С влизането в сила от 01.01.2010 г. на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (изм. и доп., ДВ бр. 95 от 01.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.), на основание чл. 58, ал. 1, т. 12, буква „а“ от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), освобождаване от данък върху добавената стойност при едновременно допускане за свободно обращение и крайно потребелние (внос) на стоки, съдържащи се в пратка, изпращана от юридическо лице или търговец от трета страна или територия на получател в страната, се допуска при условие, че стоките са на обща стойност не повече от 30 лева.

В тази връзка, както и поради факта, че в този случай стойностният праг за освобождаване от вносни сборове се запазва на левовата равностойност на 150 евро (чл. 23 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 г. на Съвета от 1.11.2009 г.) за установяване системата на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия), следва да се има предвид, че при допускане за свободно обращение и крайно потребление (внос) на пратка, съдържаща стоки на стойност над 30 лева, но непревишаващи левовата равностойност на 150 евро, не се дължат вносни сборове, но ДДС остава дължим. На основание чл. 24 от същия регламент не подлежат на освобождаване алкохолни продукти, парфюми, тоалетни води, тютюн и тютюневи изделия. В този случай, митническото оформяне на стоките се извършва с подаване на Единен административен документ.

Агенция Митници обръщаме внимание, че стойностният праг за освобождаване както от вносни сборове, така и от данък върху добавената стойност на стоки без търговски характер, съдържащи се в малки пратки, изпратени от физическо лице от трета страна или територия на друго физическо лице в страната, без последното да е заплащало за тях, се запазва на левовата равностойност на 45 евро. Нормативните основания и условията за освобождаването от заплащане на държавни вземания   на стоки, съдържащи се в такива пратки са регламентирани в чл. 25 до чл. 27 на   Регламент (ЕО) № 1186/2009 г. на Съвета от 1.11.2009 г. за установяване системата на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) и чл. 58, ал. 1, т. 12, буква „б“ от Закона за данък върху добавената стойност. / bcci.bg

 

Реклама