Фактическа обстановка:
Едноличен търговец, извършващ патентна дейност, декларира облагаем доход в Приложение № 7 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2009 г. в размер на 5200 лв. Същият е пенсионер и е избрал да се осигурява само здравно. За 2009 г. е внасял авансово здравноосигурителни вноски върху минималния месечен размер на осигурителния доход - 260 лв.

          Въпрос:
Следва ли едноличният търговец да довнася здравноосигурителни вноски върху разликата /2080 лв./ между декларирания облагаем доход от патентната дейност за 2009 г. /5200 лв./ и годишния размер на осигурителния доход за 2009 г., върху който е внасял авансово вноски за здравно осигуряване /3120 лв./?

          Предвид изложеното, изразяваме следното становище:
Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ лицата, които упражняват трудова дейност като еднолични търговци, подлежат на задължително  осигуряване за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство. Едноличните търговци, които имат отпусната пенсия, се осигуряват по желание за фондовете на държавното обществено осигуряване.
Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО са за тяхна сметка и се дължат авансово месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на ДОО за съответната година /чл. 6, ал. 7 от КСО/. Окончателният размер на месечния осигурителен доход за тези лица се определя по реда на чл. 6, ал. 8 /изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г./ от КСО - за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Този доход не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателните осигурителни вноски се дължат от осигурените лица върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд "Пенсии" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срока за подаване на данъчната декларация. Годишният осигурителен доход се определя като разлика между декларирания или определения с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски. Когато с данъчната декларация за предходната година са декларирани доходи, получени за извършена дейност през минали години, или е определен с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по-висок или по-нисък облагаем доход, лицето подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната година.
Съгласно чл. 3, ал. 3 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, в редакцията до 31.12.2009 г., при определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица се вземат предвид:
1. за едноличните търговци, упражняващи трудова дейност - облагаемият доход по чл. 26, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, без да се намалява с размера на задължителните и доброволните осигурителни вноски и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" и застраховки "Живот", ако са свързани с инвестиционен фонд;
2. за физическите лица, упражняващи трудова дейност като собственици или съдружници в търговски дружества или като членове на неперсонифицирани дружества - възнагражденията, изплащани от дружествата, без получените дивиденти, след приспадане на разходите за съответната дейност по чл. 29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
3. за самоосигуряващите се лица, регистрирани като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност - облагаемият доход, получен от упражняването на съответната дейност, след намаляването му с разходите за дейността по чл. 29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
4. за самоосигуряващите се лица, подлежащи на облагане с окончателен годишен (патентен) данък по реда на Закона за местните данъци и такси - еднолични търговци или регистрирани като упражняващи свободна професия, или занаятчийска дейност - доходът, получен от упражняването на съответната дейност, определен по условията на т. 1 и 3.
От цитираните разпоредби следва, че лицата, които плащат патентен данък и са еднолични търговци, определят окончателен размер на осигурителния доход по реда, определен за едноличните търговци, т.е. вземат предвид дохода по т. 1.
Здравното осигуряване на едноличните търговци се провежда по реда на чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване и е аналогично на социалното. Те внасят здравноосигурителни вноски авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, и окончателно върху доходите от дейността и доходите по т. 3 /безтрудови правоотношения/, през календарната година, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване.
На основание чл. 50, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ (изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за доходите, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси. Едноличните търговци, придобили доходи от патентни дейности през 2009 г., декларират тези доходи в Приложение № 7 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ. Данните от това приложение не участват при формирането на общата годишна данъчна основа и на годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец.
Съгласно Указанията за попълване на Приложение № 7 едноличните търговци, извършващи патентни дейности, вписват приходите и разходите си по данни от Отчета за приходите и разходите на редове 2 и 3 в Част ІІ от Приложение № 7. На ред 4 от приложението посочват облагаемия доход от тези дейности, който се формира чрез преобразуване на финансовия резултат от патентните дейности по ред, аналогичен на реда в Приложение № 2 – доходи от стопанска дейност като едноличен търговец. За улеснение, при определянето на облагаемия доход, за целите на това приложение, се допуска използването на съответното приложение, в което биха се декларирали доходите, ако не се облагаха с окончателен годишен /патентен/ данък /Приложение № 2, ако дейността е осъществявана като едноличен търговец/.
При получен положителен финансов резултат сумата на облагаемия доход от ред 4 на Приложение № 7 се пренася на ред 13 от кол. 5.4 на таблици 1 и 2 към Справката за определяне на окончателен размер на осигурителния доход към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ. Месечният осигурителен доход се определя като тази сума се разделя на месеците, през които е  упражнявана дейността. Пенсионерите, които се осигуряват само здравно, не попълват таблица 1 от посочената справка.
На основание гореизложеното, доколкото в разглеждания казус декларираният облагаем доход за 2009 г. от стопанска дейност като едноличен търговец, подлежащ на облагане с патентен данък, е в размер на 5200 лв., а авансовият осигурителен доход за здравно осигуряване за същата година е в размер на 3120 лв., то върху разликата от 2080 лв. /5200 – 3120/ лицето следва да довнесе здравноосигурителни вноски в размер на 8 на сто от сумата.  / НАП - въпроси и отговори

 

Реклама