тази доставка на услуга според задълженото лице е на територията на Република Франция. Във връзка с изложеното се поставят следните въпроси:
1. Като каква трябва да бъде определена този вид доставка – облагаема или необлагаема?
2. Във фактурата, която се издава за доставката коя разпоредба от ЗДДС  следва да се цитира в основанието на сделката?
3. Трябва ли доставката да се декларира във VIES-декларация?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДС (обн. ДВ, бр.63 от 4 август 2006 г., посл. изм. ДВ, бр.95 от 01.12.2009 г.) и Правилника за приложението му (ППЗДДС, обн. ДВ, бр.76 от 15.09.2006г., посл. изм. ДВ, бр.6 от 22.01.2010 г.) изразяваме следното становище:
Със Закона за изменение и допълнение на ЗДДС (обн. ДВ, бр.95 от 01.12.2009г.) е променен общият принцип за определяне мястото на изпълнение на доставките на услуги и е заменен с нов, като мястото на изпълнение вече се определя от статута на получателя (данъчно задължено или данъчно незадължено лице) и установяването на  същия.
Когато получателят е данъчно незадължено лице мястото на изпълнение съгласно чл. 21, ал. 1 ЗДДС е мястото, където е установен доставчикът, съответно където се намира постоянният му обект, ако услугата е извършена чрез постоянен обект, находящ се на място, различно от мястото на установяване.
Разпоредбата на чл. 21, ал. 2 на ЗДДС предвижда, че когато получателят е данъчно задължено лице мястото на изпълнение на доставките на услуги е мястото, където е установен получателят, съответно където се намира постоянният му обект, ако услугата е предоставена на постоянен обект, находящ се на място, различно от мястото на установяване.
Същевременно в ал. 4 на чл. 21 от закона са разписани някои изключения от горното правило, като т. 1 визира услугите, свързани с недвижими имоти.
Съгласно специалната разпоредба на чл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира недвижимият имот, когато услугата е свързана с недвижим имот, включително при:
а) предоставянето на права за ползване, на експертни услуги или услуги на посредници, свързани с недвижимия имот;
б) услуги по подготовка и координация на строителните работи, свързани с недвижимия имот, като архитектурни, инженерни, надзорни и други;
в) настаняване в хотели, къмпинги, караванни паркове, ваканционни лагери и други подобни.
Предвид изложеното в запитването относно характера на предоставяните от дружеството услуги: строително-монтажни и строително-ремонтни работи, извършвани на територията на Франция, се налага извода, че тези услуги са свързани с недвижим имот, намиращ се на територията на  Франция. На основание чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС мястото на изпълнение на  тези доставки ще бъде там, където се намира недвижимият имот, в случая на територията на Франция.
При положение, че извършваните услуги не са свързани с недвижим имот, мястото на изпълнение на доставката на услугата ще се определи съобразно разпоредбата на чл.21, ал.2 от закона и ще бъде на територията на държавата, в която получателят е установил независимата си икономическа дейност. Според изложеното в запитването получател е данъчно задължено лице, регистрирано за целите на ДДС във Франция и в този случай мястото на изпълнение на доставката на услугата ще бъде на територията на Франция.
Предвид гореизложеното мястото на изпълнение на доставките на строително-монтажни и строително-ремонти услуги ще бъде извън територията на страната. Същите няма да попаднат в обхвата на облагаемите доставки по смисъла на чл.12 от ЗДДС.  В този случай по силата на чл. 114, ал. 4 от същия закон, когато данъкът е изискуем от получателя, във фактурата не се посочват размерът на данъка и данъчната ставка. Във фактурата се посочва изрично, че данъкът е изискуем от получателя, както и основанието за това. Съгласно чл. 79, ал. 6 от ППЗДДС за доставка, по която данъкът е изискуем от получателя по доставката, във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се посочва съответната разпоредба на закона или правилника, съгласно която данъкът се начислява от получателя. В случая това са съответно разпоредбите на чл.21, ал.4, т.1  и чл.21, ал.2 от ЗДДС.
Относно подаване на VIES-декларацията следва да се съобрази разпоредбата на чл. 125, ал. 2 от ЗДДС, съгласно която регистрираното лице, което е извършило за данъчния период вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка, заедно със справка-декларацията по ал. 1 подава и VIES-декларация за тези доставки за съответния данъчен период.
В разпоредбата на чл. 117, ал. 2, т. 4, буква "б" на ППЗДДС е указано, че VIES-декларацията се изготвя по образец и съдържа данъчните основи на доставките на услуги по  чл. 21, ал. 2 от закона с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получатели са данъчно задължени, регистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка.
Следователно, ако осъществените от дружеството доставки на услуги са свързани с недвижими имоти във Франция, то същите попадат в хипотезата на чл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС и не следва да се посочват във VIES-декларацията.
В случай, че осъществяваните услуги не са свързани с недвижими имоти във Франция, за същите ще са приложими разпоредбите на чл. 21,  ал. 2 от ЗДДС и ще е налице задължение за подаване на VIES-декларация за същите. / НАП въпроси и отговори

3_795/10.03.2010г.

ЗДДС, чл.21, ал.2
ЗДДС, чл.21, ал.4, т.1
ЗДДС, чл.125, ал.2

 

Реклама