От началото на тази година се съкращават сроковете за възстановяване на данък върху добавената стойност, съобщават от Националната агенция за приходите. С промените в Закона за ДДС, които влязоха в сила на 1 януари, фирмите вече могат да приспадат ДДС в два последователни месеца, след което НАП трябва да възстанови данъка в срок от 30 дни. За закъснение, включително и при ревизия, НАП дължи лихва на дружеството.

Досега фирмите бяха длъжни да приспадат данъка за възстановяване от дължимия данък за внасяне в три поредни месеца. Ако след изтичането на този тримесечен период имаше остатък, то данъчните бяха длъжни да върнат ДДС-то в 45-дневен срок. Още една промяна, която облекчава фирмите при контакта им с НАП, влезе в сила от началото на 2010 г. От тази година дружествата имат право да упражнят правото си на данъчен кредит в 12 последователни месеца вместо досегашните 3 месеца. Тази промяна е свързана с прилагане на европейското право и решенията на Съда на Европейските общности. С въвеждането на 12-месечния срок за приспадане ще се спази принципът на ефективност, като с предложения срок няма да се затруднява практическото упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит. / bcci.bg

 

Реклама