Последно променен на Неделя, 01 Август 2010 12:15

08.12.2009г.
При извършване на проверка е установено ползване на данъчен кредит за покупка на строителни материали за изграждане на жилищна сграда с търговски обекти.
Сградата ще се построи от ЕТ в собствения на двамата съпрузи поземлен имот.
Разрешението за строеж е издадено на името на двамата съпрузи – съпругата и собственика на ЕТ. С нотариално заверена декларация  от 30.06.2009г. съпругата дава безусловно съгласие «правото на строеж» да се включи в имуществото на ЕТ, а след построяването и правото на собственост върху подробно описани в декларацията самостоятелни обекти, представляващи 15 бр. жилищни апартаменти. Сградата ще се състои от партерен етаж/с офис и магазин/, 3 жилищни и 1 мансарден етаж /с жилища/.
Съпругата декларира, че даденото съгласие представлява безвъзмездно разпореждане с правото на строеж, а след построяването и с правото на собственост върху описаните в декларацията обекти в полза на ЕТ.
Правото на строеж, респективно правото на собственост върху всички останали самостоятелни обекти в предвидената за построяване сграда, както и правото на собственост върху описания в декларацията поземлен имот, в който ще се построи сградата остава в патримониума на двамата съпрузи като физически лица в режим на СИО.
«Останалите» обекти, които не са описани в декларацията и които ще станат собственост на съпрузите в качеството им на физически лица, са: офис, магазин и 3 бр. Апартаменти.
Допълнително, в хода на проверката от органите по приходите, проверяваното лице е изяснило, че във връзка с изграждането на обектите на физическите лица - офис, магазин и 3 бр.апартаменти, при покупката на стоки и материали за влагане в тях, фирмата няма да приспадне данъчен кредит, предвид текста на чл.70, ал.1, т.2 от ЗДДС.
Въпросите са:

  1. Какво ще е данъчното третиране по ЗДДС на безвъзмездното прехвърляне право на строеж срещу строителна услуга.
  2. Коя ще е датата на данъчното събитие за имотите, които ще станат собственост на физическите лица.
  3. Как се определя данъчната основа.
  4. Ще е налице ли право на пълен данъчен кредит за строителните материали.

Предвид относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси, изразяваме следното  становище:
Видно от изложената фактическа обстановка, върху земя –СИО  се изгражда сграда, за която единият от собствениците в СИО – съпругата е предоставила правото на строеж за определени обекти на предприятието на ЕТ с нотариално заверена декларация, съгласно изискванията на чл. 27, ал. 4 от ЗДДФЛ.
Считаме, че в настоящия случай не е налице правна сделка - замяна по отношение на предоставянето правото на строеж срещу части от сградата, която ще бъде построена върху терена. Това е така, защото законът /чл.18 от ЗЗД/ поставя специални изисквания относно прехвърлянето право на собственост или учредяването на вещни права върху недвижими имоти - формата за извършване на цитираните сделки следва да е нотариален акт, т.е. само с нотариален акт може да се учреди или прехвърли право на строеж. В случая, физическото лице дава съгласие правото на строеж да се включи в имуществото на ЕТ, а след построяването – и правото на собственост върху определени обекти, посочени в декларацията по чл. 27, ал.4 от ЗДДФЛ, но на практика нямаме прехвърляне на право на строеж, съответно на право на собственост по смисъла на чл.18 от ЗЗД и за целите на ЗДДС не е налице доставка.
Съгласно чл.92 от Закона за собствеността, собственикът на земята е собственик и на постройките и насажденията върху нея, освен ако е установено друго. Земята е придобита в режим на СИО. Същата, съгласно разпоредбите на Семейния кодекс, е бездялова – вещта принадлежи общо на двамата съпрузи при равни дялове, като съпрузите имат равни права на владение, ползване, разпореждане и управление върху общите вещи и права върху вещи /чл.19 и чл.22 от Семейния кодекс/.
В тази връзка, ако лицето - в случая ЕТ,  не разполага с документи, удостоверяващи право на собственост или други права върху земята, върху която строи, предвид утвърдилата се практика се приема, че извършените от негово име и за негова сметка СМР са в полза на лицата, собственици на земята – в случая – и  съпругата.
Предвид фактическата обстановка, физическите лица дават съгласие определени обекти да се заведат като обекти на ЕТ /с нотариално заверена декларация и протокол/, като същите запазват правото на собственост върху определени обекти, за което не заплащат.
В същото време, независимо от тази уговорка, по силата на СИО, тъй като не е документирано друго, ½ от сградата ще е собственост на съпругата.
В този смисъл, ЕТ ще построи съответните обекти, без да получи насрещна престация от физическите лица – тоест осъществява безвъзмездна доставка във връзка с построяването на сградата.
Видно от фактическата обстановка, ЕТ приспада данъчен кредит за покупката на строителни материали.
Когато се приспада данъчен кредит и се извършва последваща безвъзмездна доставка, са възможни следните хипотези:

  1. Да се приеме, че е налице възмездна доставка, предвид разпоредбите на  чл.9, ал.3 от ЗДДС, или
  2. Да се откаже правото на приспадане на данъчен кредит, на основание чл.70, ал.1, т.2 от ЗДДС или
  3. Извършване на корекция на ползвания данъчен кредит по реда на чл.79 от ЗДДС.

Предвид гореизложените норми на ЗДДС и обстоятелството, че задълженото лице е обект на проверка от органите по приходите, в хода на която допълнително ще се изяснява фактическата обстановка, считаме, че при настоящия казус е приложима първата хипотеза:
По принцип, безвъзмездните доставки са извън предметния обхват на ЗДДС. С разпоредбата на чл.9, ал.3 от ЗДДС е предвидено изключение, съгласно което за възмездна доставка на услуга се смята и предоставянето на услуга за личните нужди на данъчно задьлженото лице, на собственика, на работниците и служителите или на трети лица, при извършването на която се използва стока, при производството, вноса или придобиването на която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит. Като възмездна доставка се третира и безвъзмездното предоставяне на услуга за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите или на трети лица.
"Безвъзмездна" е доставката, при която няма възнаграждение или стойността на даденото многократно надхвърля полученото /§ 1. т.8 от ДР на ЗДДС/.
По смисъла на чл.12, ал.1 и ал.2 от ППЗДДС, с изключение на случаите по чл. 25, ал. 3 и 4 от закона, услугата се счита за извършена по смисъла на закона на датата, на която възникват условията да бъде признат приходът от нея съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти. Когато по договор за доставка на услуга, същата е свързана с изпълнението на отделни етапи, които се приемат от получателя по доставката, за всеки етап на завършеност на услугата възниква данъчно събитие, данъкът за което става изискуем на датата на приемане на съответния етап, като тази дата се удостоверява с приемно-предавателен протокол, подписан от доставчика и получателя.
Във връзка с правото на приспадане на данъчен кредит за стоките и услугите, свързани с изграждането на обекта, следва да се съобразят разпоредбите на чл.68 и чл.69 от ЗДДС. Данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрирано лице има право да приспадне от данъчните си задължения по този закон за  получени от него стоки или услуги по облагаема доставка; извършено от него плащане, преди да е възникнало данъчното събитие за облагаема доставка; осъществен от него внос;  изискуемия от него данък като платец по глава осма.
Правото на приспадане на данъчен кредит възниква, когато подлежащият на приспадане данък стане изискуем.
Когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне  данъка за стоките или услугите, които доставчикът - регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави.
Тъй като в настоящия случай, ЕТ приспада данъчен кредит за покупка на строителни материали и ще извърши безвъзмездна строителна услуга /на съпругата/, тъй като са ползвани стоки, при производството, вноса или придобиването на които е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит, същата следва да се счита за възмездна.
За тази доставка на датата на възникване на данъчното събитие данъкът става изискуем и ЕТ като доставчик, на основание чл.82,  ал.1 от ЗДДС, следва да начисли същия по реда чл.86, ал.1 от ЗДДС.
Във връзка с определянето на данъчната основа следва да се съобразят разпоредбите на чл.27, ал.2 от ЗДДС. Данъчната основа на доставка на услуги по чл. 9, ал. 3 е сумата на направените преки разходи, свързани с извършването й. Когато доставката е между свързани лица, чл.27,  ал.3 от ЗДДС следва да се прилага във връзка с ал.2. Данъчната основа в тези случаи е пазарната цена, но не по-ниска от сумата на направените преки разходи, свързани с извършването на услугата, предмет на доставката.
Следва да се има предвид, че дори да не е ползвано право на данъчен кредит за стоки, използвани при извършването от ЕТ на строителната услуга, същата се приравнява на възмездна на основание чл. 9, ал.3 от ЗДДС и за нея следва да се начисли по горепосочения начин данък върху добавената стойност.
Тези доставки се документират с протокол от регистрираното лице - доставчик на основание чл.117,  ал.1, т.3 от ЗДДС.
Следва да имате предвид, че настоящото становище е принципно, изхожда от изложеното в запитването и само методологически подпомага компетентните органи по приходите, съответно Решаващия орган, относно тълкуването на относимите към казуса правни норми. Органите по приходите при изпълнение на своите пълномощия следва да се ръководят от принципите за обективност, самостоятелност и независимост в действията си. / НАП

 

Реклама