Указания на НАП за Интрастат операторите

Печат
Сряда, 16 Декември 2009 21:04

НАП съобщава, че за да бъдат коректно подадени и обработени Интрастат декларациите, е необходимо да се спазват следните изисквания:

1. Фирмите, които са надвишили праговете за статистическа стойност, задължително попълват поле „статистическа стойност” с цяло положително число (различно от 0).
2. Полето „статистическа стойност” трябва да остане празно, ако не се изисква деклариране на статистическа стойност.
3. Фирмите, които имат преработка на стоки по договор и използват за вид на сделката кодове 40 или 50, задължително попълват полето „статистическа стойност” с цяло положително число (различно от 0).
4. Фирмите, които са получили грешката „Попълнената стойност в поле нето тегло в кг е извън диапазона, разрешен при попълнената стойност в поле код на стока. (НЕСЪОТВЕТСТВИЕ)“ следва да проверят дали теглото на стоката, което са посочили, съответства на описанието на посочения стоков код.

Клиентите, които са допуснали описаните несъответствия, е необходимо да редактират декларациите си, да ги генерират и подадат отново.

Въпроси и коментари по Интрастат могат да отправят на тел.: 070018700 или на
Е-mail: infocenter@nra.bg.