Относно: Данъчно третиране на парично дарение от родители

Съгласно представената в запитването фактическа обстановка задавате следните въпроси:

  1. Декларира ли се в ГДД по чл.50 от дарителя и от надарения паричното дарение?
  2. Облага ли се с данъци по реда на ЗДДФЛ и ЗМДТ дарението?
  3. Оказва ли влияние дарението върху средномесечния доход на член от семейството за детски надбавки?
  4. Каква е документалната обоснованост на дарението?

 Предоставянето на  средства от физически лица, в т.ч. между роднини по права линия каквито са родители и техни деца, независимо дали се оформя като дарение или заемообразно е вид гражданско правоотношение,което е обект на разглеждане в закони, различни от данъчните и администрацията на НАП не може да се ангажира със становище, тъй като са извън нейната компетентност.
Съгласно чл.2 от Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/ обект на облагане по този закон са доходите на местните и чуждестранни физически лица.
Нормата на чл.13,ал.2 от ЗДДФЛ регламентира, че не се смята за доход полученото имущество по наследство, завет и дарение. Следователно при получаване на сума по дарение не се формира облагаем доход, не се облага с данък и не се декларира с годишна данъчна декларация.
На основание чл.44,ал.1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ обект на облагане са имущества, придобити по дарение, както и недвижими имоти,ограничени вещни права върху тях и моторните превозни средства,придобити по възмезден начин.
В изпълнение на чл.44,ал.6 от ЗМДТ не се облагат с данък имуществата,придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи. Следователно и по реда на ЗМДТ не подлежи на облагане дарението на парична сума от родители за техни деца.
Съгласно чл.50,ал.1,т.5 от ЗДДФЛ местните физически лица подават годишна данъчна декларация за предоставени/получени парични заеми, както следва:
а) непогасената част от предоставените парични заеми през данъчната година, ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв.;
б) непогасените към края на данъчната година остатъци от предоставени през същата и през предходните пет данъчни години парични заеми, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв.;
в) непогасената част от получените парични заеми през данъчната година, ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв., с изключение на получените кредити, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;
г) непогасените към края на данъчната година остатъци от получени през същата и през предходните пет данъчни години парични заеми, с изключение на получените кредити, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв.
Следователно на деклариране подлежат предоставени и получени парични средства заемообразно. Следва да се има предвид и текста на чл.77 от ЗДДФЛ,съгласно който при определяне на задълженията на лицата по този закон в случаите на сделки между свързани лица,на сделки, сключени при условия, чието изпълнение води до отклонение от данъчно облагане и прилагане на пазарни цени, трансфери, свързани с определена база, както и за лихви по финансов лизинг, се прилагат съответно разпоредбите за предотвратяване на отклонението от данъчно облагане от Закона за корпоративното и подоходно облагане.
Въпросът за влиянието на полученото дарение върху средномесечния доход на член от семейството за детските надбавки е обект на разглеждане в Закона за семейните помощи за деца.

По отношение на документалната обоснованост на дарението следва да се има предвид, че същото следва да е оформено съгласно разпоредбите на Закона за счетоводство и Закона за задълженията и договорите, както и документ, че предмета на дарението е получен. / НАП - въпроси и отговори

 

Реклама