ОТНОСНО: регистрация по чл.97а от ЗДДС, в сила от 01.01.2010г.

Дружество, нерегистрирано по ЗДДС лице е сключило договор за консултантски, инженерни услуги, реклама и изготвяне на анализи за унгарска фирма, регистрирана по ДДС в Унгария, която няма постоянен обект и адрес на територията на страната. За извършените услуги /изпращат се периодично доклади в Унгария/ българската фирма издава фактури и получава възнаграждения.
Поставени са следните въпроси, предвид измененията на чл.21, ал.2, чл.82, ал.2 и чл.97а от ЗДДС, в сила от 01.01.2010г.:

  1. Българската фирма, която извършва консултантски и инженерни услуги, реклама и изготвяне на анализи за унгарска фирма дължи ли ДДС и следва ли да се регистрира по чл.97а от ЗДДС.
  2. Ако за извършените услуги българската фирма не е длъжна да се регистрира по ЗДДС, следва ли тя да не включва в облагаемия си оборот тези доставки.

Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси, изразяваме следното становище:
Считано от 01.01.2010г., се променя основното правило при определяне на място на изпълнение на доставка на услуга.
Съгласно чл.21, ал.2 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Във връзка с горните текстове от 01.01.2010г. се въведе и нова специална регистрация по ЗДДС, а именно задължение за регистрация при доставки на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя.
По смисъла на чл.97а, ал.2 от ЗДДС, на регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка.
Тъй като Вашето дружество ще предоставя услуги по чл.21, ал.2 от ЗДДС с място на изпълнение в друга държава членка – Унгария, за Вас възниква задължение за регистрация по реда на чл.97а, ал.2 от закона.
За така осъществените доставки на услуги по чл.21, ал.2 от ЗДДС, след регистрацията по този закон българското дружество няма да начислява данък, тъй като същите ще са с място на изпълнение - мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност – Унгария.
Следва да се има предвид, че задължението за подаване на заявление за тази специална регистрация възниква не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем /авансово плащане или данъчно събитие/, като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък.

 

Реклама