Последно променен на Четвъртък, 04 Март 2010 18:38

Напомняме Ви, че начислените разходи за глоби, конфискации и други санкции за нарушаване на нормативни актове, както и лихвите за просрочие на публични държавни или общински задължения, не се признават за данъчни цели. Допускането на подобна грешка от лицата, които извършват стопанска дейност, е установено след извършен анализ на подадените годишни данъчни декларации за минали години.

Ако при попълване на декларациите през тази година сте осчетоводили някои от тези разходи и това е довело до намаляване на финансовия резултат за данъчни цели, то те няма да се признаят. С размера на описаните разходи трябва да увеличите счетоводния финансов резултат.  

За физическите лица, с дейност като едноличен търговец, посочването им става в клетка с шифър 1006 в част V, справка № 2 -  Преобразуване на счетоводния финансов резултат, раздел „А.Увеличения”, на  приложение № 2 от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Юридическите лица трябва да опишат тези разходи в клетка с шифър 7180 в частта за преобразуване на счетоводния финансов резултат на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, раздел „А. Увеличения”.

 

Реклама