Последно променен на Четвъртък, 26 Януари 2012 14:36

Регистрацията по ЗДДС е задължителна и по избор.

На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги.

На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги, различни от тези, по които данъкът е изискуем от получателя.
Задължителна регистрация - чл. 96, ал.1 от ЗДДС
Данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон.

Облагаеми оборот: сумата от данъчните основи на извършените от лицето:

1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка,
2. доставки на финансови услуги по чл. 46 от ЗДДС,
3. доставки на застрахователни услуги по чл. 47 от ЗДДС.
В облагаемия оборот се включват и получените авансови плащания по доставки, с изключение на получените авансови плащания преди възникване на данъчното събитие по ВОД.
В облагаемия оборот не се включват доставките на финансови и застрахователни услуги, когато не са свързани с основната дейност на лицето, доставките на дълготрайни материални или нематериални активи, използвани в дейността на лицето, както и доставките за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 и 3 от ЗДДС.
Независимо от ал. 1 на чл.96 от ЗДДС органът по приходите може да откаже да регистрира лице, на което приходната администрация е прекратила или отказала регистрация на основание чл. 176, до отпадане на основанието за отказ за регистрация, съответно основанието за дерегистрация или до изтичане на 24 месеца, считано от началото на месеца, следващ месеца на дерегистрацията или отказа за регистрация.

2. Задължение за регистрация при доставки на стоки с монтаж и инсталиране – чл. 97 от ЗДДС

На регистрация по този закон подлежи всяко лице, установено в друга държава членка, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки, които се монтират или инсталират на територията на страната от или за негова сметка, когато получател по тази доставка е нерегистрирано по ЗДДС лице.
Задължението за регистрация възниква не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката.

3.Задължение за регистрация при доставки на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя- Чл. 97а от ЗДДС

На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6 от ЗДДС, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 от ЗДДС.
На регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6 от ЗДДС, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка.
Данъчно задължено лице, регистрирано на основание чл. 97 а, ал. 1 от ЗДДС, се смята за регистрирано и по чл. 97 а, ал. 2 от ЗДДС и обратното.
За лицата възниква задължение за подаване на заявление за регистрация по този закон не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие), като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък.
Лице, което е регистрирано на основание на чл.97 а от ЗДДС и за което възникнат основания за задължителна регистрация по чл. 96, 97, 98 и 99 или за регистрация по избор по чл. 100, ал. 1, 2 и 3, се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор.

4. Задължение за регистрация при дистанционна продажба на стоки – чл. 98 от ЗДДС

На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което извършва доставка на стоки с място на изпълнение на територията на страната при условията на дистанционна продажба.
Задължението за регистрация възниква не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката, с която общата стойност на дистанционните продажби през текущата година надхвърля сумата посочена в закона – 70 000 лева.
4. Задължение за регистрация при вътреобщностно придобиване - чл. 99 от ЗДДС
На регистрация подлежи всяко данъчно незадължено юридическо лице и данъчно задължено лице, което не е регистрирано на друго основание и което извършва вътреобщностно придобиване на стоки, когато общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания за текуща календарна година надвишава 20 000 лева.
Задължението за регистрация възниква не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката, с която общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания надвиши 20 000 лева без данъка върху добавената стойност, дължим или платен в държавата членка, от която стоките са транспортирани или изпратени. Вътреобщностното придобиване, с което се надхвърли посоченият праг, подлежи на облагане с данък по този закон.
В тази хипотеза не попадат придобиването на нови транспортни средства и на стоки, подлежащи на облагане с акциз.
Лице, което е регистрирано на основание ВОП и за което възникнат основания за задължителна регистрация или за регистрация по избор, се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор.

5. Регистрация по избор - чл.100 от ЗДДС

5.1. Регистрация по общия ред:
Всяко данъчно задължено лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 96 от ЗДДС, има право да се регистрира по този закон.(чл. 100, ал.1 от ЗДДС)
5.2. Регистрация по ВОП:
Всяко данъчно задължено и данъчно незадължено юридическо лице, за които не са налице условията за задължителна регистрация по ВОП, имат право да се регистрират по този закон по избор за вътреобщностно придобиване (чл.100, ал.2 от ЗДДС)
5.3. Регистрация за дистанционни продажби:
Всяко данъчно задължено лице може да се регистрира по този закон независимо от сумата на извършените доставки при условията на дистанционни продажби, когато е уведомило данъчната администрация на държавата членка, където е регистрирано за целите на ДДС, че желае дистанционните продажби, които извършва, да са с място на изпълнение на територията на страната (чл.100, ал.3 от ЗДДС)
Не може да се регистрира, както по общия ред (по чл. 96, ал.1 от ЗДДС), така и по избор (на основание чл. 100, ал.1 и ал.3 от ЗДДС) лице, на което приходната администрация е прекратила или отказала регистрация по този закон на основание чл. 176 от ЗДДС, до отпадане на основанието за отказ за регистрация съответно основанието за дерегистрация до изтичане на 24 месеца, считано от началото на месеца, следващ месеца на дерегистрацията или отказа за регистрация. (Чл.96, ал.8 ,Д.В.бр.108, в сила от 19.12.2007 г.) Тази забрана не важи за задължителните регистрации при доставки на стоки с монтаж и инсталиране, при ВОП и дистанционна продажба на стоки, както и за регистрация по избор за ВОП.
5.6. Регистрация по инициатива на органа по приходите
В случай, че орган по приходите установи, че лице не е изпълнило в срок задължението си за подаване на заявление за регистрация, той го регистрира с издаване на акт за регистрация, ако условията за регистрация са налице.

П Р О Ц Е Д У РА

1. Процедура за регистрация

Регистрацията се извършва, като лицето, което е длъжно или има право да се регистрира, подава в компетентната ТД на НАП заявление за регистрация по образец.
Заявлението се подава:
1. лично, когато данъчно задълженото лице е дееспособно физическо лице или едноличен търговец;
2. от лице с представителна власт по закон, когато данъчно задълженото лице е юридическо лице или кооперация;
3. от лице с представителна власт съгласно учредителен договор, когато данъчно задълженото лице е неперсонифицирано дружество или осигурителна каса;
4. от акредитиран представител по чл. 135;
5. от лице, което е изрично упълномощено за това от лицата по т. 1, 2, 3 и 4 с нотариално заверено пълномощно.
Заявлението може да се подаде по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Заявлението за регистрация трябва да съдържа основанието за регистрация, като към него се прилагат документи, определени в правилника за прилагане на закона. Към заявлението се прилага и свидетелство за съдимост и декларация относно наличието на образувано наказателно производство против данъчната система от лицата по чл.176 а, ал. 1 от ЗДДС (Чл.74 ал.3, Д.В.бр.39, в сила от 15.04.2008 г.)
В срок 7 дни от постъпване на заявлението органът по приходите извършва проверка на основанието за регистрация.
Когато са налице особените хипотези на чл. 176а, срока за извършване на проверка при регистрация е удължен на 30 дни. (Чл.101,ал.5,
Д.В. бр.108, в сила от 19.12.2007 г. )

В срок 7 дни от приключване на проверката органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши регистрацията.

Органът по приходите може да откаже регистрация по ЗДДС, когато :

лицето не може да бъде открито на посочения от него адрес за кореспонденция по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
лицето промени адреса си за кореспонденция и не уведоми по предвидения за това ред.
лицето системно не изпълнява задълженията си по този закон.
лицето има данъчни задължения, общата стойност на които надхвърля стойността на активите му, намалена с неговите задължения.
В сила от 01.01.2010 г.:
В случай че лицето не е заявило за вписване електронен адрес за кореспонденция пред Агенцията по вписванията, към заявлението по ал. 1 задължително заявява такъв адрес. При промяна на електронния адрес лицето в 7-дневен срок уведомява приходната администрация, освен ако промяната е направена чрез заявяване за вписване в Агенцията по вписванията.
в срок 7 дни от постъпване на заявлението органът по приходите извършва проверка на основанието за регистрация. Когато органът по приходите е изискал обезпечението по чл. 176а, срокът за извършване на проверката е 30 дни от подаване на заявлението за регистрация.
в срок 7 дни от приключване на проверката по чл.101, ал. 5 от ЗДДС органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши регистрацията.
Независимо от ал. 6 и 7 на чл. 101 от ЗДДС регистрацията по чл. 97, 97а, 98 и 99 се извършва от органа по приходите в тридневен срок от подаване на заявлението за регистрация.

2. Дата на регистрацията

За дата на регистрация по този закон се смята датата на връчването на акта за регистрация.
Датата на регистрацията в случаите на задължителна регистрация на основание правоприемство при
преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон;
прехвърляне на предприятие по реда на чл. 15 или 60 от Търговския закон;
извършване на непарична вноска в търговско дружество
е датата на вписване на горното обстоятелство в търговския регистър

Специфични случаи на регистрация

1. Задължителна регистрация в резултат на преобразуване – чл. 132 от ЗДДС
Задължително се регистрира по този закон лице, което придобие стоки и услуги от регистрирано лице в резултат на:
1. Преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон.
2. Прехвърляне на предприятие по реда на чл. 15 или 60 от Търговския закон.
3. Извършване на непарична вноска в търговско дружество.
Дата на регистрация е датата на вписване на съответното обстоятелство в търговския регистър.
2. Регистрация на чуждестранно лице, което не е установено в страната – чл. 133 от ЗДДС

На регистрация по ЗДДС подлежи:

2.1. Чуждестранно лице, което има постоянен обект на територията на страната, от който извършва икономическа дейност и отговаря на условията на този закон за задължителна регистрация или за регистрация по избор.
2.2. Чуждестранно лице, което не е установено на територията на страната, но извършва облагаеми доставки с място на изпълнение на територията на страната и отговаря на условията на този закон за задължителна регистрация или регистрация по избор.
Чуждестранното лице се регистрира чрез акредитиран представител (изключение от този ред е при клоновете на чуждестранни лица - те се регистрират по общия ред). Регистрацията се извършва в ТД на НАП гр. София (чл. 133, ал. 3, ДВ, бр.108, в сила от 19.12.2007 г. ).
Акредитиран представител (чл. 135 от ЗДДС) може да бъде само дееспособно физическо лице с постоянен адрес или постоянно пребиваващо в страната или местно юридическо лице, което не е в процедура по ликвидация или не е обявено в несъстоятелност и няма изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите (чл.135, ал.1 от ЗДДС, ДВ, бр.108, в сила от 19.12.2007 г).

Акредитираният представител представлява чуждестранното лице по всички негови данъчни правоотношения, възникнали по ЗДДС. На основание чл. 135, ал. 3 от ЗДДС, в сила от 1. 01. 2010 г., акредитираният представител отговаря солидарно и неограничено за задълженията по същия закон на регистрираното чуждестранно лице, освен в случаите по чл. 133, ал. 6 от закона.
При прекратяване на лицето - акредитиран представител, или при настъпване на други обстоятелства, които водят до невъзможност това лице да изпълнява задълженията си по този закон, в 14-дневен срок от датата на настъпване на новите обстоятелства чуждестранното лице е длъжно да определи нов акредитиран представител /чл. 133, ал. 4 от ЗДДС/.
Според чл. 133, ал. 6 и 7 от ЗДДС /в сила от 01.01.2010 г./:
когато лице по ал. 1 и 2 на чл.133 ЗДДС е установено в друга държава членка или в трета страна, с която страната ни има правни инструменти за взаимопомощ, регистрацията се извършва по общия ред. Чуждестранното лице може да посочи акредитиран представител, като в тези случаи чл. 133, ал. 4 от ЗДДС не се прилага.
органът по приходите може да регистрира по реда на чл.  102 от ЗДДС и лице, което отговаря на условията на чл.133, ал. 1 и 2 от същия закон, включително когато е подало в срок заявление за регистрация, но не е определило акредитиран представител.

3.Регистрация във връзка с доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в общността (чл.152 от ЗДДС)

3.1.Право да се регистрира по този ред има данъчно задължено лице, за което са налице едновременно следните условия:
осъществява доставки на услуги, извършвани по електронен път, получатели на които са данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес, или обичайно пребивават в държава членка;
не е установено на територията на Общността;
не е длъжно да се регистрира за целите на ДДС на друго основание на територията на страната или на територията на друга държава членка.
3.2. Специфични правила за регистрация
лицата подават пред ТД на НАП - София, заявление за регистрация, съответно за дерегистрация, по електронен път;
реквизитите, формата и начина на изпращане на електронните заявления за регистрация и дерегистрация се обявяват на Интернет страницата на НАП.
ТД на НАП - София в 7-дневен срок от получаване на заявлението уведомява по електронен път лицето за извършената регистрация, за идентификационния му номер и за датата на регистрацията.
за дата на регистрация се смята първият ден от месеца, следващ месеца на уведомяването.

4. Отказ или прекратяване на регистрация във връзка с данъчни нарушения

В сила от 01.01.2010 г. компетентен орган по приходите може да откаже да регистрира или да прекрати регистрацията на лице:
което има публични задължения, събирани от Националната агенция за приходите, общата стойност на които надхвърля стойността на активите му, намалена с неговите задължения;
не посочи електронен адрес за кореспонденция за период, по-дълъг от три месеца от възникване на задължението за уведомяване.

5. Регистрация при обезпечение

Компетентният орган по приходите може да откаже регистрация на лице, което не е предоставило в указания срок обезпечение в пари, в държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок една година и за което са налице данни, че един или няколко от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници или акционерите му:
1. са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с неуредени задължения за данък върху добавената стойност над 5000 лв., или
2. имат неуредени задължения за данък върху добавената стойност в размер над 5000 лв. в качеството си на физически лица, или
3. са лица, срещу които е образувано наказателно производство или са осъждани за престъпления против данъчната система.
Този ред не се прилага за лицата, подлежащи на регистрация по реда на чл. 99, ал. 1 от ЗДДС.
Компетентният орган по приходите може да прекрати регистрацията на лице, регистрирано по реда на чл. 132, което не е предоставило в указания срок обезпечението за срок една година, когато преобразуването, отчуждаването или апортът се извършва от лице с неуредени задължения за данък върху добавената стойност над 5000 лв. Източник НАП

 

Реклама