ОТНОСНО: прилагането на чл.70, ал.1, т.4 и 5 от ЗДДС, в сила от 01.01.2010г. и параграф 51, ал.1 на ПЗР на ЗИД на ЗДДС

Дружеството се занимава с покупко-продажба на електро-строителни материали и за извършването на търговската дейност са закупени 6 леки автомобила. Същите са излезли от завода с 4+1 места, но представителят е монтирал 2 допълнителни седалки и автомобилите са закупени от лизингова компания с 6+1 места.

Поставен е въпрос, дали след промяната от 01.01.2010г. е налице право на приспадане на данъчен кредит за разходите, свързани с експлоатацията на тези автомобили, предвид това, че те служат единствено във връзка с търговската дейност на дружеството.
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси, изразяваме следното становище:
Считано от 01.01.2010г. е променено определението за лек автомобил. По смисъла на параграф 1, т.18 от ДР на ЗДДС, "лек автомобил" е автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил автомобил, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице. При определяне броя на местата за сядане по изречение първо се вземат предвид само седалките, монтирани от производителя.
Следователно, от 01.01.2010г. автомобили с до 5 места, независимо от допълнително вградените седалки, се считат за леки и предвид ограниченията на чл.70, ал.1, т.5 от ЗДДС, не е налице право на приспадане на данъчен кредит за разходите за експлоатация на същите.
Обстоятелството, че тези автомобили служат единствено за търговската дейност на дружеството, не попада сред изключенията на чл.70, ал.2 от ЗДДС и в този смисъл не възниква право на приспадане на ДК за поддръжката им.
Във връзка с тези промени има допълнителни норми - § 51 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС- Ограничението на чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5 не се прилага за правото на приспадане на данъчен кредит, което е било налице и е възникнало до 31 декември 2009 г. включително, за леки автомобили, на които броят на монтираните от производителя места за сядане без мястото на водача не превишава 5.

Видно от тези разпоредби, същите уреждат случаите във връзка с данъчни документи, издадени относно данъчно събитие, възникнало до 31.12.2009г. / НАП въпроси и отговори

 

Реклама