Относно:  Ползване на правото на преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 184 от ЗКПО за 2009г.

В запитването е посочено следното: Държавно горско стопанство /ДГС/- ….. смята да инвестира преотстъпен корпоративен данък по реда на чл. 184 от ЗКПО в автомобил с висока проходимост, който ще се използва за производствената – дърводобивната дейност до труднодостъпни обекти, в които не съществуват нормално проходими пътища.
Поставен е следният въпрос: Закупуването на такъв автомобил с висока проходимост, със средствата от преотстъпения корпоративен данък, допустима инвестиция ли е според правилата на данъчното законодателство?
В запитването не се задават други въпроси, поради което при настоящият отговор се приема, че всички други условия посочени в Глава 22 от ЗКПО, относно правото на ползване на преотстъпен данък са изпълнени и единственият неуточнен въпрос е този свързан със закупуването на автомобил с висока проходимост.

Съгласно чл. 184 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ корпоративният данък се преотстъпва в размер до 100 на сто на данъчно задължени лица за данъчната им печалба от извършваната производствена дейност, включително производство на ишлеме, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. данъчно задълженото лице извършва производствена дейност единствено в общини, в които за предходната година преди текущата има безработица с или над 35 на сто по-висока от средната за страната за същия период;
2. изпълнени са условията по:
а) член 188 - в случаите на минимална помощ, или
б) член 189 - в случаите на държавна помощ за регионално развитие.
Разпоредбата на чл. 188, ал. 2 от ЗКПО, определя, че преотстъпеният данък по чл. 184, трябва да се инвестира в дълготрайни материални или нематериални активи съгласно счетоводното законодателство в срок до 4 години от началото на годината, за която е преотстъпен данъкът.
В ЗКПО не са посочени ограничителни условия относно видовете дълготрайни материални активи, в които може да инвестира предприятие, което преотстъпва корпоративен данък. Ето защо следва да се съобразите с изискванията на приложимите счетоводни стандарти.
Дълготрайните материални и нематериални активи се определят с разпоредбите на СС 16 Дълготрайни материални активи” /т. 2 и т. 3/ и СС 38 „Нематериални активи” /т. 2 и т. 3/. Доколкото в счетоводните стандарти активите не са изброени поименно, при признаването на актива – автомобил с висока проходимост следва да се съобразите с посочените разпоредби.  / НАП

 

Реклама