Последно променен на Събота, 20 Февруари 2010 12:18

ОТНОСНО: запитване по чл.130 от ЗДДС

Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-……….. с  вх.№ …  от 03.12.2009г. е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството се занимава със строителство и предстои сключване на договор през м.декември 2009г. за извършване на строителна услуга срещу насрещна престация с непаричен еквивалент-обезщетяване на собственика на земята за предоставеното право на строеж. Има налице две доставки. За първата доставка данъчното събитие възниква на датата на издаване на нотариалния акт за правото на строеж. Поставен е въпрос следва ли да се издаде фактура за авансово плащане.

За втората доставка, за която следва да се издаде фактура като се начисли ДДС върху пазарната стойност на строителната услуга, датата на данъчното събитие правилно ли ще бъде определена към датата на издаване на удостоверението за въвеждане в експлоатация на жилищната сграда. До сега фирмата е начислявала ДДС на датата на издаване на нотариалния акт за учредено право на строеж. Въпросът е във връзка с чл.130, ал.3 от ЗДДС.
Предвид относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос, изразяваме следното  становище:
Горепосоченият казус попада в хипотезата на чл. 130, ал. 1 от ЗДДС, третираща бартер. По смисъла на посочената разпоредба, когато е налице доставка, по която възнаграждението /изцяло или частично/ е определено в стоки или услуги, приема се, че са налице две насрещни доставки, като всеки от доставчиците се смята за продавач на това, което дава, и за купувач на това, което получава. След изменението на ал. 2, в сила от 01.01.2009 г. вече е ясно, че за всяка от двете доставки данъчното събитие възниква по общите правила на закона, т.е. за всяка от тях тази дата се определя поотделно. Новата ал. 3 посочва изрично, че първата по време доставка представлява авансово плащане за втората по време доставка.
Данъчната основа на извършените доставки според чл. 26, ал. 7 от ЗДДС, когато възнаграждението е определено изцяло или частично в стоки или услуги /плащането се извършва изцяло или частично в стоки или услуги/, е пазарната цена на предоставяната стока или услуга, изчислена към датата, на която данъкът е станал изискуем.
Предвид гореизложеното, на датата на първата доставка – учредяването на правото на строеж, за Вас възниква задължение за издаване на фактура за втората доставка, като това представлява авансово пращане за СМР.
При завършване на услугата и определяне на пазарната цена към датата, на която данъкът е станал изискуем, за Вас може да възникне основание за корекция във връзка с издадената авансова фактура  и съответно може да се издаде дебитно/кредитно известие по чл.115 от ЗДДС.

 

Реклама