Последно променен на Четвъртък, 26 Януари 2012 14:35

ДЕРЕГИСТРАЦИЯ ОСНОВАНИЯ

Прекратяване на регистрацията (дерегистрация) по този закон е процедура, въз основа на която, след датата на дерегистрация лицето няма право да начислява данък и да приспада данъчен кредит освен в случаите, когато този закон е предвидил друго.

1. По инициатива на регистрираното лице, когато е налице основание за дерегистрация - задължителна или по избор
1.1. Основания за задължителна дерегистрация (чл. 107 от ЗДДС)
1.1.1.заличаването на едноличния търговец от търговския регистър, освен ако:
а) лицето подлежи на задължителна регистрация по реда на чл. 96, ал. 1 за облагаемия оборот за извършените от него доставки, представляващи независима икономическа дейност, или ако са налице основанията по чл. 108, ал. 2;
б) не са налице условията по буква "а" и лицето в 14-дневен срок от вписване на заличаването в търговския регистър подаде в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите заявление за регистрация, в което заявява продължаване на регистрацията при условията на чл. 100, ал. 1."
1.1.2. прекратяването на лицето в случаите на:
а) прекратяване на юридическо лице - търговец, със или без ликвидация;
б) прекратяване на кооперацията;
в) прекратяване на юридическо лице, което не е търговец;
г) прекратяване на неперсонифицираното лице или осигурителната каса.
1.2. Основания за дерегистрация по избор (чл. 108 от ЗДДС)

Основание за дерегистрация по избор възниква:

1. за лице, регистрирано на основание – задължителна регистрация (по общия ред, при доставки на стоки с монтаж и инсталиране, дистанционни продажби с предмет на доставката - акцизни стоки по чл.20, ал.4 от ЗДДС) или регистрация по избор (чл.100, ал.1 от ЗДДС), когато отпадне съответното основание за задължителна регистрация. Лица, регистрирани по избор, нямат право да прекратят регистрацията си по-рано от 24 месеца, считано от началото на календарната година, следваща годината на регистрацията по този закон.
2. за лице, регистрирано на основание дистанционни продажби (чл.98, ал.2 и чл.100, ал.3 от ЗДДС), когато за всяка от двете календарни години преди текущата година сумата на данъчните основи на извършените доставки при условията на дистанционна продажба на територията на страната (без доставките на акцизни стоки) не надвишава 70 000 лева, и към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна регистрация.
3. за лице регистрирано на основание ВОП (чл.99 и чл.100, ал.2 от ЗДДС), когато за предходната календарна година сумата на данъчните основи на облагаемите вътреобщностни придобивания, с изключение на нови превозни средства и акцизни стоки, не надвишава 20 000 лева, и към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна регистрация.
4.В сила от 01.01.2010 г. за лице, регистрирано на основание чл. 97а, когато към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна дерегистрация.

2. Дерегистрация по инициатива на органа по приходите, когато:

2.1. е установил основание за задължителна дерегистрация
смъртта на физическото лице;
смъртта на физическото лице - едноличен търговец, със или без заличаване от търговския регистър;
2.2. установи, че лицето не е изпълнило в срок задължението си за подаване на заявление за дерегистрация по чл. 109, ал. 1 от ЗДДС
2.3. е установил някои от следните данъчни нарушения (чл.176 от ЗДДС):
лицето не може да бъде открито на посочения от него адрес за кореспонденция по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
лицето промени адреса си за кореспонденция и не уведоми по предвидения за това ред;
лицето системно не изпълнява задълженията си по този закон;
лицето има данъчни задължения, общата стойност на които надхвърля стойността на активите му, намалена с неговите задължения.

ПРОЦЕДУРА ЗА ДЕРЕГИСТРАЦИЯ

1. Дерегистрация по инициатива на лицето

1.1. Лицето подава заявление за дерегистрация в компетентната ТД на НАП в 14- дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство, съставляващо основание за задължителна дерегистрация по чл. 107 от ЗДДС (виж т. І.1)
Регистрираното лице само избира кога да подаде заявление за дерегистрация в случай че е налице условие за дерегистрация по избор по чл. 108 от ЗДДС.

Заявлението трябва да съдържа основанието за дерегистрация, както и следните документи:

1. справка за облагаемия оборот по месеци, за последните 12 месеца преди текущия,
2. справка за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за предходната и текущата година, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки,
3. справка за общата сума на данъчните основи на доставките при условия на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на страната, с изключение на доставките на акцизни стоки, за текущата година и за всяка една от двете календарни години преди текущата,
4. удостоверението(ята) за регистрация по ЗДДС.
Лицето има право на дерегистрация по избор, ако са изминали 12 последователни месеца след месеца на регистрацията по реда на чл.132, ал. 1 от ЗДДС, при условие че не подлежи на задължителна регистрация (Чл.77,ал. 6, Д.В.бр.39, в сила от 15.04.2008 г.)
В срок 7 дни от постъпване на заявлението органът по приходите извършва проверка на основанието за дерегистрация.

В срок 7 дни от приключване на проверката органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши дерегистрацията.

Дата на дерегистрацията – за случаите, в които лицето е престанало да съществува, съответно е прекратило дейността, дата на дерегистрация е датата, на която лицето е прекратено, а за останалите случаи на дерегистрация се прилага общия принцип - дата на дерегистрацията е датата на връчване на акта (Чл. 109, ал.6 и ал. 7, Д.В.бр.113, в сила от 01.01.2008 г.)

1.2. Определяне на задълженията за последния данъчен период (чл. 111 от ЗДДС)

Към датата на дерегистрацията се приема, че лицето извършва доставка по смисъла на закона на всички налични стоки и/или услуги, за които е ползвало изцяло или частично данъчен кредит (Чл.111, ал. 1, Д.В. бр.108, в сила от 19.12.2007 г. ) и които са:

1. активи по смисъла на Закона за счетоводството, или
2. активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане, различни от тези по т. 1.
Изключение от горната хипотеза – не се облагат активите:
1. при дерегистрация поради смърт на физическо лице, което не е едноличен търговец,
2. при смърт на регистрирано по този закон лице - едноличен търговец, ако предприятието на лицето е поето по наследство или по завет от лице, което е регистрирано по този закон, или се регистрира в срок 6 месеца от датата на смъртта - само за наличните стоки към датата на регистрацията,
3. при преобразуване на регистрирано юридическо лице, ако новообразуваното или правоприемащото лице е регистрирано по този закон или се регистрира по реда и в срока по чл. 132 от ЗДДС - само за наличните стоки към датата на регистрация,
4. за наличните активи - публична държавна или публична общинска собственост.
5. при дерегистрация по чл. 176 и последваща регистрация на лицето в рамките на един данъчен период – за стоките и услугите, които са били налични, както към датата на дерегистрация, така и към датата на последващата регистрация /в сила от 01.01.2012 г./.

Със справка-декларацията за последния данъчен период лицето подава протокол-опис за начисляване на данък за наличните активи, за които е приспаднат данъчен кредит по образец - приложение № 9 от ППЗДДС. Данъкът се включва в дневника за продажбите и в справката-декларация за последния данъчен период.

В сила от 01.01.2010 г.:
когато към датата на дерегистрация лицето е в процедура по приспадане по реда на чл. 92, се приема, че към тази дата двата едномесечни периода са изтекли.

В случаите на чл. 111, ал. 2, т. 5 регистрираното лице има право на приспадане на данъчен кредит за закупените или придобитите по друг начин или внесените активи по смисъла на Закона за счетоводството след датата на дерегистрацията му, които са налични към датата на последващата му регистрация. Правото на данъчен кредит възниква при условията на чл. 74, ал. 2.

2. Дерегистрация по инициатива на органа по приходите:

Регистрацията се прекратява по инициатива на органа по приходите с издаване на акт за дерегистрация.
Акт за дерегистрация не се връчва на лицето, а датата на дерегистрацията е датата на възникване на съответното обстоятелство, при дерегистрация в случаите:
- при смърт на физическо лице,
- когато, лицето не е изпълнило в срок задължението си за подаване на заявление за дерегистрация при заличаване на ЕТ от търговския регистър или при прекратяване на ЮЛ, кооперация, неперсонифицирано дружество.
По инициатива на Органа по приходите се прекратява регистрацията във връзка с установени данъчни нарушения по чл. 176 ЗДДС, като датата на дерегистрация е датата на връчване на акта, т.е. прилага се общото правило (Чл.110, ал. 1,т. 3 и ал. 2 ,Д.В.бр.108, в сила от 19.12.2007 г. )
В сила от 01.01.2010 г. компетентен орган по приходите може да откаже да регистрира или да прекрати регистрацията на лице, което:
има публични задължения, събирани от Националната агенция за приходите, общата стойност на които надхвърля стойността на активите му, намалена с неговите задължения;
не посочи електронен адрес за кореспонденция за период, по-дълъг от три месеца от възникване на задължението за уведомяване.
Компетентният орган по приходите може да прекрати регистрацията на лице, регистрирано по реда на чл. 132, което не е предоставило в указания срок обезпечението за срок една година, когато преобразуването, отчуждаването или апортът се извършва от лице с неуредени задължения за данък върху добавената стойност над 5000 лв.

Относно определяне на задълженията за последния данъчен период е приложимо посоченотот. ІІ.1.2.

ІІІ.Прекратяване на регистрация на чуждестранно лице, неустановено в страната

1. Основания за дерегистрация - чл. 134, ал.1 от ЗДДС
1.1. при наличие на общите условия на ЗДДС за дерегистрация.
1.2. когато чуждестранното лице не определи нов акредитиран представител в случаите на прекратяване на лицето - акредитиран представител, или при настъпване на други обстоятелства, които водят до невъзможност това лице да изпълнява задълженията си по този закон, в 14-дневен срок от датата на настъпване на новите обстоятелства.
2. Процедура за дерегистрация - чл. 134, ал. 2-5 от ЗДДС
2.1. Дерегистрацията на основание на общите условия на ЗДДС за дерегистрация се извършва по инициатива на лицето (виж т. ІІІ.1)
2.2. Когато чуждестранното лице не определи нов акредитиран представител в срока по чл. 133, ал. 4 от ЗДДС (виж т. ІІІ.1.2.) регистрацията му се прекратява по инициатива на органа по приходите - с издаване на акт за дерегистрация. В тези случаите актът за дерегистрация не се връчва на лицето, а датата на дерегистрация е датата, на която изтича срокът по чл. 133, ал. 4 от ЗДДС.
При дерегистрациите по т. 2.1. и 2.1. се приема, че чуждестранното лице извършва доставка на наличните активи по чл.111 от ЗДДС (виж т.І.1.2.)
В сила от 01.01.2010 г. когато чуждестранното лице не определи нов акредитиран представител в срока по чл. 133, ал. 4, регистрацията му може да се прекрати по инициатива на органа по приходите с издаване на акт за дерегистрация.

ІV. Прекратяване на специалната регистрация при доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в Общността

Дерегистрация по инициатива на лицето, когато:

1. прекрати дейността си по тази глава;
2. престане да отговаря на условията за регистрация по чл. 152, ал. 1 от ЗДДС.
За прекратяване на регистрацията лицето подава заявление по електронен път до ТД на НАП – София. В тези случаи регистрацията се прекратява на датата на подаване на заявлението.
по инициатива на приходната администрация, когато:
1. установи, че дейността на лицето е преустановена, или
2. лицето не отговаря на условията по за регистрация по чл. 152, ал. 1 от ЗДДС, или
3. лицето системно не спазва разпоредбите на тази глава.
В тези случаи ТД на НАП - София уведомява лицето, че регистрацията е прекратена, като посочва и датата на прекратяване на регистрацията.
Регистрацията се прекратява на датата на уведомяването. / Източник НАП

 

Реклама