Относно: условия за ползване на данъчно облекчение за млади семейства по реда на чл. 22а от ЗДДФЛ

В запитването са поставени следните въпроси:
1. Спазено ли е изискването на чл. 22а, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ данъчно задълженото лице да не е навършило 35 години към датата на сключване на ипотечния заем, при условие, че ипотечният заем е сключен на 05.08.2004 г., а лицето е навършило 35-годишна възраст на 28.12.2004 г.?
2. Какъв документ и коя институция трябва да го издаде за доказване на обстоятелството по чл. 22а, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ – ипотекираното жилище да е единствено за семейството през данъчната година?

3. Следва ли другият съпруг да подава декларация по чл. 22а, ал. 3 от ЗДДФЛ след като към датата на сключване на ипотечния заем (05.08.2004 г.) той е бил на 36-годишна възраст?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн. ДВ, бр. 95/2006 г., посл. изм. ДВ, бр.99/2009 г.) изразяваме следното становище:
Със Закона за изменение и допълнение на ЗДДФЛ (обн., ДВ, бр. 95/2009 г., в сила от 1 януари 2010 г.), бяха отменени разпоредбите на чл. 22а и чл. 23, т. 5 от закона, но същите са приложими при годишното облагане на доходите, придобити през 2009 г. Новите текстове на посочените данъчни норми, приети с § 67 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. (обн., ДВ, бр. 99/2009 г.), са в сила от 1 януари 2010 г., т. е. те ще са приложими за доходи, придобити след тази дата.
На основание чл. 22а от ЗДДФЛ, в редакцията на закона, действаща през 2009 г., сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с направените през годината лихвени плащания върху първите 100 000 лв. по ипотечен кредит, когато са налице следните условия:
- договорът за ипотечния кредит е сключен от данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имат сключен граждански брак;
- данъчно задълженото лице и/или съпругът/ата не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключения договор за ипотечен кредит;
- ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година.
Предвид текста на чл. 23, т. 5 от ЗДДФЛ, също в редакцията на закона, действаща през 2009 г., данъчното облекчение може да се ползва с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от закона, към която лицата прилагат копия от следните документи:
- свидетелство за сключен граждански брак;
- справка за имотното състояние на кредитоискателите;
- договор за ипотечен кредит;
- погасителен план, заверен от банката кредитозаемател и
- документи, удостоверяващи направените вноски.
За да се ползва данъчното облекчение, е необходимо едновременно да са изпълнени условията по чл. 22а, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ.
В отговор на конкретно поставените въпроси по приложението на цитираните текстове следва да се има предвид следното:
По първи въпрос:
Изискването на чл. 22а, т. 1 от ЗДДФЛ е данъчно задълженото лице и/или съпругът/ата да не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключения договор за ипотечен кредит. Дата на сключване на договора за ипотечен кредит може да бъде и дата преди влизането в сила на чл. 22а от ЗДДФЛ (т.е. преди 1 януари 2009 г.). Не е налице законово изискване данъчното облекчение за "млади семейства" да се ползва единствено за договори за ипотечни кредити, сключени след 1.01.2009 г. Изискването е към датата на сключването на договора поне единият от двамата съпрузи да няма навършени 35 години. Следователно, възрастта на данъчно задълженото лице и/или на неговия съпруг/а към момента на ползване на данъчното облекчение не е от значение. Същевременно, няма законова пречка данъчното облекчение да се ползва от съпруга/ата, който/която към датата на сключването на договора за ипотечен кредит вече е навършил/а посочената възраст.
По втори въпрос:
Данъчното облекчение за млади семейства може да се ползва при условие, че към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2009 г. са приложени копия от документите, изброени изчерпателно в нормата на чл. 23, т. 5 на закона, в редакцията му, действаща до 31.12.2009 г. Не е необходимо копията на тези документи да са заверени от органа, който ги е издал, тъй като в данъчния закон няма такова изискване. Изключение е предвидено единствено за погасителния план на ипотечния кредит, чието копие според чл. 23, т. 5 на ЗДДФЛ трябва да е заверено от банката - кредитозаемател. В тази връзка, когато погасителният план е променен през годината, към годишната данъчна декларация следва да се приложи копие на актуален погасителен план към 31.12.2009 г.
Към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2009 г. лицата, ползващи данъчното облекчение за млади семейства, следва да прилагат копие от справка за имотното състояние на кредитоискателите. Не се изисква справка за имотното състояние за всички членове на семейството, а само на лицето/лицата, посочени в договора за ипотечен кредит като кредитоискател/и. Агенцията по вписванията организира работата по създаването и поддържането на имотния регистър. На основание чл. 58б, ал. 2, т. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, Службата по вписванията в съдебния район на съответния районен съд прави справки и издава удостоверения за вписванията. Службите по вписванията са териториални звена на Агенцията по вписванията. Ето защо, независимо, че в ЗДДФЛ не е уточнено изрично, справка за имотното състояние на конкретно физическо лице може да бъде издадена от тези регионални структури на Агенцията по вписванията. Доколкото документът, издаден от компетентната регионална структура на Агенцията по вписванията, не може да докаже по категоричен начин, че ипотекираното жилище е единствено жилище за младото семейство, това обстоятелство следва да се установява от органите по приходите във връзка с осъществяваните от тях функции и правомощия.
По трети въпрос:
Разпоредбата на чл. 22а в редакцията на ЗДДФЛ, действаща за 2009 г., не съдържа условие намалението да се ползва само от единия съпруг. Такова изискване е регламентирано в новата редакция на данъчната норма, приета с § 67 на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., но, както вече беше посочено, тя ще касае прилагането на данъчното облекчение за млади семейства за доходи, придобити след 1 януари 2010 г. С оглед на това, за доходи, придобити през 2009 г., данъчното облекчение може да се ползва както от единия, така и от двамата съпрузи в рамките на общия размер на направените през годината лихвени плащания по ипотечния кредит. Следователно, в конкретния случай, не е необходимо съпругът на задълженото лице да подава писмена декларация, че няма да ползва данъчното облекчение, тъй като такова изискване се съдържа в нормата на чл.22а, ал.3 от закона, която е приложима за доходи, придобити след 01.01.2010 г. / НАП - въпроси и отговори

26.02.2010г.

ЗДДФЛ, чл.22а, ал.1, т.2 (в сила за 2009 г.)
ЗДДФЛ, чл.22а, ал.1, т.3 (в сила за 2009 г.)
ЗДДФЛ, чл.22а, ал. 3 (в сила за 2010 г.)

 

Реклама