ОТНОСНО: Приложение разпоредбите на ЗДДФЛ.   

Отправената от Вас молба до Министерство на труда и социалната политика, е постъпила чрез Националната агенция за приходи в отдел “Данъчно осигурителна практика” при Дирекция “Обжалване и управление  на изпълнението” ….. Молбата Ви съдържа искане да получите разяснения относно данъчното Ви облагане по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ / за данъчната 2008г.
При проверка в информационните масиви на ТД на НАП … е установено, че в качеството Ви на данъчно задължено лице за данъчната 2008г. сте подали данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, в която сте декларирали придобит от Вас доход от отдаване под наем на недвижимо имущество.
Съобразно декларираният от Вас източник и размер на придобитият доход и разпоредбите на ЗДДФЛ /в сила за 2008г./ изразявам следното становище:
На основание чл.50, ал.1, т.1 от ЗДДФЛ, местните физически лица подават  годишна данъчна декларация по образец за придобитите  през данъчната година доходи, подлежащи на облагане с данък върху обща годишна данъчна основа. Сред източниците на доходи формиращи обща годишна данъчна  основа, посочени в чл.10 от ЗДДФЛ са доходите по т. 4 от същия член, а именно доходите от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права и имущество.
Следва да имате предвид, че със Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица  /ЗИДЗДДФЛ, обн. с ДВ бр.113 от 2007г., в сила от 01.01.2008г./ бе извършена промяна в облагането, като при определяне на годишния размер на данъка не се приспада  сума, представляваща  годишен необлагаем минимум, какъвто минимум бе прилаган при облагането на доходите придобити през данъчната 2007г.
Съгласно разпоредбата на чл.48, ал.1 от ЗДДФЛ приложима за данъчната 2008г. размерът на данъка върху общата годишна данъчна  основа се определя,  като общата годишна данъчна основа се  умножи по данъчна ставка  10  на сто.
Във връзка с гореизложеното, годишният размер на данъка по подадената от Вас данъчна декларация е определен правилно и в съответствие с разпоредбите на данъчния закон.
Относно въпросите ви дължи ли се данък върху получена пенсия за осигурителен стаж и възраст Ви отговаряме, че облагаеми по ЗДДФЛ са доходите от всички източници, придобити от  данъчно задълженото лице през данъчната година с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон /чл.12, ал.1 от ЗДДФЛ /.
Доходите на физическите лица, освободени от облагане съгласно ЗДДФЛ са  доходите  изброени в  чл.13 от същия закон и като необлагаеми доходи в т.6 от същата разпоредба са посочени  доходите от  задължително осигуряване в България или в чужбина.

             Следователно получаваната от Вас пенсия не е облагаем доход, не подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на ЗДДФЛ.
 

Реклама