Срокове за възстановяване на резултати за данъчен период - данък добавена стойност за възстановяване и дължимост на лихви предвид измененията на чл. 92 от ЗДДС, в сила от 01.01.2010 г. /ДВ бр. 95/2009 г./

Печат
Вторник, 02 Февруари 2010 16:52
Последно променен на Събота, 20 Февруари 2010 12:19

ОТНОСНО: Срокове за възстановяване на резултати за данъчен период - данък добавена стойност за възстановяване и дължимост на лихви предвид измененията на чл. 92 от ЗДДС, в сила от 01.01.2010 г. /ДВ бр. 95/2009 г./

Съгласно чл. 92, ал. 1, т. 2 от ЗДДС (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) когато няма други изискуеми и неизплатени задължения по т. 1 или техният размер е по-малък от посочения в справка-декларацията данък за възстановяване, регистрираното лице приспада данъка за възстановяване или остатъка по т. 1 от дължимия данък за внасяне, посочен в справка-декларациите, подавани в следващите два поредни данъчни периода;

Съгласно чл. 92, ал.1, т.4 от ЗДДС (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010г.) данъкът за възстановяване по чл. 88, ал. 3 /резултат за периода - данък за възстановяване/ се възстановява, като ако след изтичането на срока за приспадане по т.2 има остатък от данъка за възстановяване, органът по приходите прихваща този остатък за погасяване на други изискуеми и неизплатени данъчни задължения или задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите, или го възстановява в 30-дневен срок от подаването на последната справка-декларация.

Съгласно чл. 92, ал.8 от ЗДДС независимо от разпоредбите на ал. 1, т. 4 и ал. 3 - 6, когато е образувано ревизионно производство на лицето, срокът за възстановяване на данъка е срокът за издаване на ревизионния акт, освен в случаите, когато лицето предостави предвиденото в закона обезпечение.

Съгласно чл. 92, ал.10 от ЗДДС (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) данък, подлежащ на възстановяване, невъзстановен без основание или невъзстановен поради отпаднало основание (включително при отмяна на акт) в предвидените в този закон срокове по ал. 1, т. 4, ал. 3 и 4, се възстановява заедно със законната лихва, считано от датата, на която е следвало да бъде възстановен по този закон, до окончателното му изплащане, независимо от разпоредбата на ал. 8 и от спирането на данъчното производство.

Във връзка с горецитираните изменения на ЗДДС са възникнали следните въпроси:

1.          По отношение на резултати  данък за възстановяване, отнасящи се за кои данъчни периоди се прилага двумесечният срок за приспадане по чл. 92, ал.1, т.2 от ЗЗДС

2. Новият срок за възстановяване по чл. 92, ал.1, т.4 от ЗДДС, както и задължението за възстановяване на лихви за забава по ал. 10, отнася ли се за данъка, деклариран за възстановяване в със справките - декларации, подадени през:

3. Дължи ли администрацията лихви за забава съгласно новата редакция на ал.10 на чл. 92 от ЗДДС за случаите при които образуваните /включително спрени/ до 31.12.2009г. производства по извършване на ревизии във връзка с възстановяване на ДДС ще приключат през 2010г.

Съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, по така поставените въпроси изразявам следното становище:

1. Относно данъчните периоди с резултат данък за възстановяване, за които се прилага двумесечният срок за приспадане по чл. 92, ал.1, т.2 от ЗДДС

Съгласно § 53 от ПЗР на ЗДДС  двумесечният срок по чл. 92, ал.1, т.2 от ЗДДС се прилага за данък за възстановяване, отнасящ се за данъчни периоди след 1 януари 2010г.

Предвид тази разпоредба за всички процедури на приспадане, започнали да текат преди влизане в сила на изменението на чл. 92, ал.1, т.2 от ЗЗДС, по силата на което процедурата на приспадане от тримесечна се изменя на двумесечна, се прилага тримесечна процедура.

Когато процедурата за приспадане започва по силата на справка декларация с резултат данък за възстановяване и подлежащ на приспадане, отнасяща се за данъчни периоди след 01.01.2010г., се прилага новата двумесечна процедура на приспадане. На практика това означава, че новата по-кратка процедура ще се прилага най-рано за справки-декларации, с които се започва процедура по приспадане, подадени през месец февруари 2010 г.

2. Относно приложимия срок за възстановяване по чл. 92, ал.1, т.4 от ЗДДС

В ЗИД на ЗДДС /ДВ бр. 95/2009г./ няма преходна норма, която да урежда колизията между заварени и нови срокове за възстановяване по чл. 92 от ЗДДС. В тези случаи съгласно последователната съдебна практика, в случай, че не е предвидено изрично обратно действие на нормите,  регламентиращи новите срокове, към започнали да текат вече заварени срокове се прилага законът, който е бил в сила в момента, в който срокът е започнал да тече. Т.е. изтичането на срока се определя от действащата по време на започването му законова разпоредба.

Във връзка с нормата на чл. 92, ал.8 от ЗДДС, която в случаите на ревизия определя нов срок за възстановяване, различен от този по ал.1, т.4 от закона, и това е срокът за издаване на ревизионния акт, отговорът на въпросите, свързани със задължението за начисляване на лихви е в зависимост от обстоятелството дали възстановяването се извършва след извършване на проверка или на ревизия.

В настоящата т.2 от становището се разглеждат случаите, при които данъкът се възстановява след извършена от органите на приходите проверка.