Последно променен на Събота, 20 Февруари 2010 12:18

ОТНОСНО: Отчитане чрез мобилно фискално устройство на приходи от „потребителски такси”, при упражняване на професия лекар - за оказване на първична медицинска помощ (джипи)

В постъпило запитване в Дирекция «ОУИ» …. при ЦУ на НАП е изложена следната фактическа обстановка: Лекар /джипи/ ще упражнява професията си през 2010 г. като едноличен търговец със сключен договор с РЗОК. Същият отбелязва, че му е известно, че следва да закупи и регистрира касов апарат на фирмата – едноличен търговец, чрез който да отчита заплащаните му от пациентите потребителски такси. Лицето съобщава, че от фирмата за продажба и обслужване на касови апарати са му указали, че в издаваните касови бележки следва да има и информация относно вид на обекта и неговия адрес. Същото ще извършва не само стационарни прегледи в кабинет, а и прегледи по график в две села, съгласно сключения договор с РЗОК.

Поставен е следният въпрос:
Може ли за отчитането на приходите в брой лицето да закупи и регистрира един ЕКАФП - тип мобилен, на който по отношение на информацията за вида на обекта и неговия адрес да бъде записано: „без стационарен обект”?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададените от Вас въпроси, изразяваме следното становище:          
В чл.118, ал.3 от ЗДДС е разпоредено, че условията, редът и начинът за работа с фискално устройство се определят с Наредба № Н-18  за реда за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, в сила от 01.01.2007 г., издадена от Министерството на финансите (Обн. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г., посл.изм.ДВ. бр.77/2009г.).                                                                                                                                             На основание чл.118, ал.1 и 2 от ЗДДС, в сила от 01.01.2007 г., всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), независимо дали е поискан друг данъчен документ. Фискалната касова бележка (фискалният бон) е хартиен документ, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издаден от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип, за което е заверено свидетелство за регистрация в ТД на НАП.                                                                                                                            Разпоредбата на чл. 3, ал.1 от Наредба Н-18 на МФ/2006 г. предвижда, че всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ).
По смисъла на ЗДДС, §1 от ДР, т.41, "търговски обект" е всяко място, помещение или съоръжение (например: маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо, че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели (например: офис, жилище или други подобни), да е част от притежаван недвижим имот (например: гараж, мазе, стая или други подобни) или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.
Съгласно Наредба Н-18/2006 г. на МФ, чл.25, ал.3, фискалната касова бележка в случаите по ал. 1 се издава при извършване на плащането. Лицата по чл. 3 са длъжни едновременно с получаване на плащането да предоставят на клиента издадената фискална касова бележка.
Реквизитите на фискалната касова бележка се съдържат в чл. 26, ал. 1 от Наредба Н- 18/2006 г. на МФ, като в т.2 от същата разпоредба се съдържа изискването фискалната касова бележка да съдържа задължителен реквизит: „наименование и адрес на търговския обект, а когато не е налице стационарен обект - текст "БЕЗ СТАЦИОНАРЕН ОБЕКТ". В този смисъл е и даденото обяснение от сервизната фирма, относно това, че следва да има информация във фискалната касова бележка за вида на обекта и „неговия адрес”, което се извършва при въвеждане в експлоатация на ФУ. В тази връзка лицето по чл. 3 от Наредба Н-18/2006 г. на МФ следва да има сключен писмен договор за техническо обслужване и ремонт с регистрирана от ДАМТН сервизна фирма, която да притежава удостоверение за сервизно обслужване за съответния тип ФУ.  
С оглед гореизложеното, считаме, че ако нямате посочен постоянен стационарен обект, ФУ може да Ви бъде програмирано от съответната сервизна фирма, така че, фискалната касова бележка да съдържа текст, съгласно чл.26, ал.1, т.2, предложение второ, а именно "БЕЗ СТАЦИОНАРЕН ОБЕКТ".

 

Реклама