ОТНОСНО: правото на приспадане на данъчен кредит за начислен ДДС при придобиване на стоки и услуги във връзка с изпълнение на договор JLS/2008/FRAC/AC/1416-30-CE-0306247/00-39 съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването Европейски информационен център -   гр. В (ЕИЦ) е неправителствена организация, регистрирана през 2000г., която след влизане в сила на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, се пререгистрира като организация в обществена полза. ЕИЦ е регистрирано лице за целите на данък върху добавената стойност   във връзка с изпълнение на проект по програма ФАР.

През месец март 2009г. ЕИЦ разработва и кандидатства в конкурс на Европейската комисия, Генерална дирекция «Фундаментални права и демокрация», заедно с «ПЕ» - Валадолид, Испания и «МФ», Любляна, Словения. През месец ноември 2009г. представения проект “Европа за децата – Европа с децата” e одобрен за финансиране от ЕК, с начална дата 18 януари 2010г. и продължителност 18 месеца. При кандидатстването ЕИЦ е заявил във формуляра, че е регистриран за целите на ДДС съгласно българското законодателство.
Същността на проект „Европа – за децата, Европа - с децата” е популяризирането на правата на детето в трите участващи страни; подготовка на сравнителен анализ на законодателната база за закрила правата на детето; разработването на методически пособия за преподаване правата на детето на български, испански и словенски език; провеждане на дейности и кампании за защита правата на детето в трите страни; организиране на Европейски детски парламент във гр. В и подготовка и приемане на Европейска харта по основните права на детето в Европейския съюз. Дейностите са паралелни и в трите европейски страни и са пилотни за Европейската комисия. След тяхното апробиране, те ще послужат като методически материали на Европейската комисия за всички страни-членки. Всички дейности са с идеален характер, не целят създаването на печалба, не подлежат на търговска дейност.
Между Европейската комисия и водещата организация ”ПЕ” – Испания е сключен договор JLS/2008/FRAC/AC/1416-30-CE-0306247/00-39, съгласно който ЕИЦ е събенифициент по договора и като такъв следва да подчинява и съобразява дейностите си в рамките на проекта с поставените в договора права и задължения на бенефициентите. В Договора ЕК ясно е изложила всички свои условия, при които осъществява финансирането на проекта, дефинира легитимните и нелигитимните разходи, финансовата дисциплина, вътрешен и външен одит и пр. В чл.14, т.4, подточка 7 от раздел Б, Част ІІ от договора е записано, че „следните разходи не трябва да бъдат считани за легитимни”:
……
- ДДС, освен ако бенефициентът може да посочи, че не е в състояние да го възстанови, съгласно приложимото национално законодателство.”
Предвид изложеното се  поставя въпроса: ЕИЦ ще има ли право на приспадане на данъчен кредит за начисления ДДС при придобиването на стоки и услуги във връзка с осъществяването на проекта по договора, по който центърът е събенифициент?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДС (обн. ДВ, бр. 63 от 2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 95 от 01.12.2009 г.) и Правилника за приложението на ЗДДС, (ППЗДДС, обн. ДВ бр. 76 от 2006г., посл. изм. ДВ, бр.6 от 22.01.2010 г.) изразяваме следното становище:
Целите, средствата за постигане на целите и дейността на юридическите лица с нестопанска цел са регламентирани със Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
Юридическите лица с нестопанска цел са сдружения и фондации (чл. 1, ал. 1 от ЗЮЛНЦ). Обединяващ елемент между тези два вида ЮЛНЦ е естеството на целта, за осъществяването на която се създават - тя винаги е нестопанска.
Съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗЮЛНЦ юридическите лица с нестопанска цел определят свободно средствата за постигане на техните цели. Извършването на стопанска дейност и нейният предмет са регламентирани с чл. 3, ал. 2 - 6 от ЗЮЛНЦ.
Юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, придобиват статута на данъчно задължени лица по реда на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС в случаите, когато същите извършват независима икономическа дейност.
Данъчно задължено лице по този закон е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него. Като такава следва да се квалифицира дейността на сдруженията, когато се извършва по занятие и е източник на постоянен, регулярен доход, същата се осъществява с цел печалба /не е необходимо печалбата фактически да е реализирана/.
На основание чл.12, ал.1 от закона облагаема доставка е всяка доставка на стока  или услуга  по смисъла на чл.6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Условията и редът за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит са уредени в разпоредбите на чл.68 – чл.72 от ЗДДС. Съгласно чл.69, ал.1 от същия закон когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице  облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките и услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави.
Ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит са регламентирани с разпоредбата на чл. 70, ал. 1 от ЗДДС. Съгласно т. 1 от същата правна норма правото на приспадане на данъчен кредит не е налице когато стоките и услугите са предназначени за извършване на освободени доставки по глава четвърта.
Видно от цитираните разпоредби правото на приспадане на данъчен кредит е предпоставено от бъдещото използване на получените стоки и услуги, т.е. дали с тях ще се извършват облагаеми доставки.
От изложеното в запитването става ясно, че Европейският информационен център е организация с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност. Същият е страна по договор с Европейската комисия за изпълнение на проект „Европа за децата - Европа с децата”. Видно от представената част от договора центърът е поел задължението „да направи всичко по силите си, за да се осъществи проекта”. Като се вземат предвид целта на проекта и неговата същност, изложени в запитването се налага извода, че дейностите, които ще реализира центърът попадат в хипотезата на чл.44, ал.1, т.2 от ЗДДС (доставка на стоки и услуги от организация – нетърговец, поставяща си цели от политически, граждански, културен, социален характер, и доставката е за постигане на поставените граждански цели).  За да се третират тези доставки като освободени по смисъла на закона  необходимо е да е налице и условието, предвидено в ал.2 от цитираната правна норма, съгласно която доставките по ал.1 са освободени, доколкото не водят до нарушаване на правилата  за конкуренцията. В случай, че осъществяването на тези доставки би могло да се извърши и от други физически или юридически лица на основание чл.44, ал.2 от закона третирането им като освободени е недопустимо.
Предвид гореизложеното, в случай, че условията, предвидени в чл.44, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗДДС са кумулативно изпълнени, то по отношение на начисления ДДС при придобиването на стоките и услугите във връзка с изпълнението на проект „Европа за децата - Европа с децата” за ЕИЦ не би възникнало право на приспадане на данъчен кредит. Това е така предвид ограничението, регламентирано в разпоредбата на чл.70, ал.1, т.1 от закона, като по силата на посочената норма не е налице право на приспадане на данъчен кредит когато стоките или услугите са предназначени за извършването на освободени доставки./ НАП въпроси и отговори

 

Реклама