Последно променен на Неделя, 01 Януари 2012 19:04

Данъчните облекчения, които можете да ползвате с годишната данъчна декларация за облагане на доходите за 2011 г. са:

.....Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност. Това облекчение могат да ползват лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност. То им дава възможност да намалят сумата от годишните данъчни основи със 7920 лв. Данъчното облекчение може да се ползва включително за годината на настъпване на неработоспособността както и за годината на изтичане срока на валидност на  експертното решение, в което е определена намалената работоспособност. Към годишната данъчна декларация се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК.

.....Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане.  Това облекчение е в размер до 10 % от сбора на годишните данъчни основи за внесени през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване, и до 10 % от сбора на годишните данъчни основи за внесени през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски за застраховки „Живот”.

.....Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране Сбора от годишните данъчни основи се намалява с внесените през годината за сметка на лицето осигурителни вноски за закупуване на осигурителен стаж при пенсиониране. Към декларацията се прилагат копия на документите, удостоверяващи направените вноски.

.....Данъчно облекчение за дарения: Намалението се прилага върху сбора на годишните данъчни основи и размерът му зависи от статута на лицата в полза на които е направено дарението:  

До 5 на сто от данъчната си основа могат да намалят физическите лица, които направят дарение в полза на здравни или лечебни заведения; на специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд "Социално подпомагане" към министъра на труда и социалната политика. Облекчението е валидно и при дарение в полза на специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, на детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии. Можете да си намалите данъка и ако направите дарение на бюджетни предприятия, на регистрираните в страната вероизповедания, на специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания; на Българския Червен кръст; на културни институти, читалища, както и за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна;  на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност; фонд "Енергийна ефективност". Данъчното облекчение може да се ползва и при дарение в полза на комуни за лечение на наркозависими, а също и в полза на детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).

До 15 на сто от данъчната си основа можете да намалите, ако направите дарение за културата, а до 50 на сто, ако дарението ви е в полза на  Център "Фонд за лечение на деца", Център „Фонд за асистирана репродукция” и/или Център „Фонд за трансплантация”.

Важно е да се знае, че общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи. Към декларацията се прилагат копия на документи, удостоверяващи статута на лицето и че предметът на дарението е получен.

Внимание! За 2010 г.данъчно облекчение за дарения може да се ползва и да дарения, направени в полза на идентични или сходни лица, установени в друга държава – членка на Европейския съюз или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. В тези случаи към декларацията задължително се прилага и официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението, издаден или заверен от компетентен орган на съответната чужда държава и неговият превод на български език, извършен от заклет преводач.

….Данъчно облекчение за млади семейства: Сумата от от годишните данъчни основи се намалява с направените през 2011 г. лихвени плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище. Договорът за ипотечния кредит трябва да е сключен от лице, което отговаря едновременно на следните условия:

1. има сключен граждански брак;

2. лицето и/или съпругът/ата му не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;

3. ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през 2011 г.

 Задължително условие за ползване на данъчното облекчение е лицето да представи писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за 2011 г.

Всички тези обстоятелства и условия се декларират от лицето в годишната данъчна декларация за 2011 г.

Облекчението може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата.

Данъчното облекчение се ползва само с подаване на годишна данъчна декларация, към която се прилага документ, издаден от банката кредитозаемател, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище. Източник НАП

Данъчното облекчение за млади семейства

Списък на пощенските станции, в които ще се приемат данъчни декларации

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Как да платим данъците и осигуровките си по интернет?

Адреси и телефони на офисите на НАП

Банкови сметки за плащане на данъка върху доходите

Как да попълним подоходната си декларация

 

Реклама