Относно: ползване на данъчното облекчение по чл.22а от ЗДДФЛ при облагане на физическите лица с данък върху общата годишна данъчна основа за 2009г.

Според изложеното в запитването г-жа Е.Д.К. и покойният й съпруг са сключили договор за ипотечен кредит с банка „Х” АД – клон С. на 16.02.2007 г. Кредитополучател е бил съпругът Г.Н.К., а съпругата му е била солидарен длъжник. Съпругът е починал на 04.11.2008 г. и г-жа Е.Д.К. в качеството си на наследница е продължила да изплаща ипотечния кредит. Освен този кредит лицето изплаща и потребителски кредит, поради което е в затруднено финансово положение. В тази връзка се поставя въпроса има ли право г-жа Е.Д.К. да ползва данъчното облекчение за „млади семейства” при облагане на физическите лица с данък върху общата годишна данъчна основа за 2009 г.?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн. ДВ, бр. 95/2006 г., посл. изм. ДВ, бр.99/2009 г.) изразяваме следното становище:
На основание чл. 22а от ЗДДФЛ, в редакцията на закона, действаща през 2009 г., сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с направените през годината лихвени плащания върху първите 100 000 лв. по ипотечен кредит, когато са налице следните условия:
1. договорът за ипотечния кредит е сключен от данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имат сключен граждански брак;
2. данъчно задълженото лице и/или съпругът/ата не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключения договор за ипотечен кредит;
3. ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година.
За да се ползва данъчното облекчение е необходимо едновременно да са изпълнени горепосочените три условия.
Едно от тези условия, визирано в чл. 22а, т. 1 от ЗДДФЛ е договорът за ипотечния кредит да е сключен от данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имат сключен граждански брак. Следователно, за да е налице първото от условията е необходимо лицата да имат сключен граждански брак и към 31 декември на годината, за която ще се ползва данъчното облекчение. След прекратяването на брака между данъчно задълженото лице и неговия съпруг, вече няма сключен граждански брак и съответно не е възможно да се ползва данъчното облекчение за "млади семейства". Ако законодателят допуска условието за наличие на граждански брак да бъде спазено единствено към датата на сключването на договора за ипотечен кредит, то това би било уточнено изрично, така както е направено за условието по чл.22а, т.2 на ЗДДФЛ.
Съгласно чл. 94, т. 1 от Семейния кодекс (отм.) бракът се прекратява със смъртта на единия от съпрузите. Следователно в случая гражданският брак е прекратен поради смърт още през 2008 г. Това означава, че не е изпълнено изискването на чл. 22а, т. 1 от ЗДДФЛ и съгласно действащата нормативна уредба за данъчната 2009 година не е налице правно основание да се ползва данъчното облекчение за млади семейства. / НАП - въпроси и отговори

26.02.2010 г.

ЗДДФЛ, чл. 22а, т.1

 

Реклама