РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Писмо № 24-331-112 от 09.08.2009 г.

ОТНОСНО: Правото на възстановяване на данъчен кредит по искане за възстановяване, подадено от наследници на регистрирано по ЗДДС лице - земеделски производител

Изложена е следната фактическа обстановка:
Постъпило е искане за прихващане или възстановяване на ДДС от наследниците на починало лице, което е било регистрирано по ЗДДС във връзка с осъществяваната от лицето независима икономическа дейност като земеделски производител. Към датата на смъртта си лицето е било в процедура по приспадане на ДДС. Справката-декларация за данъчния период, през който е настъпила смъртта на лицето, е подадена от неговите наследници, с резултат ДДС за възстановяване. На основание чл. 107, ал.1 от ЗДДС е съставен акт за дерегистрация по ЗДДС. Дейността на починалото лице не е била обект на ревизия.

Видно от дневниците за покупки, данъчният кредит е формиран от закупени от лицето стоки (материали), свързани с извършваната от лицето селскостопанска дейност, предназначени за производство на земеделска продукция.

Зададени са въпросите:

1. Следва ли въз основа на искането за прихващане или възстановяване да бъде издаден Акт за прихващане или възстановяване на основание чл. 129, ал. 2, т. 2 от ДОПК, или е необходимо възлагането на ревизия, с която да се установят задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, респективно да бъде възстановен ДДС на основание чл. 129, ал. 2, т. 1 от ДОПК?

2. При дерегистрация по ЗДДС приложим ли е текстът на чл. 111, ал. 2, т. 1 от ЗДДС?

Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона  за НАП изразявам следното принципно становище:

1. Относно наследствените права и задължения

Съгласно чл. 30 от Закона за местните данъци и такси наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя движими и недвижими вещи и права върху такива вещи, както и другите му имуществени права, вземания и задължения към момента на откриване на наследството, освен ако със закон е предвидено друго.

Следва да се приеме, че подаването на искане от страна на наследниците за прихващане или възстановяване на ДДС, което вземане е възникнало за лицето на наследодателя, афишира намерение за приемане на наследството. Правата и задълженията, включени в наследствената маса, включват и правото да се претендират от държавата сумите, подлежащи на възстановяване на наследодателя съгласно данъчното законодателство, в това число и данъкът, подлежащ на възстановяване съгласно чл. 92, ал. 1, т. 4 от ЗДДС, съответно съгласно чл. 111, ал. 4 от ЗДДС. В тези случаи в срока по чл. 129, ал. 1 от ДОПК наследниците могат да подадат искане за прихващане и възстановяване.

2. Относно процедурата по чл. 128 от ДОПК

Съгласно чл. 129, ал. 2 от ДОПК след постъпване на искане за прихващане или възстановяване органът по приходите може да възложи извършването на ревизия или проверка. Видно от цитирания законов текст процесуалният закон предвижда два способа за установяване наличието на подлежащи на възстановяване суми. Кой от двата способа следва да се приложи е въпрос на преценка от страна на органа по приходите, компетентен за възлагане на проверка или ревизия. Последната справка-декларация по ЗДДС не е подадена от регистрираното лице, а от наследниците му, поради което по отношение на наследодателя (регистрирано по ЗДДС лице) не е налице дори предварително установяване на задълженията му, съответно резултатите му по ЗДДС по реда на глава четиринадесета, раздел първи от ДОПК. Наследниците нямат задължение за подаване на тази справка-декларация по ЗДДС и не отговарят по реда на чл. 313 от Наказателния кодекс за декларация с невярно съдържание. Поради това не може да се счита, че такава справка-декларация има правния ефект на деклариран от регистрираното по ЗДДС лице резултат - ДДС за възстановяване. Същата би следвало да се третира като частен документ, който има доказателствена сила единствено относно декларирани данъчни задължения, но не и относно подлежащи на възстановяване суми.

Следва да се има предвид, че при искане за прихващане или възстановяване, подадено от наследници, при наличие на сума, подлежаща на възстановяване на наследодателя, същата може да бъде прихващана както с публични задължения на наследодателя, така и с публични задължения на наследниците, съобразно наследствените им дялове.

3. Относно процедурата по чл. 126 от ДОПК

Тъй като правата на наследниците възникват в резултат на правоприемство, приложим би бил чл. 126 от ДОПК, съгласно който в случаите на правоприемство или прекратяване, когато са налице множество правоприемници или отговарящи за задълженията лица и техните задължения или отговорност се установяват в общо производство, преди да предприеме съответните процесуални действия органът по приходите уведомява писмено за това лицата, като ги поканва в определен от него срок, но не по-малко от 14 дни, да посочат писмено представител в производството до приключването му с влязъл в сила акт.

4. Относно приложението на ЗДДС

Към момента на закупуването на стоките/материалите, видно от описаната фактическа обстановка, същите са били предназначени за облагаеми доставки в рамките на независимата икономическа дейност на лицето. Това определя правото на приспадане на данъчен кредит относно начисления от доставчиците на лицето данък, тъй като правото на данъчен кредит се преценява с оглед предназначението на стоката към датата на данъчното събитие - покупката.

Съгласно чл. 111, ал. 2, т. 1 от ЗДДС при дерегистрация поради смърт на физическо лице, което не е едноличен търговец, не се прилага ал. 1 от същия законов текст, съгласно който към датата на дерегистрацията се смята, че лицето извършва доставка по смисъла на закона на всички налични стоки и/или услуги, за които е ползвало изцяло или частично данъчен кредит и които са активи по смисъла на Закона за счетоводството или активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане. Тъй като закупените от лицето материали представляват активи по смисъла на Закона за счетоводството и лицето не е било регистрирано като едноличен търговец, за същите предвид цитираните законови разпоредби не следва да се начислява ДДС във връзка с дерегистрацията по ЗДДС на починалото лице.

Изпълнителен директор на НАП

 

Реклама