Данъчно третиране на доставки, свързани с образование по реда на ЗДДС

Печат
Вторник, 02 Февруари 2010 17:20
Последно променен на Събота, 20 Февруари 2010 12:17

ОТНОСНО:  Данъчно третиране на доставки, свързани с образование по реда на ЗДДС.

В постъпилото в Дирекция „ОУИ” – Пловдив запитване с вх. № …………./09.12.2009 г. е изложена следната фактическа обстановка: На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 17 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и чл. 17 от Наредба № 7/25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища, МОН разрешава откриването на Частна детска градина.

Зададен е следният въпрос: Частната детска градина следва ли да третира приходите си като освободени доставки по реда на чл. 41, т. 1 от ЗДДС?
В отговор на поставения от Вас въпрос, изразяваме следното становище:
По смисъла на чл. 41, т. 1, от ЗДДС, освободена доставка е:
1. предучилищната подготовка и възпитание, училищното или университетското образование, професионалното образование и обучение, следдипломното обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията, предоставяни от:
а) детски градини, училища или обслужващите ги звена по Закона за народната просвета, институции в системата на професионалното образование и обучение по Закона за професионалното образование и обучение или културно-просветни или научни институции;
б) висши училища по Закона за висшето образование;
В чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета е посочено, че частните детски градини и училища се откриват или преобразуват със заповед на министъра на образованието, младежта и науката и придобиват качество на юридически лица от деня на обнародването на заповедта в "Държавен вестник".

Предвид гореизложеното, от деня на обнародването на заповедта в "Държавен вестник", издадена от министъра на образованието, за откриване на частна детска градина, извършените от Вас доставки – предучилищна подготовка и възпитание са освободени доставки по смисъла на чл. 41, т. 1, б. „а” от ЗДДС.