ОТНОСНО: Облагане с годишен патентен данък по реда на ЗМДТ.

Фактическа обстановка: Основната икономическа дейност на ЕТ е с код по НКИД 9329 „Дейности, свързани с развлечения”. По същество стопанската дейност се изразява в организация на различни тържества, организация на кетъринг с доставка на храна от други заведения за хранене, изработка на украса за тържества, организация на мероприятия на лица с нестопанска цел и т.н. За целта е наето помещение от 30 кв.м., в което са поместени 5 маси и 30 стола. Когато няма организирано мероприятие, се предлагат храни и напитки, съгласно издадено разрешение от РИОКОЗ гр…... Годишният оборот е под 50 000 лв. и ЕТ не е регистриран по ЗДДС. Частта от приходите от свободна консумация е под 10% от общия оборот.

Зададени са следните въпроси:
1. Съгласно кой закон ЕТ следва да плаща данъци?
2. За частта от приходите като заведение за хранене, следва ли да се подаде патентна декларация и съответно да се плаща патентен данък?
В отговор на поставените от Вас въпроси, изразяваме следното становище:
С оглед разпоредбата на ал.1 от чл.61з от ЗМДТ физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 /патентни дейности/, се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:
1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и
2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.
Ако извършвате дейност по т. 2 на Приложение № 4 към глава втора, раздел VI на ЗМДТ – "заведения за хранене и развлечения" и отговаряте на условията, посочени в чл. 61з, ал. 1 на с.з., ще подлежите на облагане с патентен данък. Размерът на патентния данък зависи от броя на местата за консумация, вкл. за открити площи, или за обект според местонахождението на обекта.  
Съгласно чл. 61н, ал. 1 от ЗМДТ, лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.
Осъществяването на дейности, които не попадат в обхвата на патентните дейности, се облагат по общия ред. На основание чл. 26 ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физически лица, облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец е формираната по реда на Закона за корпоративното и подоходно облагане данъчна печалба. / НАП - въпроси и отговори

 

Реклама